ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "จันทบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 22020048 060134 บ้านทุ่งม่วง 12.88216 102.286 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
2 22020043 060144 บ้านสามสิบพัฒนา 12.88234 102.37051 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
3 22020020 060088 บ้านโชคดี 12.73832 102.35693 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี
4 22020047 060133 วัดทับไทร 12.9076 102.26186 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
5 22020046 060135 วัดพังงอน 12.97949 102.286 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
6 22022005 060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 12.92288 102.26406 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด