ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "กระบี่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 81012013 010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 7.97701 99.14121 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
2 81010088 010039 คลองท่อมมิตรภาพที่160 7.94555 99.1454 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
3 81012003 010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 7.94793 99.14569 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
4 81010101 010055 คลองพน 7.80522 99.2049 คลองพน คลองท่อม กระบี่
5 81012004 010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 7.81553 99.19281 คลองพน คลองท่อม กระบี่
6 81012002 010242 คลองยางประชานุสรณ์ 7.80442 99.09112 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
7 81012010 010247 คลองหินพิทยาคม 8.27437 98.79863 คลองหิน อ่าวลึก กระบี่
8 81010009 010032 ชุมชนบ้านทุ่ง 8.21465 98.80994 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
9 81010086 010160 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 7.64797 99.03536 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
10 81010157 010087 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 8.39404 98.74365 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่
11 81010033 010009 ชุมชนบ้านเขากลม 8.10776 98.8008 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
12 81010140 010094 ชุมชนวัดนาเหนือ 8.50528 98.69461 นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
13 81010174 010162 ชุมชนวัดหาดถั่ว 8.55807 98.90738 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
14 81010010 010033 ทุ่งต้นปีก 8.26558 98.80834 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
15 81010003 010003 ทุ่งพะยอม 8.14939 98.96432 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
16 81010143 010103 บ้านกลางมิตรภาพที่44 8.33392 98.7705 บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่
17 81010040 010124 บ้านกอตง 8.34472 99.0639 เขาดิน เขาพนม กระบี่
18 81010018 010024 บ้านคลองกำ 8.02127 98.94094 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
19 81010118 010076 บ้านคลองชะมวง 8.01676 99.26024 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
20 81010014 010012 บ้านคลองทราย 'ประชาอุทิศ' 8.17643 98.78513 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
21 81010093 010074 บ้านคลองท่อมเหนือ 7.98903 99.24797 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
22 81010078 010151 บ้านคลองนิน 7.54522 99.05196 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
23 81010019 010025 บ้านคลองประสงค์ 8.07864 98.93707 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
24 81010162 010170 บ้านคลองปัญญา 8.58434 98.81851 เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
25 81010098 010061 บ้านคลองปิ้ง 7.83149 99.17346 คลองพน คลองท่อม กระบี่
26 81010178 010166 บ้านคลองพระยา 8.48588 98.74704 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
27 81010180 010168 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 8.64025 98.89204 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
28 81010031 010013 บ้านคลองม่วง 8.05141 98.7592 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
29 81010214 010215 บ้านคลองยวน 7.96894 98.97652 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
30 81010132 010109 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 8.39594 98.88163 คลองยา อ่าวลึก กระบี่
31 81010083 010145 บ้านคลองยาง 7.80578 99.12085 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
32 81010067 010141 บ้านคลองย่าหนัด 7.74287 99.09126 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
33 81010213 010214 บ้านคลองรั้ว 7.94775 98.97317 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
34 81010202 010211 บ้านคลองหมาก 7.99057 99.00591 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
35 81010203 010212 บ้านคลองหวายเล็ก 7.96127 99.05476 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
36 81010075 010155 บ้านคลองหิน 7.50691 99.06683 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
37 81010138 010106 บ้านคลองหิน 8.30333 98.81467 คลองหิน อ่าวลึก กระบี่
38 81010207 010210 บ้านคลองเขม้า 8.02773 98.9867 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่
39 81010198 010199 บ้านคลองเตาะ 7.91832 98.99086 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
40 81010104 010058 บ้านคลองแรด 7.77642 99.21602 คลองพน คลองท่อม กระบี่
41 81010146 010082 บ้านคลองแรด 8.34237 98.68135 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
42 81010034 010016 บ้านคลองแห้ง 8.05207 98.80844 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
43 81010073 010158 บ้านคลองโตนด 7.6654 99.09768 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
44 81010023 010030 บ้านคลองใหญ่ 8.14829 98.89148 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
45 81010103 010057 บ้านคลองไคร 7.78512 99.17314 คลองพน คลองท่อม กระบี่
46 81010200 010207 บ้านควน 8.0136 99.00401 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
47 81010059 010133 บ้านควนกลาง 8.24812 99.29521 สินปุน เขาพนม กระบี่
48 81010206 010208 บ้านควนต่อ 8.03546 98.971 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่
49 81010211 010203 บ้านควนนกหว้า 8.12005 99.08996 โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
50 81010041 010125 บ้านควนม่วง 8.34854 99.09357 เขาดิน เขาพนม กระบี่
51 81010210 010202 บ้านควนเกาะจันทร์ 8.08065 99.08857 โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
52 81010184 010192 บ้านควนแดง 8.05997 99.36143 ดินอุดม ลำทับ กระบี่
53 81010155 010101 บ้านควนโอ 8.28102 98.74219 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่
54 81010124 010048 บ้านควนใต้ 7.8189 99.13872 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
55 81010135 010107 บ้านช่องไม้ดำ 8.31498 98.87466 คลองหิน อ่าวลึก กระบี่
56 81010099 010062 บ้านดินนา 7.80791 99.22627 คลองพน คลองท่อม กระบี่
57 81010183 010193 บ้านดินแดง 8.00979 99.39086 ดินแดง ลำทับ กระบี่
58 81010032 010014 บ้านดินแดงน้อย 8.12246 98.77929 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
59 81010199 010200 บ้านติงไหร 7.82153 98.97096 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
60 81010152 010081 บ้านถ้ำเสือ 8.39551 98.69229 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
61 81010061 010127 บ้านถ้ำโกบ 8.31552 99.00726 หน้าเขา เขาพนม กระบี่
62 81010109 010049 บ้านทรายขาว 7.7459 99.2678 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
63 81010181 010176 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 8.63937 98.84843 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
64 81010182 010178 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 8.61761 98.84716 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
65 81010022 010031 บ้านทับปริก 8.182 98.88025 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
66 81010045 010116 บ้านทับพล 8.26912 99.02723 เขาพนม เขาพนม กระบี่
67 81010116 010070 บ้านทับไทร 8.03024 99.2285 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
68 81010158 010088 บ้านทุ่ง 8.41262 98.80061 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่
69 81010102 010056 บ้านทุ่งครก 7.74839 99.17413 คลองพน คลองท่อม กระบี่
70 81010110 010050 บ้านทุ่งคา 7.71298 99.27263 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
71 81010113 010072 บ้านทุ่งนุ้ย 8.01013 99.21314 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
72 81010220 010221 บ้านทุ่งประสาน 8.02731 99.05741 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
73 81010055 010122 บ้านทุ่งปรือ 8.21339 99.15266 พรุเตียว เขาพนม กระบี่
74 81010072 010157 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 7.63829 99.11194 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
75 81010218 010205 บ้านทุ่งสาคร 7.99979 99.07443 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
76 81010128 010096 บ้านทุ่งสูง 8.49372 98.71618 เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
77 81010085 010152 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 7.59584 99.06753 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
78 81010127 010046 บ้านทุ่งเสม็ด 7.8412 99.11634 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
79 81010228 010227 บ้านท่านุ่น 8.08189 99.0178 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
80 81010123 010047 บ้านท่าประดู่ 7.91145 99.08892 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
81 81010096 010059 บ้านท่ามะพร้าว 7.72154 99.17989 คลองพน คลองท่อม กระบี่
82 81010205 010217 บ้านท่ายาง 7.95542 99.00538 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
83 81010111 010073 บ้านนางรอง 8.11589 99.22829 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
84 81010070 010144 บ้านนาทุ่งกลาง 7.78934 99.05748 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
85 81010004 010004 บ้านนานอก 8.10848 98.93036 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
86 81010225 010228 บ้านนาปง 8.13257 99.06494 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
87 81010192 010185 บ้านนาพรุ 8.09397 99.29146 ลำทับ ลำทับ กระบี่
88 81010208 010213 บ้านนาวง 8.03166 98.99689 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่
89 81010229 010223 บ้านนาออก 8.04739 99.01343 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
90 81010163 010171 บ้านนาเทา 8.38987 98.86606 เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
91 81010005 010005 บ้านน้ำจาน 8.10529 98.95307 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
92 81010125 010044 บ้านน้ำร้อน 7.8982 99.12623 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
93 81010227 010230 บ้านบกห้อง 8.22017 99.1133 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
94 81010173 010173 บ้านบกเก้าห้อง 8.45713 98.79173 คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
95 81010156 010102 บ้านบากัน 8.30625 98.72189 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่
96 81010016 010006 บ้านบางขนุน 8.07785 98.93696 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
97 81010094 010077 บ้านบางคราม 7.95189 99.22794 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
98 81010170 010183 บ้านบางหอย 8.64683 98.77295 เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
99 81010141 010095 บ้านบางเจริญ 8.54182 98.7239 นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
100 81010095 010078 บ้านบางเตียว 7.92744 99.23663 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
101 81010054 010121 บ้านบางเหรียง 8.24 99.15073 พรุเตียว เขาพนม กระบี่
102 81010176 010164 บ้านบางเหียน 8.55475 98.87801 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
103 81010169 010182 บ้านบางโสก 8.58555 98.75922 เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
104 81010108 010054 บ้านบ่อมะม่วง 7.6804 99.2206 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
105 81010069 010143 บ้านปากคลอง 7.76677 99.02375 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
106 81010177 010165 บ้านปากหยา 8.49729 98.83534 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
107 81010216 010218 บ้านปากหรา 7.99043 98.94581 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
108 81010087 010161 บ้านพระแอะ 7.58509 99.03282 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
109 81010115 010069 บ้านพรุดินนา 8.04997 99.23522 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
110 81010107 010053 บ้านพรุพี 7.73886 99.29491 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
111 81010120 010064 บ้านพรุเตย 8.09597 99.14355 เพหลา คลองท่อม กระบี่
112 81010057 010135 บ้านมะม่วงเอน 8.25007 99.31919 สินปุน เขาพนม กระบี่
113 81010190 010187 บ้านย่านอุดม 8.01966 99.33417 ลำทับ ลำทับ กระบี่
114 81010066 010140 บ้านร่าปู 7.71797 99.09094 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
115 81010065 010139 บ้านร่าหมาด 7.71837 99.0669 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
116 81010191 010184 บ้านลำทับ 8.06482 99.29544 ลำทับ ลำทับ กระบี่
117 81010068 010142 บ้านลิกี 7.7153 99.09266 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
118 81010179 010167 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 8.48254 98.82021 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
119 81010137 010105 บ้านศาลาพระม่วง 8.28224 98.79943 คลองหิน อ่าวลึก กระบี่
120 81010188 010188 บ้านสะพานพน 8.02878 99.31677 ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
121 81010080 010154 บ้านสังกาอู้ 7.48559 99.10819 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
122 81010026 010036 บ้านหนองกก 8.10831 98.88519 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
123 81010011 010037 บ้านหนองจิก 8.22205 98.78524 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
124 81010187 010191 บ้านหนองจูด 8.1084 99.37728 ดินอุดม ลำทับ กระบี่
125 81010030 010015 บ้านหนองทะเล 8.08709 98.81831 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
126 81010044 010115 บ้านหนองน้ำแดง 8.24204 99.0372 เขาพนม เขาพนม กระบี่
127 81010142 010100 บ้านหนองหลุมพอ 8.3053 98.77927 บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่
128 81010074 010159 บ้านหลังสอด 7.67785 99.06408 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
129 81010082 010148 บ้านหลังโสด 7.84062 99.0649 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
130 81010007 010008 บ้านหว่างคลอง 8.03668 98.83261 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
131 81010217 010219 บ้านหาดยาว 7.97678 98.95057 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
132 81010145 010086 บ้านหินราว 8.36437 98.63784 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
133 81010051 010137 บ้านหินลูกช้าง 8.15307 99.2838 โคกหาร เขาพนม กระบี่
134 81010097 010060 บ้านหินเพิง 7.84432 99.22829 คลองพน คลองท่อม กระบี่
135 81010100 010063 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 7.83127 99.21493 คลองพน คลองท่อม กระบี่
136 81010126 010045 บ้านห้วยน้ำขาว 7.86498 99.16516 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
137 81010062 010128 บ้านห้วยน้ำแก้ว 8.33318 98.9362 หน้าเขา เขาพนม กระบี่
138 81010153 010092 บ้านห้วยปริศนา 8.42422 98.76283 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
139 81010106 010052 บ้านห้วยพลูหนัง 7.73695 99.25233 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
140 81010222 010233 บ้านห้วยยูง 8.11625 99.00051 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
141 81010105 010051 บ้านห้วยลึก 7.76071 99.24036 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
142 81010058 010132 บ้านห้วยสาร 8.25057 99.24571 สินปุน เขาพนม กระบี่
143 81010056 010138 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 8.2504 99.24547 สินปุน เขาพนม กระบี่
144 81010047 010118 บ้านห้วยเสียด 8.27395 99.05028 เขาพนม เขาพนม กระบี่
145 81010036 010020 บ้านอ่าวนาง 8.04775 98.83829 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
146 81010149 010085 บ้านอ่าวน้ำ 8.31856 98.64048 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
147 81010027 010021 บ้านอ่าวน้ำเมา 8.04662 98.85975 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
148 81010154 010099 บ้านอ่าวลึกน้อย 8.30201 98.74559 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่
149 81010017 010022 บ้านเกาะกลาง 8.05563 98.93143 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
150 81010194 010195 บ้านเกาะจำ 7.79598 98.98993 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
151 81010079 010153 บ้านเกาะปอ 7.5358 99.12919 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
152 81010195 010196 บ้านเกาะปู 7.84855 98.96996 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
153 81010196 010197 บ้านเกาะศรีบอยา 7.89463 98.99104 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
154 81010197 010198 บ้านเกาะฮั่ง 7.86764 99.01861 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
155 81010189 010186 บ้านเกาะไทร 8.06199 99.26471 ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
156 81010219 010220 บ้านเกาะไทร 8.03192 99.0335 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
157 81010008 010029 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 8.25058 98.81729 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
158 81010144 010104 บ้านเขางาม 8.35135 98.78649 บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่
159 81010063 010129 บ้านเขาดิน 8.35739 98.9947 หน้าเขา เขาพนม กระบี่
160 81010002 010002 บ้านเขาตั้ง 8.16207 98.93779 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
161 81010015 010010 บ้านเขาทอง 8.16553 98.74966 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
162 81010081 010147 บ้านเขาฝาก 7.80728 99.07522 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
163 81010049 010114 บ้านเขาพนม 8.19541 99.03193 เขาพนม เขาพนม กระบี่
164 81010129 010097 บ้านเขาล่อม 8.44708 98.69012 เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
165 81010114 010068 บ้านเขาสามหน่วย 8.03259 99.17308 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
166 81010013 010011 บ้านเขาเทียมป่า 8.15458 98.79794 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
167 81010131 010108 บ้านเขาแก้ว 8.36571 98.9112 คลองยา อ่าวลึก กระบี่
168 81010077 010150 บ้านเจ๊ะหลี 7.56339 99.07007 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
169 81010186 010190 บ้านเสม็ดจวน 8.09282 99.33689 ดินอุดม ลำทับ กระบี่
170 81010091 010042 บ้านเหนือ 7.91391 99.1473 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
171 81010092 010043 บ้านแชงเปิง 7.93094 99.18524 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
172 81010204 010201 บ้านแหลมกรวด 7.91256 99.02784 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
173 81010037 010026 บ้านแหลมตง 7.78191 98.76039 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
174 81010148 010084 บ้านแหลมสัก 8.2782 98.65051 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
175 81010028 010019 บ้านแหลมโพธิ์ 8.03303 98.89184 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
176 81010052 010119 บ้านโคกกลาง 8.29175 99.0808 พรุเตียว เขาพนม กระบี่
177 81010060 010134 บ้านโคกคา 8.30035 99.27945 สินปุน เขาพนม กระบี่
178 81010167 010180 บ้านโคกยอ 8.59521 98.74324 เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
179 81010084 010146 บ้านโคกยูง 7.79484 99.10594 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
180 81010050 010136 บ้านโคกหาร 8.21394 99.31278 โคกหาร เขาพนม กระบี่
181 81010071 010156 บ้านโละใหญ่ 7.61497 99.11685 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
182 81010021 010034 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 8.12792 98.86678 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
183 81010161 010091 บ้านในยวน 8.36096 98.75448 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่
184 81010193 010189 บ้านไร่พัฒนา 7.98307 99.34524 ลำทับ ลำทับ กระบี่
185 81010231 010225 บ้านไร่ใหญ่ 8.04906 98.99349 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
186 81010232 010226 บ้านไสโป๊ะ 8.08453 98.98964 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
187 81010012 010038 บ้านไหนหนัง 8.22464 98.76894 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
188 81012015 010248 ปลายพระยาวิทยาคม 8.54508 98.87329 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
189 81012005 010237 พนมเบญจา 8.26007 99.04649 เขาพนม เขาพนม กระบี่
190 81010038 010023 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 7.73664 98.77857 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
191 81012014 010240 ราชประชานุเคราะห์ 37 8.26525 99.0492 เขาพนม เขาพนม กระบี่
192 81010230 010224 ราชประชานุเคราะห์1 8.06634 99.00356 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
193 81010209 010206 ราชประชานุเคราะห์2 8.04419 99.07042 โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
194 81012001 010241 ลันตาราชประชาอุทิศ 7.52224 99.09298 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
195 81012016 010249 ลำทับประชานุเคราะห์ 8.08 99.29943 ลำทับ ลำทับ กระบี่
196 81010164 010172 วัดช่องแบก 8.50182 98.7811 เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
197 81010221 010222 วัดธรรมาวุธสรณาราม 8.05631 99.02759 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
198 81010175 010163 วัดนทีมุขาราม 8.5008 98.86087 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
199 81010172 010174 วัดบางเหลียว 8.44714 98.84109 คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
200 81010139 010098 วัดบางโทง 8.53307 98.71105 นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
201 81010168 010181 วัดบ้านนา 8.61691 98.75883 เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
202 81010053 010120 วัดพรุเตียว 8.27119 99.08841 พรุเตียว เขาพนม กระบี่
203 81010042 010126 วัดภูมิบรรพต 8.3409 99.0357 เขาดิน เขาพนม กระบี่
204 81010147 010083 วัดสถิตโพธาราม 8.3102 98.66467 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
205 81010020 010035 วัดห้วยโต้ 8.23925 98.89213 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
206 81010076 010149 วัดเกาะลันตา 7.52977 99.08572 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
207 81010166 010179 วัดเขาต่อ 8.58032 98.7412 เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
208 81010212 010204 วัดโคกยาง 8.08162 99.0725 โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
209 81010006 010007 วัดโพธิ์เรียง 8.1809 98.964 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
210 81010130 010093 วัดไพรสณฑ์ 8.43845 98.73948 เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
211 81010165 010175 วิทยาประชาคม 8.55045 98.81633 เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
212 81010134 010112 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3 8.36264 98.86976 คลองยา อ่าวลึก กระบี่
213 81010133 010111 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 8.40379 98.85018 คลองยา อ่าวลึก กระบี่
214 81010171 010177 สหกรณ์ประชาอุทิศ 8.45912 98.79059 คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
215 81012009 010238 สินปุนคุณวิชญ์ 8.25086 99.29009 สินปุน เขาพนม กระบี่
216 81012011 010236 หนองทะเลวิทยา 8.08955 98.82156 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
217 81010024 010027 อนุบาลกระบี่ 8.05067 98.90728 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
218 81010089 010040 อนุบาลคลองท่อม 7.93541 99.14202 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
219 81012007 010234 อำมาตย์พานิชนุกูล 8.07257 98.91052 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
220 81010025 010028 อุตรกิจ 8.05608 98.91524 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
221 81010150 010079 อ่าวลึก 8.38173 98.72546 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
222 81012006 010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ 8.39986 98.74337 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
223 81012012 010239 เขาดินประชานุกูล 8.35556 99.08433 เขาดิน เขาพนม กระบี่
224 81012008 010235 เมืองกระบี่ 8.10738 98.91453 กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
225 81012017 010250 เหนือคลองประชาบำรุง 8.06002 99.00714 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
226 81010090 010041 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 7.9453 99.13527 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด