ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ตรัง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 92020147 140281 บ้านหนองชุมแสง 7.85614 99.37615 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง
2 92020146 140277 บ้านในปง 7.89236 99.3884 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง
3 92020144 140274 บ้านไชยภักดี 7.86195 99.35736 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง
4 92022008 140350 ในเตาพิทยาคม 7.87166 99.73068 ในเตา ห้วยยอด ตรัง
5 92020095 140130 ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 7.87186 99.73035 ในเตา ห้วยยอด ตรัง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด