ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "กำแพงเพชร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 62020055 040132 คีรีวงศ์วัฒนา 15.90857 99.45361 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
2 62020026 040323 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 16.46012 99.24129 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร
3 62020027 040421 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 16.36697 99.10778 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร
4 62010208 040417 บ้านหนองแดน 16.51916 99.23063 โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
5 62010209 040420 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 16.43334 99.11433 โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
6 62012011 040440 ไทรงามพิทยาคม 16.486 99.36983 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด