ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "กระบี่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 81010174 010162 ชุมชนวัดหาดถั่ว 8.55807 98.90738 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
2 81010041 010125 บ้านควนม่วง 8.34854 99.09357 เขาดิน เขาพนม กระบี่
3 81010187 010191 บ้านหนองจูด 8.1084 99.37728 ดินอุดม ลำทับ กระบี่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด