ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "กระบี่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 81010088 010039 คลองท่อมมิตรภาพที่160 7.94555 99.1454 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
2 81012003 010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 7.94793 99.14569 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
3 81012004 010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 7.81553 99.19281 คลองพน คลองท่อม กระบี่
4 81012002 010242 คลองยางประชานุสรณ์ 7.80442 99.09112 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
5 81010086 010160 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 7.64797 99.03536 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
6 81010140 010094 ชุมชนวัดนาเหนือ 8.50528 98.69461 นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
7 81010003 010003 ทุ่งพะยอม 8.14939 98.96432 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
8 81010018 010024 บ้านคลองกำ 8.02127 98.94094 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
9 81010019 010025 บ้านคลองประสงค์ 8.07864 98.93707 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
10 81010098 010061 บ้านคลองปิ้ง 7.83149 99.17346 คลองพน คลองท่อม กระบี่
11 81010031 010013 บ้านคลองม่วง 8.05141 98.7592 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
12 81010214 010215 บ้านคลองยวน 7.96894 98.97652 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
13 81010083 010145 บ้านคลองยาง 7.80578 99.12085 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
14 81010067 010141 บ้านคลองย่าหนัด 7.74287 99.09126 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
15 81010213 010214 บ้านคลองรั้ว 7.94775 98.97317 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
16 81010202 010211 บ้านคลองหมาก 7.99057 99.00591 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
17 81010207 010210 บ้านคลองเขม้า 8.02773 98.9867 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่
18 81010198 010199 บ้านคลองเตาะ 7.91832 98.99086 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
19 81010104 010058 บ้านคลองแรด 7.77642 99.21602 คลองพน คลองท่อม กระบี่
20 81010146 010082 บ้านคลองแรด 8.34237 98.68135 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
21 81010034 010016 บ้านคลองแห้ง 8.05207 98.80844 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
22 81010023 010030 บ้านคลองใหญ่ 8.14829 98.89148 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
23 81010200 010207 บ้านควน 8.0136 99.00401 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
24 81010206 010208 บ้านควนต่อ 8.03546 98.971 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่
25 81010155 010101 บ้านควนโอ 8.28102 98.74219 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่
26 81010124 010048 บ้านควนใต้ 7.8189 99.13872 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
27 81010215 010216 บ้านตลิ่งชัน 7.99532 98.97157 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
28 81010199 010200 บ้านติงไหร 7.82153 98.97096 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
29 81010152 010081 บ้านถ้ำเสือ 8.39551 98.69229 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
30 81010110 010050 บ้านทุ่งคา 7.71298 99.27263 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
31 81010127 010046 บ้านทุ่งเสม็ด 7.8412 99.11634 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
32 81010123 010047 บ้านท่าประดู่ 7.91145 99.08892 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
33 81010096 010059 บ้านท่ามะพร้าว 7.72154 99.17989 คลองพน คลองท่อม กระบี่
34 81010205 010217 บ้านท่ายาง 7.95542 99.00538 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
35 81010070 010144 บ้านนาทุ่งกลาง 7.78934 99.05748 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
36 81010004 010004 บ้านนานอก 8.10848 98.93036 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
37 81010208 010213 บ้านนาวง 8.03166 98.99689 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่
38 81010125 010044 บ้านน้ำร้อน 7.8982 99.12623 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
39 81010156 010102 บ้านบากัน 8.30625 98.72189 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่
40 81010016 010006 บ้านบางขนุน 8.07785 98.93696 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
41 81010069 010143 บ้านปากคลอง 7.76677 99.02375 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
42 81010216 010218 บ้านปากหรา 7.99043 98.94581 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
43 81010087 010161 บ้านพระแอะ 7.58509 99.03282 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
44 81010066 010140 บ้านร่าปู 7.71797 99.09094 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
45 81010065 010139 บ้านร่าหมาด 7.71837 99.0669 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
46 81010068 010142 บ้านลิกี 7.7153 99.09266 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
47 81010026 010036 บ้านหนองกก 8.10831 98.88519 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
48 81010074 010159 บ้านหลังสอด 7.67785 99.06408 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
49 81010217 010219 บ้านหาดยาว 7.97678 98.95057 ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
50 81010145 010086 บ้านหินราว 8.36437 98.63784 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
51 81010106 010052 บ้านห้วยพลูหนัง 7.73695 99.25233 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
52 81010105 010051 บ้านห้วยลึก 7.76071 99.24036 ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
53 81010027 010021 บ้านอ่าวน้ำเมา 8.04662 98.85975 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
54 81010154 010099 บ้านอ่าวลึกน้อย 8.30201 98.74559 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่
55 81010017 010022 บ้านเกาะกลาง 8.05563 98.93143 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
56 81010194 010195 บ้านเกาะจำ 7.79598 98.98993 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
57 81010079 010153 บ้านเกาะปอ 7.5358 99.12919 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
58 81010195 010196 บ้านเกาะปู 7.84855 98.96996 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
59 81010196 010197 บ้านเกาะศรีบอยา 7.89463 98.99104 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
60 81010197 010198 บ้านเกาะฮั่ง 7.86764 99.01861 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
61 81010219 010220 บ้านเกาะไทร 8.03192 99.0335 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
62 81010015 010010 บ้านเขาทอง 8.16553 98.74966 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
63 81010081 010147 บ้านเขาฝาก 7.80728 99.07522 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
64 81010129 010097 บ้านเขาล่อม 8.44708 98.69012 เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่
65 81010013 010011 บ้านเขาเทียมป่า 8.15458 98.79794 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
66 81010077 010150 บ้านเจ๊ะหลี 7.56339 99.07007 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
67 81010091 010042 บ้านเหนือ 7.91391 99.1473 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
68 81010204 010201 บ้านแหลมกรวด 7.91256 99.02784 คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
69 81010037 010026 บ้านแหลมตง 7.78191 98.76039 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
70 81010148 010084 บ้านแหลมสัก 8.2782 98.65051 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
71 81010028 010019 บ้านแหลมโพธิ์ 8.03303 98.89184 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
72 81010084 010146 บ้านโคกยูง 7.79484 99.10594 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
73 81010071 010156 บ้านโละใหญ่ 7.61497 99.11685 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
74 81010231 010225 บ้านไร่ใหญ่ 8.04906 98.99349 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
75 81010232 010226 บ้านไสโป๊ะ 8.08453 98.98964 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
76 81010012 010038 บ้านไหนหนัง 8.22464 98.76894 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
77 81010038 010023 พระราชทานบ้านเกาะพีพี 7.73664 98.77857 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
78 81010209 010206 ราชประชานุเคราะห์2 8.04419 99.07042 โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
79 81010221 010222 วัดธรรมาวุธสรณาราม 8.05631 99.02759 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
80 81010147 010083 วัดสถิตโพธาราม 8.3102 98.66467 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
81 81010212 010204 วัดโคกยาง 8.08162 99.0725 โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
82 81010024 010027 อนุบาลกระบี่ 8.05067 98.90728 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
83 81010089 010040 อนุบาลคลองท่อม 7.93541 99.14202 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
84 81012007 010234 อำมาตย์พานิชนุกูล 8.07257 98.91052 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
85 81010150 010079 อ่าวลึก 8.38173 98.72546 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
86 81012008 010235 เมืองกระบี่ 8.10738 98.91453 กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
87 81010090 010041 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 7.9453 99.13527 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด