ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ตรัง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 92010001 140017 บ้านควนปริง 7.52954 99.57538 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
2 92020104 140103 บ้านทุ่งยางงาม 7.84075 99.52181 บางดี ห้วยยอด ตรัง
3 92010144 140290 วัดควนสีนวล 7.52731 99.73596 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
4 92020074 140105 วัดคีรีวิหาร 7.80072 99.54809 เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
5 92010148 140283 วัดจอมไตร 7.56232 99.71103 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
6 92010028 140014 วัดทุ่งหินผุด 7.54527 99.66016 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
7 92010016 140040 วัดศรีสุวรรณาราม 7.61722 99.55317 นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง
8 92010005 140010 วัดสาริการาม 7.53173 99.61027 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
9 92010050 140045 วัดเชี่ยวชาญกิจ 7.59159 99.5498 หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
10 92010044 140016 วัดแจ้ง 7.54636 99.58877 บางรัก เมืองตรัง ตรัง
11 92020118 140139 วัดไตรสามัคคี 7.7599 99.5104 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
12 92010010 140043 วัดไพรสนฑ์ 7.58791 99.57767 นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง
13 92012004 140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 7.55287 99.55853 บางรัก เมืองตรัง ตรัง
14 92012006 140335 วิเชียรมาตุ 3 7.53208 99.65554 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
15 92012005 140334 สภาราชินี 2 7.56246 99.58827 บางรัก เมืองตรัง ตรัง
16 92022005 140347 สามัคคีศึกษา 7.76126 99.52317 นาวง ห้วยยอด ตรัง
17 92010034 140024 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ 7.56604 99.68491 นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง
18 92010011 140048 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ 7.54802 99.52362 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด