ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "กระบี่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 81010118 010076 บ้านคลองชะมวง 8.01676 99.26024 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
2 81010014 010012 บ้านคลองทราย 'ประชาอุทิศ' 8.17643 98.78513 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
3 81010093 010074 บ้านคลองท่อมเหนือ 7.98903 99.24797 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
4 81010178 010166 บ้านคลองพระยา 8.48588 98.74704 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
5 81010059 010133 บ้านควนกลาง 8.24812 99.29521 สินปุน เขาพนม กระบี่
6 81010184 010192 บ้านควนแดง 8.05997 99.36143 ดินอุดม ลำทับ กระบี่
7 81010183 010193 บ้านดินแดง 8.00979 99.39086 ดินแดง ลำทับ กระบี่
8 81010181 010176 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 8.63937 98.84843 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
9 81010182 010178 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 8.61761 98.84716 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
10 81010116 010070 บ้านทับไทร 8.03024 99.2285 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
11 81010113 010072 บ้านทุ่งนุ้ย 8.01013 99.21314 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
12 81010111 010073 บ้านนางรอง 8.11589 99.22829 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
13 81010192 010185 บ้านนาพรุ 8.09397 99.29146 ลำทับ ลำทับ กระบี่
14 81010227 010230 บ้านบกห้อง 8.22017 99.1133 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
15 81010054 010121 บ้านบางเหรียง 8.24 99.15073 พรุเตียว เขาพนม กระบี่
16 81010115 010069 บ้านพรุดินนา 8.04997 99.23522 พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
17 81010190 010187 บ้านย่านอุดม 8.01966 99.33417 ลำทับ ลำทับ กระบี่
18 81010191 010184 บ้านลำทับ 8.06482 99.29544 ลำทับ ลำทับ กระบี่
19 81010188 010188 บ้านสะพานพน 8.02878 99.31677 ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
20 81010187 010191 บ้านหนองจูด 8.1084 99.37728 ดินอุดม ลำทับ กระบี่
21 81010007 010008 บ้านหว่างคลอง 8.03668 98.83261 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
22 81010051 010137 บ้านหินลูกช้าง 8.15307 99.2838 โคกหาร เขาพนม กระบี่
23 81010058 010132 บ้านห้วยสาร 8.25057 99.24571 สินปุน เขาพนม กระบี่
24 81010056 010138 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 8.2504 99.24547 สินปุน เขาพนม กระบี่
25 81010189 010186 บ้านเกาะไทร 8.06199 99.26471 ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่
26 81010185 010194 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 8.09125 99.39443 ดินอุดม ลำทับ กระบี่
27 81010186 010190 บ้านเสม็ดจวน 8.09282 99.33689 ดินอุดม ลำทับ กระบี่
28 81010050 010136 บ้านโคกหาร 8.21394 99.31278 โคกหาร เขาพนม กระบี่
29 81010193 010189 บ้านไร่พัฒนา 7.98307 99.34524 ลำทับ ลำทับ กระบี่
30 81012016 010249 ลำทับประชานุเคราะห์ 8.08 99.29943 ลำทับ ลำทับ กระบี่
31 81010133 010111 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 8.40379 98.85018 คลองยา อ่าวลึก กระบี่
32 81012009 010238 สินปุนคุณวิชญ์ 8.25086 99.29009 สินปุน เขาพนม กระบี่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด