ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ขอนแก่น"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 40020079 050659 กุดขอนแก่นท่าเกษม 16.30429 102.50204 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
2 40052018 051168 กุดขอนแก่นวิทยาคม 16.60531 102.50773 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
3 40050126 050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 16.5612 102.0689 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
4 40022006 051152 กู่ทองพิทยาลัย 15.94875 102.85127 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
5 40050108 050275 ก้องอุดมวิทยาคาร 16.63865 102.10928 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
6 40030192 051077 ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 15.95162 102.68312 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
7 40052007 051118 ขัวเรียงศึกษา 16.53676 102.22373 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
8 40040032 050323 คำบอนวิทยา 16.79153 102.98222 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
9 40022008 051172 คำแคนวิทยาคม 16.29976 102.50269 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
10 40050194 050635 จตุรคามรังสรรค์ 16.69363 102.32808 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
11 40052006 051117 จตุรมิตรวิทยาคาร 16.52244 102.27581 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
12 40050266 050570 ชีพอนุสรณ์ 16.7333 101.9298 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
13 40040115 050136 ชุมชนกระนวน 16.7039 103.08438 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
14 40050073 050242 ชุมชนชุมแพ 16.53237 102.09883 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
15 40040101 050137 ชุมชนดูนสาด 16.7943 103.15739 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น
16 40040104 050129 ชุมชนน้ำอ้อม 16.67631 103.14533 น้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
17 40050160 050792 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม 16.79155 102.18515 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
18 40050144 050777 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 16.67302 102.13968 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
19 40030044 050551 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 15.88499 102.64034 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
20 40030076 050746 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 15.95899 102.5392 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
21 40030156 050932 ชุมชนวังหิน 15.87639 102.71369 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
22 40050120 050287 ชุมชนหนองคะเน 16.55438 102.11001 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
23 40050086 050256 ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 16.53409 102.11172 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
24 40040166 050179 ชุมชนโนนสมบูรณ์ 17.00667 102.75866 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
25 40050099 050267 ชุมชนโนนหันวันครู 16.60346 101.99274 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
26 40050084 050254 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 16.51084 102.11758 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
27 40050077 050247 ชุมแพชนูปถัมภ์ 16.53547 102.10296 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
28 40052008 051120 ชุมแพพิทยาคม 16.602 102.11118 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
29 40052010 051122 ชุมแพวิทยายน 16.51564 102.11526 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
30 40052004 051115 ชุมแพศึกษา 16.54121 102.11323 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
31 40020168 051009 ซับแดงซำไผ่ 16.08471 102.32975 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
32 40052016 051127 ซำยางวิทยายน 16.69471 102.08991 ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
33 40050197 050589 ดินดำวังชัยวิทยา 16.71644 102.42713 ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
34 40042018 051145 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 16.77938 103.0862 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
35 40050145 050778 ท่ากุญชร 16.68476 102.14831 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
36 40050146 050779 นาจานนาเจริญโนนทัน 16.68026 102.14273 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
37 40052013 051124 นาจานศึกษา 16.6645 102.13819 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
38 40050254 050565 นาฝายวิทยา 16.6662 101.8508 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
39 40040102 050138 นามูลวิทยาคม 16.79179 103.16873 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น
40 40050094 050258 นาหนองทุ่มวิทยาคม 16.67248 101.98575 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
41 40020103 050678 บัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว 16.17991 102.39138 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
42 40050008 050846 บ้านกุดกว้าง 16.46985 102.36285 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
43 40050205 050600 บ้านกุดน้ำใส 16.61414 102.32088 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
44 40030143 050952 บ้านกุดหว้า 15.77609 102.86023 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
45 40050168 050806 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 16.76703 102.18244 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
46 40020207 051061 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 16.16032 102.8499 หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
47 40050067 050227 บ้านขามป้อม 16.55017 102.22304 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
48 40040164 050167 บ้านขามป้อมดงเย็น 16.96792 102.74294 นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
49 40020110 050689 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 16.26308 102.55377 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
50 40040137 050152 บ้านคำครึ่ง 16.79712 103.09518 หัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น
51 40020082 050662 บ้านคำน้อย 16.31854 102.51438 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
52 40020083 050663 บ้านคำปากดาว 16.30571 102.48369 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
53 40040169 050182 บ้านคำป่าก่อ 17.01761 102.77623 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
54 40040037 050333 บ้านคำม่วมดงเย็น 16.61711 102.97637 บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น
55 40010122 050427 บ้านคำหญ้าแดง 16.58559 102.60763 โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
56 40020080 050660 บ้านคำแคน 16.30379 102.49638 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
57 40040156 050172 บ้านคำแคนคำเจริญ 16.9025 102.74634 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
58 40020081 050661 บ้านคำโซ่ 16.29743 102.47106 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
59 40050212 050608 บ้านคำใหญ่ 16.69108 102.49528 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
60 40040116 050139 บ้านคำไฮผักแว่น 16.74045 103.10609 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
61 40050279 051045 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 16.7516 102.4124 ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น
62 40050074 050244 บ้านชุมแพ 16.53586 102.09283 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
63 40020169 051010 บ้านซับบอนซับเจริญ 16.08973 102.3536 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
64 40050137 050819 บ้านซำจำปา 16.84361 102.042 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
65 40050267 050571 บ้านซำภูทอง 16.7144 101.9296 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
66 40050136 050785 บ้านซำยาง 16.6983 102.0945 ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
67 40040151 050174 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 16.90443 102.76886 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
68 40040033 050324 บ้านดงเย็น 16.63619 102.65625 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
69 40050057 050885 บ้านดอนหันสระบัว 16.43468 102.49188 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
70 40050056 050884 บ้านดอนแขม 16.38665 102.53086 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
71 40030062 050749 บ้านดอนโจด 15.94425 102.50283 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
72 40040089 050983 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น 16.82397 102.63505 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
73 40050265 050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 16.7503 101.90883 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
74 40050201 050595 บ้านทุ่งชมพู 16.72251 102.49177 ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
75 40040167 050180 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 17.02443 102.75571 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
76 40040109 050123 บ้านทุ่งใหญ่ 16.77837 103.08904 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
77 40050166 050800 บ้านท่าช้าง 16.81049 102.16272 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
78 40050152 050772 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 16.88673 102.08 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
79 40040136 050153 บ้านท่าลาดคำตานา 16.81466 103.02893 หัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น
80 40050114 050268 บ้านธาตุ 16.63452 101.97136 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
81 40050226 050621 บ้านนาก้านเหลือง 16.65245 102.37851 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
82 40040049 050343 บ้านนาขาม 16.78877 102.94527 พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
83 40050109 050276 บ้านนาคำน้อย 16.65462 102.07498 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
84 40020107 050676 บ้านนางาม 16.179 102.3916 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
85 40050058 050886 บ้านนางิ้ว 16.40296 102.52132 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
86 40040165 050168 บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 16.92704 102.8077 นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
87 40050206 050602 บ้านนาชุมแสง 16.60746 102.34679 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
88 40050261 050573 บ้านนาน้ำซำ 16.65655 101.90397 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
89 40040127 050145 บ้านนาฝาย 16.69802 103.02579 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
90 40050070 050236 บ้านนาสีนวน 16.5334 102.22094 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
91 40050051 050825 บ้านนาหว้า 16.47026 102.45161 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
92 40050140 050824 บ้านนาอุดม 16.80278 102.09444 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
93 40040148 050162 บ้านนาอ่างทอง 16.81112 102.29081 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
94 40050195 050636 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 16.70357 102.34322 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
95 40020084 050664 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 16.31947 102.50458 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
96 40040132 050155 บ้านน้ำสามวัง 16.73173 103.08283 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
97 40050149 050774 บ้านบริบูรณ์ 16.87736 102.10057 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
98 40010150 050442 บ้านบะยาว 16.53237 102.59191 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
99 40050162 050794 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 16.79364 102.19826 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
100 40050258 050576 บ้านป่ากล้วย 16.64221 101.94396 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
101 40020053 050381 บ้านป่างิ้วหนองฮี 16.04903 102.80819 หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
102 40020085 050665 บ้านป่าดู่ 16.26855 102.48673 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
103 40020036 050399 บ้านป่าปอ 15.91832 102.80507 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
104 40020037 050400 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15.93402 102.81137 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
105 40030040 050545 บ้านป่าพร้าว-บูรณะ 15.7356 102.54161 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น
106 40010170 050503 บ้านป่าหม้อหนองคู 16.32799 102.60511 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
107 40010146 050464 บ้านป่าหวาย 16.57464 102.63617 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
108 40050052 050826 บ้านป่าเสี้ยว 16.467 102.471 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
109 40050151 050821 บ้านผาขาม 16.82548 102.09295 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
110 40050148 050773 บ้านผาน้ำเที่ยง 16.85674 102.06227 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
111 40040106 050125 บ้านฝางวิทยา 16.76862 103.02768 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
112 40030045 050552 บ้านฝาผนังวังจาน 15.88105 102.62248 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
113 40040077 050967 บ้านพระบาทท่าเรือ 16.7521 102.6308 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
114 40050125 050289 บ้านยอดห้วย 16.59441 102.05349 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
115 40050059 050887 บ้านยางคำ 16.41235 102.53871 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
116 40050103 050273 บ้านร่องแซง 16.58752 102.00602 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
117 40050245 050643 บ้านวังขอนแดง 16.6452 102.4079 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
118 40050138 050822 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 16.81345 102.04506 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
119 40020055 050469 บ้านวังผือขามป้อม 15.92333 102.87762 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
120 40020062 050479 บ้านวังม่วง 15.89266 102.85248 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
121 40050096 050261 บ้านวังยาว 16.71102 101.94525 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
122 40030196 051068 บ้านวังยาวสามัคคี 15.95667 102.758 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
123 40050263 050566 บ้านวังสวาบ 16.67917 101.84998 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
124 40010177 051088 บ้านวังโพน 16.35646 102.56432 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
125 40050172 050810 บ้านศรีสุข 16.74856 102.17718 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
126 40050276 051039 บ้านศาลาดิน 16.7516 102.391 ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น
127 40050235 050633 บ้านสงเปือย 16.64085 102.37378 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
128 40020033 050408 บ้านสร้างเอี่ยน 15.94968 102.77343 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
129 40050153 050788 บ้านสวนสวรรค์ 16.75824 102.05302 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น
130 40050047 050828 บ้านสว่างดอนช้าง 16.42677 102.43095 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
131 40050259 050577 บ้านสว่างโนนสูง 16.67123 101.94308 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
132 40050256 050568 บ้านสองคอน 16.6623 101.84 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
133 40050255 050567 บ้านสะแกเครือ 16.66274 101.84027 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
134 40050182 050812 บ้านสันติสุข 16.71216 102.12222 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
135 40050071 050239 บ้านสัมพันธ์ 16.52891 102.23764 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
136 40050134 050782 บ้านสารจอดร่องกลอง 16.68574 102.12929 ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
137 40050002 050872 บ้านสำราญหินลาด 16.48757 102.31395 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
138 40050130 050230 บ้านสุขสมบูรณ์ 16.575 102.28 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
139 40050277 051040 บ้านหนองกุงคชสาร 16.7596 102.3626 ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น
140 40050242 050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน 16.64185 102.45139 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
141 40010046 050057 บ้านหนองกุงน้อย 16.61875 102.705 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
142 40050229 050619 บ้านหนองขาม 16.67955 102.28543 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
143 40020087 050669 บ้านหนองขามวิทยา 16.24902 102.49967 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
144 40040103 050134 บ้านหนองซา 16.67484 103.10416 น้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
145 40020039 050404 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 15.89772 102.79227 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
146 40020035 050407 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 15.88697 102.78642 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
147 40020034 050405 บ้านหนองตับเต่า 15.94544 102.81746 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
148 40050003 050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 16.51496 102.29311 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
149 40050186 050817 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 16.69779 102.16845 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
150 40030059 050507 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 15.89207 102.57014 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น
151 40020057 050471 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 15.94959 102.86777 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
152 40050232 050639 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 16.67384 102.32601 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
153 40050233 050640 บ้านหนองบัว 16.65373 102.28753 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
154 40020096 050671 บ้านหนองบัวเย็น 16.23186 102.47685 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
155 40050076 050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง 16.51115 102.08651 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
156 40050159 050791 บ้านหนองปลาซิว 16.8162 101.93822 ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
157 40050208 050604 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 16.5979 102.3148 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
158 40050209 050605 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 16.61252 102.3486 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
159 40050036 050874 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 16.53528 102.30434 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
160 40050132 050232 บ้านหนองศาลา 16.57598 102.26077 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
161 40020109 050680 บ้านหนองสองห้อง 16.18084 102.39472 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
162 40020165 050224 บ้านหนองสะแบงหนองโน 15.97509 102.53588 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
163 40050085 050255 บ้านหนองสังข์ 16.52409 102.13545 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
164 40050117 050265 บ้านหนองหนามแท่ง 16.6887 102.0287 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
165 40050055 050889 บ้านหนองหว้าประชารัฐ 16.40107 102.53428 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
166 40050087 050257 บ้านหนองหว้าโพนศิลา 16.52695 102.11398 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
167 40050116 050264 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 16.64005 101.98436 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
168 40050021 050862 บ้านหนองเขื่อนช้าง 16.59055 102.44478 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
169 40010149 050467 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 16.60498 102.66135 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
170 40050128 050233 บ้านหนองเสาเล้า 16.57385 102.27181 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
171 40030084 050769 บ้านหนองแดง 15.88831 102.50028 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
172 40050185 050816 บ้านหนองแดง 16.6968 102.1333 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
173 40040107 050127 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 16.7813 103.04348 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
174 40030046 050553 บ้านหนองแวงนางเบ้า 15.89543 102.60175 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
175 40050054 050888 บ้านหนองแวงภูเขา 16.41834 102.51208 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
176 40040105 050128 บ้านหนองแวงเป่ง 16.75929 103.09061 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
177 40040100 050994 บ้านหนองแสงน้อย 16.92064 102.70016 ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
178 40050183 050813 บ้านหนองโก 16.70399 102.15276 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
179 40040119 050142 บ้านหนองโก 16.70625 103.07055 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
180 40050049 050830 บ้านหนองโนประชาสรรค์ 16.4481 102.44237 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
181 40050131 050231 บ้านหนองโพงโพด 16.58911 102.28752 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
182 40050113 050281 บ้านหนองไผ่นาดี 16.62526 102.11375 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
183 40050092 050294 บ้านหนองไฮ 16.48 102.2731 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
184 40050143 050818 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม 16.69842 102.18479 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
185 40020150 050211 บ้านหนองไฮหนองแวง 15.93709 102.60708 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
186 40030157 050933 บ้านหลักด่าน 15.87943 102.76098 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
187 40030193 051083 บ้านหลุบคา 15.95893 102.64657 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
188 40050105 050240 บ้านหอยรัฐราษฎร์รังสรรค์ 16.52061 102.1825 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
189 40030197 051069 บ้านหันศิลางาม 15.95899 102.69205 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
190 40020147 050212 บ้านหัวนากลาง 15.9502 102.62865 บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
191 40040138 050157 บ้านหัวนาคำ 16.84 103.04462 หัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น
192 40050210 050606 บ้านหัวฝาย 16.59606 102.3266 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
193 40040170 050185 บ้านหัวฝายประชานุกูล 16.98965 102.74152 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
194 40010126 050435 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 16.43153 102.5772 โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
195 40020051 050388 บ้านหินตั้งโคกก่อง 16.04554 102.83349 หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
196 40050231 050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ 16.64912 102.27865 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
197 40020050 050406 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 16.0185 102.88376 หินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น
198 40020058 050472 บ้านหินฮาวลำวังชู 15.9668 102.89677 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น
199 40010171 050504 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 16.33957 102.57864 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
200 40050024 050865 บ้านห้วยทรายทอง 16.55843 102.38029 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
201 40050031 050855 บ้านห้วยม่วง 16.52308 102.35123 โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
202 40040133 050156 บ้านห้วยยาง 16.8596 103.07927 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
203 40020157 050219 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 15.97312 102.47107 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
204 40050023 050864 บ้านห้วยอรุณหินลาด 16.55576 102.35277 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
205 40020118 050697 บ้านห้วยฮวก 16.19671 102.54081 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
206 40040120 050143 บ้านห้วยเชือก 16.70923 103.10444 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
207 40020065 050482 บ้านห้วยแร่ 15.85668 102.83206 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
208 40020086 050666 บ้านห้วยแล้ง 16.29078 102.45355 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
209 40020064 050481 บ้านห้วยโป่ง 15.86412 102.7952 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
210 40050236 050634 บ้านอ่างศิลา 16.61597 102.39363 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
211 40030047 050554 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 15.89481 102.57265 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
212 40050264 050564 บ้านเขาวง 16.64822 101.77897 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
213 40050283 051193 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 16.73303 101.79173 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
214 40010104 050106 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 16.5608 102.69064 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
215 40050230 050637 บ้านเมืองเก่า 16.66781 102.30808 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
216 40050053 050827 บ้านเม็ง 16.45339 102.44082 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
217 40050224 050624 บ้านเรือ 16.67574 102.40338 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
218 40020108 050679 บ้านเสาเล้าหินแตก 16.18014 102.39155 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
219 40020038 050403 บ้านเสือเฒ่า 15.90316 102.77296 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
220 40050046 050890 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 16.4486 102.4878 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
221 40010166 050499 บ้านแก่นประดู่ 16.32509 102.60924 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
222 40010130 050445 บ้านแก่นเท่า 16.51261 102.63449 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
223 40020106 050675 บ้านแจ้งทัพม้า 16.13915 102.39789 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
224 40050221 050617 บ้านแดง 16.68492 102.31053 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
225 40040161 050171 บ้านแสงสว่าง 16.96102 102.75397 นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
226 40050078 050248 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ 16.51834 102.05994 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
227 40040171 050183 บ้านโคกกลางนาล้อม 16.9904 102.78049 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
228 40040134 050151 บ้านโคกกลางวิทยา 16.8476 103.08224 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
229 40010120 050425 บ้านโคกกว้าง 16.5312 102.63013 โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
230 40050169 050807 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 16.74619 102.19822 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
231 40050180 050799 บ้านโคกป่ากุง 16.8298 102.15136 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
232 40050170 050808 บ้านโคกม่วง 16.73412 102.15222 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
233 40050223 050588 บ้านโคกสง่า 16.72184 102.38189 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
234 40050244 050642 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 16.67482 102.45742 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
235 40050106 050235 บ้านโคกสูง 16.52156 102.21771 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
236 40020104 050674 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 16.20696 102.42872 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
237 40050220 050616 บ้านโคกสูงวิทยา 16.70619 102.29517 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
238 40040030 050321 บ้านโคกใหญ่ 16.80336 103.00813 บัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น
239 40050171 050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 16.74097 102.16999 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
240 40050237 050630 บ้านโคกไร่ 16.61057 102.3831 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
241 40030008 050518 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 15.87623 102.66315 โจดหนองแก พล ขอนแก่น
242 40030078 050764 บ้านโจดใหญ่ 15.8861 102.48743 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
243 40050257 050574 บ้านโนนคอม 16.63691 101.91587 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
244 40020112 050691 บ้านโนนคุต 16.24851 102.54527 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
245 40020090 050684 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 16.30665 102.5669 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
246 40020177 050998 บ้านโนนงาม 16.12174 102.42253 นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
247 40050156 050787 บ้านโนนงาม 16.69824 102.03575 ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
248 40050034 050869 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 16.52858 102.29 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
249 40050104 050269 บ้านโนนชาติ 16.58752 102.00602 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
250 40020092 050686 บ้านโนนตุ่นศึกษา 16.30132 102.57761 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
251 40050082 050252 บ้านโนนทองหลาง 16.52395 102.14912 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
252 40050179 050771 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 16.83657 102.15237 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
253 40050100 050270 บ้านโนนบุรุษ 16.56673 102.01793 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
254 40050101 050271 บ้านโนนลาน 16.57369 101.99636 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
255 40040056 050301 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 16.61516 102.76943 ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น
256 40040163 050170 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 16.95298 102.77686 นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
257 40020061 050478 บ้านโนนสว่าง 15.89285 102.84146 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
258 40050260 050575 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ 16.6428 101.9052 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
259 40040144 050164 บ้านโนนสว่างหนองตะนา 16.29806 101.93373 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
260 40050123 050253 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 16.5329 102.1282 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
261 40040128 050146 บ้านโนนสังป่ารัง 16.66851 103.00073 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
262 40050190 050582 บ้านโนนสำราญ 16.60466 102.5092 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
263 40050037 050875 บ้านโนนหนองแวง 16.55535 102.30573 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
264 40050161 050793 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 16.79972 102.16415 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
265 40040168 050181 บ้านโนนหัวช้าง 17.03491 102.73377 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
266 40050107 050238 บ้านโนนอุดม 16.50545 102.22604 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
267 40050121 050285 บ้านโนนแหลมทอง 16.5529 102.1006 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
268 40050095 050259 บ้านโนนโก 16.69066 101.95987 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
269 40050098 051086 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 16.69066 101.95987 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
270 40050069 050229 บ้านโป่งเอียด 16.58547 102.2633 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
271 40050110 050277 บ้านโป่งแห้ง 16.60098 102.05087 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
272 40050227 050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา 16.69028 102.37217 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
273 40050154 050815 บ้านโสกจานนาดี 16.73328 102.06701 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น
274 40020063 050480 บ้านโสกนาค 15.88596 102.79957 วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น
275 40010151 050443 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 16.48146 102.58014 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น
276 40050173 050811 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 16.73104 102.18205 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
277 40050164 050796 บ้านโสกหาดสวรรค์ 16.78153 102.15169 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
278 40040129 050147 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 16.66634 103.02399 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
279 40030081 050767 บ้านโสกไผ่ 15.88444 102.46894 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
280 40050155 050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ 16.75454 102.1036 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น
281 40050083 050250 บ้านไชยสอ 16.52297 102.14915 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
282 40020093 050687 บ้านไส้ไก่ 16.27385 102.58273 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
283 40012021 051109 ป่าหวายวิทยายน 16.56366 102.65489 ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น
284 40030064 050752 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 15.92556 102.48191 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
285 40052014 051125 ผาขามวิทยายน 16.82781 102.09842 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
286 40050111 050278 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 16.60811 102.07818 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
287 40032006 051157 พลพัฒนศึกษา 15.89929 102.58831 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
288 40042005 051132 พังทุยพัฒนศึกษา 16.77095 102.94044 พังทุย น้ำพอง ขอนแก่น
289 40052021 051183 ภูผาม่าน 16.66372 101.90888 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
290 40050157 050789 ภูห่านศึกษา 16.72749 102.04119 ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
291 40052017 051167 ภูเวียงวิทยาคม 16.65919 102.36828 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
292 40050219 050615 ภูเวียงวิทยายน 16.67785 102.29494 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
293 40052003 051114 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 16.37703 102.54062 ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น
294 40020149 050209 มาบตากล้าร่มเย็น 15.9211 102.6406 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
295 40042016 051143 ยางคำพิทยาคม 16.84203 103.08361 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
296 40050112 050279 วังหินลาดวังเจริญ 16.64989 102.10367 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
297 40050124 050280 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 16.5792 102.0902 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
298 40042015 051142 ศรีกระนวนวิทยาคม 16.72179 103.0812 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
299 40040131 050150 ศิลาโป่งคำ 16.64927 103.00717 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
300 40032017 051192 สันติพัฒนกิจวิทยา 15.96538 102.64436 หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น
301 40050135 050783 หนองกระบือวิทยาคม 16.67402 102.11343 ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
302 40050240 050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 16.63209 102.46941 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
303 40050115 050263 หนองกุงพิทยาคม 16.63962 102.04432 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
304 40050122 050286 หนองขามวิทยาคาร 16.54612 102.10851 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
305 40050102 050272 หนองม่วงประชานุกูล 16.62 102.0046 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
306 40020116 050695 หนองหญ้าปล้องวิทยา 16.26892 102.54023 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
307 40050129 050234 หนองหว้าวิทยา 16.54562 102.27595 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
308 40050012 050836 หนองหอยเทพเทวัญ 16.44354 102.531 จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น
309 40052009 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 16.59489 102.29359 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
310 40050262 050569 หนองแห้ววังมนศึกษา 16.65302 101.80209 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
311 40040125 050148 หนองโนวิทยาคาร 16.70397 103.02933 หนองโน กระนวน ขอนแก่น
312 40050193 050585 หนองโพนนาหม่อ 16.5819 102.4742 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
313 40050127 050288 หนองไผ่พิทยาคม 16.5714 102.10795 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
314 40010144 050462 หินกองวิทยา 16.38494 102.56043 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
315 40010127 050436 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ 16.40459 102.56151 โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
316 40050218 050614 ห้วยชันวิทยา 16.68444 102.50243 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
317 40050228 050629 อนุบาลภูเวียง 16.6554 102.3752 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
318 40040143 050158 อนุบาลเขาสวนกวาง 16.85522 102.87541 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
319 40020184 051016 อุดมคงคาคีรีเขต 16.1455 102.38409 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
320 40050139 050823 อ่างทองวิทยาคม 16.80302 102.09007 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
321 40042019 051180 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 16.86263 102.8648 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
322 40030195 051075 เบญจคามสามัคคี 15.92169 102.68239 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
323 40052019 051169 เวียงวงกตวิทยาคม 16.67536 102.29301 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
324 40050072 050274 เหมือดแอ่หนองบัว 16.561 102.0334 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
325 40022011 051175 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 16.20439 102.48782 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
326 40020097 050672 เหล่าใหญ่วิทยา 16.20459 102.48788 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น
327 40010142 050459 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 16.35947 102.55032 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
328 40020105 050681 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 16.17874 102.39138 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
329 40050142 050784 แสงบัวทอง 16.66119 102.10878 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
330 40050032 050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา 16.515 102.3191 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
331 40010121 050426 โคกงามวิทยาคาร 16.55462 102.61412 โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น
332 40022009 051173 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 16.21252 102.43133 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น
333 40050068 050228 โคกม่วงศึกษา 16.5687 102.24 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
334 40050119 050284 โคกสูงสำราญ 16.55989 102.09512 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
335 40020181 051013 โนนคูณอัมพวัน 16.11676 102.36031 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
336 40050089 050291 โนนงามศึกษา 16.50701 102.2597 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
337 40030080 050766 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 15.90585 102.49291 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
338 40050215 050611 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 16.6685 102.5158 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
339 40040135 050154 โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 16.86631 103.10627 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
340 40020114 050693 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 16.21656 102.59475 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
341 40050035 050871 โนนสะอาดพิทยา 16.54032 102.3033 โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น
342 40050141 050781 โนนสำราญหนองหญ้าขาว 16.652 102.1337 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
343 40030200 051072 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 15.92202 102.73435 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
344 40050222 050618 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 16.66864 102.2801 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
345 40032004 051155 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 15.84379 102.67937 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น
346 40050216 050612 โสกห้างศึกษา 16.6955 102.5121 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
347 40050184 050814 โสกเต็นวิทยาคม 16.70656 102.09977 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
348 40050234 050601 ไตรคามวิทยาสรรค์ 16.62927 102.36517 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
349 40030199 051071 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 15.93534 102.73194 บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด