ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "ตาก"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 63020008 160156 กลาโหมราชเสนา 17.03537 98.52548 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
2 63010060 160075 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 17.08629 98.84014 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
3 63020117 160195 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 16.03799 98.76661 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
4 63010092 160095 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 17.21292 99.05112 สามเงา สามเงา ตาก
5 63020027 160177 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 17.56409 97.91377 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
6 63010006 160042 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 16.87653 99.11539 ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
7 63020097 160199 ชุมชนบ้านพบพระ 16.39669 98.69372 พบพระ พบพระ ตาก
8 63010033 160028 ชุมชนบ้านวังหิน 16.82816 99.14669 วังหิน เมืองตาก ตาก
9 63010071 160053 ชุมชนบ้านสมอโคน 16.99973 99.11168 สมอโคน บ้านตาก ตาก
10 63020121 160184 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 16.02397 98.85927 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
11 63020071 160122 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 16.63893 98.60214 แม่กุ แม่สอด ตาก
12 63020016 160147 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 16.95894 98.56951 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
13 63020078 160115 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 16.67672 98.5707 แม่ตาว แม่สอด ตาก
14 63020032 160164 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 17.22799 98.22728 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
15 63010046 160067 ชุมชนบ้านแม่ยะ 17.08993 99.03593 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
16 63010078 160090 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 17.36261 99.07293 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
17 63010022 160003 ชุมชนบ้านไม้งาม 16.91782 99.08784 ไม้งาม เมืองตาก ตาก
18 63010052 160047 ชุมชนวัดสันป่าลาน 17.03862 99.07599 ตากออก บ้านตาก ตาก
19 63010045 160066 ชูวิชาราษฎร์ 17.07483 99.04166 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
20 63020060 160236 ญาณวิศิษฏ์ 16.92951 98.78983 พะวอ แม่สอด ตาก
21 63010101 160225 ดงซ่อมพิทยาคม 16.59537 99.24685 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
22 63022006 160253 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 16.8048 98.76576 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
23 63010108 160235 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 16.71042 99.10889 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
24 63012001 160237 ตากพิทยาคม 16.86967 99.13006 ระแหง เมืองตาก ตาก
25 63010042 160002 ตากสินราชานุสรณ์ 16.88505 99.12194 หนองหลวง เมืองตาก ตาก
26 63020106 160205 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 16.31896 98.72391 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
27 63012004 160240 ถนอมราษฏร์บำรุง 16.89482 99.11198 หัวเดียด เมืองตาก ตาก
28 63010023 160021 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 16.87397 99.44754 วังประจบ เมืองตาก ตาก
29 63012009 160245 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 17.03958 98.99941 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
30 63020026 160163 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 17.06265 98.63807 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
31 63020112 160198 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 15.79754 98.58433 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
32 63022003 160250 ท่าสองยางวิทยาคม 17.23213 98.23312 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
33 63012012 160257 นาโบสถ์พิทยาคม 16.67637 99.14614 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
34 63010027 160014 น้ำดิบพิทยาคม 16.9187 99.38152 วังประจบ เมืองตาก ตาก
35 63020110 160196 บ้านกล้อทอ 16.03042 98.66008 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
36 63020007 160155 บ้านขะเนจื้อ 17.04175 98.49176 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
37 63020095 160208 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 16.50286 98.64642 ช่องแคบ พบพระ ตาก
38 63020010 160154 บ้านขุนห้วยนกแล 17.01579 98.59109 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
39 63020033 160165 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 17.27176 98.23719 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
40 63020024 160161 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 16.97565 98.84058 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
41 63010004 160022 บ้านคลองสัก 16.88823 99.16887 น้ำรึม เมืองตาก ตาก
42 63010037 160035 บ้านคลองห้วยทราย 16.80337 99.14573 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
43 63010081 160093 บ้านคลองไม้แดง 17.30721 99.09189 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
44 63020056 160119 บ้านค้างภิบาล 16.69556 98.59733 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
45 63020003 160143 บ้านจกปก 17.00834 98.54356 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
46 63010057 160071 บ้านฉลอม 17.06766 98.98579 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
47 63010014 160020 บ้านชะลาดระฆัง 17.03144 99.38968 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
48 63020094 160207 บ้านช่องแคบ 16.48284 98.64663 ช่องแคบ พบพระ ตาก
49 63010062 160069 บ้านดงยาง 17.01735 99.0185 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
50 63010084 160088 บ้านดงลาน 17.29762 99.14302 วังจันทร์ สามเงา ตาก
51 63010001 160024 บ้านตลุกกลางทุ่ง 16.85665 99.21963 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
52 63010009 160007 บ้านตลุกป่าตาล 16.98023 99.2718 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
53 63010105 160232 บ้านตะเคียนด้วน 16.71138 99.18517 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
54 63012008 160244 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 17.03742 99.07918 ตากออก บ้านตาก ตาก
55 63010049 160064 บ้านตากประถมวิทยา 17.03757 99.06202 ตากตก บ้านตาก ตาก
56 63020021 160140 บ้านต้นผึ้ง 16.96877 98.54506 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
57 63020128 160267 บ้านถ้ำผาโด้ 16.63953 98.73516 แม่กุ แม่สอด ตาก
58 63020096 160209 บ้านทีกะเป่อ 16.52616 98.68549 ช่องแคบ พบพระ ตาก
59 63010110 160231 บ้านทุ่งกง 16.70109 99.21282 ประดาง วังเจ้า ตาก
60 63010063 160070 บ้านทุ่งกระเชาะ 17.01739 99.00561 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก
61 63020029 160179 บ้านทุ่งถ้ำ 17.26942 98.20293 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
62 63020011 160150 บ้านทุ่งมะขามป้อม 16.97183 98.58741 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
63 63010111 160229 บ้านท่าตะคร้อ 16.79196 99.17077 ประดาง วังเจ้า ตาก
64 63010097 160100 บ้านท่าปุยตก 17.23752 99.02395 ย่านรี สามเงา ตาก
65 63020052 160104 บ้านท่าอาจ 16.7034 98.50314 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
66 63010038 160036 บ้านท่าเล่ 16.7898 99.05905 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
67 63010080 160092 บ้านท่าไผ่ 17.32195 99.07595 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
68 63010034 160029 บ้านท่าไม้แดง 16.80504 99.17847 วังหิน เมืองตาก ตาก
69 63010059 160074 บ้านท้องฟ้า 17.06766 98.98579 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
70 63020050 160136 บ้านธงชัย 16.64149 98.89641 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
71 63010086 160086 บ้านนาตาโพ 17.27347 99.10896 วังจันทร์ สามเงา ตาก
72 63010107 160234 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 16.68763 99.14675 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
73 63020111 160197 บ้านนุเซะโปล้ 16.00444 98.66876 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
74 63020070 160114 บ้านน้ำดิบ 16.90171 98.61529 แม่กาษา แม่สอด ตาก
75 63010072 160054 บ้านน้ำดิบ 17.01659 99.08813 สมอโคน บ้านตาก ตาก
76 63010031 160032 บ้านน้ำด้วน 16.69696 99.27383 วังหิน เมืองตาก ตาก
77 63020020 160160 บ้านน้ำหอม 17.1682 98.58086 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
78 63020114 160187 บ้านปรอผาโด้ 16.11116 98.88397 โมโกร อุ้มผาง ตาก
79 63010109 160230 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 16.74219 99.21294 ประดาง วังเจ้า ตาก
80 63010088 160084 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 17.21653 99.12282 วังหมัน สามเงา ตาก
81 63010056 160051 บ้านปากวัง 17.11698 99.06254 ตากออก บ้านตาก ตาก
82 63020047 160133 บ้านปางส้าน 16.79756 98.77661 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
83 63020075 160128 บ้านปูเต้อ 16.62057 98.62782 แม่กุ แม่สอด ตาก
84 63020059 160137 บ้านปูแป้ 16.83361 98.77863 พะวอ แม่สอด ตาก
85 63020089 160216 บ้านป่าคาใหม่ 16.54503 98.83272 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
86 63010095 160098 บ้านป่ายางตะวันตก 17.16306 99.07324 ย่านรี สามเงา ตาก
87 63010094 160097 บ้านป่ายางใต้ 17.14832 99.07186 สามเงา สามเงา ตาก
88 63020001 160141 บ้านป่าไร่ 17.01496 98.52387 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
89 63020009 160157 บ้านป่าไร่เหนือ 16.95806 98.62889 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
90 63020005 160145 บ้านพะละ 17.04739 98.57359 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
91 63020058 160121 บ้านพะเด๊ะ 16.67841 98.62836 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
92 63020105 160202 บ้านมอเกอ 16.33069 98.66943 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
93 63010015 160037 บ้านมูเซอ 16.75797 98.93752 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
94 63020063 160130 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 16.57225 98.65929 มหาวัน แม่สอด ตาก
95 63020107 160200 บ้านยะพอ 16.3361 98.732 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
96 63010069 160058 บ้านยางโองนอก 17.15716 99.14056 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
97 63020086 160212 บ้านร่มเกล้า 2 16.47488 98.84033 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
98 63020087 160213 บ้านร่มเกล้า 3 16.49831 98.86105 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
99 63020088 160214 บ้านร่มเกล้า 4 16.42183 99.00535 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
100 63010016 160038 บ้านลานสาง 16.79297 99.02953 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
101 63010008 160006 บ้านลานห้วยเดื่อ 16.95482 99.26615 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
102 63010024 160018 บ้านลานเต็ง 16.85967 99.35892 วังประจบ เมืองตาก ตาก
103 63020053 160105 บ้านวังตะเคียน 16.71074 98.50657 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
104 63010106 160233 บ้านวังตำลึง 16.69574 99.15856 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
105 63010112 160263 บ้านวังน้ำเย็น 16.66618 99.10373 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
106 63010026 160013 บ้านวังประจบ 16.9164 99.32525 วังประจบ เมืองตาก ตาก
107 63020014 160152 บ้านวังผา 16.83268 98.53741 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
108 63010020 160004 บ้านวังม่วง 16.94784 99.09849 ไม้งาม เมืองตาก ตาก
109 63010083 160087 บ้านวังโพ 17.25747 99.08486 วังจันทร์ สามเงา ตาก
110 63010089 160082 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 17.22462 99.07063 วังหมัน สามเงา ตาก
111 63010055 160050 บ้านวังไม้ส้าน 17.08145 99.04729 ตากออก บ้านตาก ตาก
112 63020104 160201 บ้านวาเล่ย์ 16.29853 98.71153 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
113 63010113 160264 บ้านศรีคีรีรักษ์ 16.54978 99.12795 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
114 63010098 160222 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 16.71039 99.24142 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
115 63010029 160017 บ้านสะแกเครือ 16.88389 99.35075 วังประจบ เมืองตาก ตาก
116 63010068 160057 บ้านสันกลาง 17.1544 99.12262 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
117 63010073 160078 บ้านสันป่าป๋วย 17.24341 98.94955 บ้านนา สามเงา ตาก
118 63020012 160151 บ้านสันป่าไร่ 16.9637 98.6174 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
119 63020025 160158 บ้านสามหมื่น 16.99892 98.73249 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
120 63010093 160096 บ้านสามเงา 17.19944 99.06258 สามเงา สามเงา ตาก
121 63010012 160010 บ้านหนองกระทุ่ม 17.16097 99.25605 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
122 63010021 160005 บ้านหนองกระโห้ 16.91188 99.11883 ไม้งาม เมืองตาก ตาก
123 63010050 160061 บ้านหนองชะลาบ 17.00216 99.09982 ตากตก บ้านตาก ตาก
124 63010011 160009 บ้านหนองนกปีกกา 17.12935 99.25202 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
125 63020045 160174 บ้านหนองบัว 17.33841 98.10723 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
126 63010041 160046 บ้านหนองบัวเหนือ 16.95289 99.09388 หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
127 63010036 160034 บ้านหนองบัวใต้ 16.83453 99.1311 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก
128 63010103 160227 บ้านหนองปลาไหล 16.6657 99.16368 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
129 63010025 160019 บ้านหนองร่ม 16.83913 99.37501 วังประจบ เมืองตาก ตาก
130 63020118 160192 บ้านหนองหลวง 16.08067 98.75706 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
131 63010077 160089 บ้านหนองเชียงคา 17.34604 99.05337 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
132 63010018 160039 บ้านหนองแขม 16.83431 99.07733 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
133 63020098 160203 บ้านหมื่นฤาชัย 16.37305 98.65818 พบพระ พบพระ ตาก
134 63020055 160118 บ้านหัวฝาย 16.70754 98.6045 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
135 63020082 160109 บ้านห้วยกะโหลก 16.75921 98.53681 แม่ปะ แม่สอด ตาก
136 63020043 160167 บ้านห้วยนกกก 17.19 98.32905 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
137 63020042 160172 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 17.19231 98.42864 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
138 63020023 160139 บ้านห้วยนกแล 16.97857 98.52434 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
139 63010019 160040 บ้านห้วยนึ่ง 16.83238 99.09559 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
140 63020018 160149 บ้านห้วยบง 16.88681 98.57741 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
141 63020049 160135 บ้านห้วยปลาหลด 16.78397 98.89557 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
142 63020127 160266 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 16.80755 98.86166 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
143 63010058 160072 บ้านห้วยพลู 17.02773 99.00409 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
144 63020051 160103 บ้านห้วยม่วง 16.69148 98.52416 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
145 63020083 160110 บ้านห้วยหินฝน 16.75209 98.62605 แม่ปะ แม่สอด ตาก
146 63010017 160041 บ้านห้วยเหลือง 16.61117 99.01972 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
147 63010066 160055 บ้านห้วยแม่บอน 17.10943 99.08401 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
148 63020019 160159 บ้านห้วยโป่ง 17.21391 98.44329 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
149 63020065 160126 บ้านห้วยไม้แป้น 16.59412 98.62227 มหาวัน แม่สอด ตาก
150 63010075 160080 บ้านอูมวาบ 17.34503 98.65498 บ้านนา สามเงา ตาก
151 63020031 160171 บ้านอู่หู่ 17.20655 98.27897 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
152 63010030 160031 บ้านเกาะอ้ายด้วน 16.71684 99.2636 วังหิน เมืองตาก ตาก
153 63020064 160129 บ้านเจดีย์โคะ 16.55398 98.70111 มหาวัน แม่สอด ตาก
154 63020119 160194 บ้านเซอทะ 16.0661 98.77033 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
155 63010002 160026 บ้านเนินมะลื่น 16.8818 99.24436 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
156 63020116 160190 บ้านแม่กลองน้อย 16.34866 99.01275 โมโกร อุ้มผาง ตาก
157 63020109 160185 บ้านแม่กลองเก่า 16.06167 98.84989 แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
158 63020108 160193 บ้านแม่กลองใหม่ 16.05291 98.83958 แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
159 63020069 160113 บ้านแม่กาษา 16.87412 98.62458 แม่กาษา แม่สอด ตาก
160 63020068 160112 บ้านแม่กื้ดสามท่า 16.83411 98.59331 แม่กาษา แม่สอด ตาก
161 63020067 160111 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 16.80177 98.59923 แม่กาษา แม่สอด ตาก
162 63020073 160124 บ้านแม่กุหลวง 16.61958 98.57633 แม่กุ แม่สอด ตาก
163 63020072 160123 บ้านแม่กุเหนือ 16.65374 98.61397 แม่กุ แม่สอด ตาก
164 63020129 160268 บ้านแม่จวาง 17.57586 97.95968 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
165 63020017 160148 บ้านแม่จะเราสองแคว 16.96449 98.5835 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
166 63020054 160102 บ้านแม่ตาว 16.69911 98.53542 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
167 63020076 160116 บ้านแม่ตาวแพะ 16.67244 98.58202 แม่ตาว แม่สอด ตาก
168 63020077 160117 บ้านแม่ตาวใต้ 16.68399 98.56207 แม่ตาว แม่สอด ตาก
169 63020057 160120 บ้านแม่ตาวใหม่ 16.66679 98.60307 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
170 63020028 160181 บ้านแม่ตื่น 17.60587 97.89892 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
171 63020079 160106 บ้านแม่ปะ 16.76127 98.58607 แม่ปะ แม่สอด ตาก
172 63020080 160107 บ้านแม่ปะเหนือ 16.74936 98.58886 แม่ปะ แม่สอด ตาก
173 63020081 160108 บ้านแม่ปะใต้ 16.75467 98.57177 แม่ปะ แม่สอด ตาก
174 63020046 160178 บ้านแม่พลู 17.36596 98.12284 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
175 63010047 160068 บ้านแม่พะยวบ 17.11571 99.05249 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
176 63020002 160142 บ้านแม่ระมาดน้อย 17.024 98.5607 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
177 63020022 160138 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 16.98569 98.51728 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
178 63020037 160176 บ้านแม่ระเมิง 17.51867 98.09838 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
179 63020038 160183 บ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ 17.44925 98.20988 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
180 63020113 160189 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 15.84583 98.85185 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
181 63020062 160131 บ้านแม่ละเมา 16.80472 98.73309 พะวอ แม่สอด ตาก
182 63020034 160180 บ้านแม่วะหลวง 17.80585 97.94873 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
183 63020041 160170 บ้านแม่สละ 17.12556 98.29213 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
184 63020039 160168 บ้านแม่สละเหนือ 17.14257 98.31561 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
185 63010067 160056 บ้านแม่สลิด 17.13545 99.10643 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
186 63020036 160175 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 17.44057 98.06144 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
187 63020035 160182 บ้านแม่อมกิ 17.75595 97.96351 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
188 63020040 160169 บ้านแม่ออกผารู 17.10367 98.31956 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
189 63020044 160173 บ้านแม่อุสุวิทยา 17.30238 98.17715 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
190 63020066 160127 บ้านแม่โกนเกน 16.58021 98.58956 มหาวัน แม่สอด ตาก
191 63020030 160166 บ้านแม่โพ 17.25083 98.26807 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
192 63010010 160008 บ้านโป่งแดง 17.05841 99.27247 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
193 63010013 160012 บ้านโพรงตะเข้ 17.1276 99.2788 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
194 63010074 160079 บ้านโสมง 17.37017 98.82209 บ้านนา สามเงา ตาก
195 63010061 160073 บ้านใหม่ 17.04079 98.99853 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
196 63010082 160094 บ้านใหม่สามัคคี 17.29349 99.05838 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
197 63010102 160226 บ้านใหม่เสรีธรรม 16.56364 99.24943 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
198 63020115 160188 บ้านไม้กะพง 16.19641 98.88144 โมโกร อุ้มผาง ตาก
199 63010054 160049 ประชาพัฒนา 17.06491 99.06618 ตากออก บ้านตาก ตาก
200 63020085 160215 ป่าไม้อุทิศ 4 16.48381 98.80352 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
201 63012002 160238 ผดุงปัญญา 16.88798 99.12966 ไม้งาม เมืองตาก ตาก
202 63010104 160228 ผาผึ้งวิทยาคม 16.66574 99.14694 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
203 63022008 160255 พบพระวิทยาคม 16.38405 98.69161 พบพระ พบพระ ตาก
204 63012011 160247 ยกกระบัตรวิทยาคม 17.34616 99.05535 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
205 63010064 160059 ยางโองน้ำวิทยาคม 17.16253 99.11363 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
206 63020100 160217 รวมไทยพัฒนา 1 16.42706 98.78342 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
207 63020101 160218 รวมไทยพัฒนา 2 16.45537 98.79735 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
208 63020090 160219 รวมไทยพัฒนา 3 16.51099 98.79369 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
209 63020102 160220 รวมไทยพัฒนา 4 16.39572 98.798 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
210 63020124 160259 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 16.42484 98.82528 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
211 63020103 160221 รวมไทยพัฒนา 5 16.37072 98.74389 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
212 63020092 160211 รวมไทยพัฒนา 6 16.44378 98.74489 ช่องแคบ พบพระ ตาก
213 63012007 160242 ราชประชานุเคราะห์ 55 16.805 99.0533 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
214 63012005 160241 วังประจบวิทยาคม 16.91797 99.31235 วังประจบ เมืองตาก ตาก
215 63010087 160083 วังหวายวิทยาคม 17.19013 99.09408 วังหมัน สามเงา ตาก
216 63012003 160239 วังหินกิตติวิทยาคม 16.79473 99.20167 วังหิน เมืองตาก ตาก
217 63012013 160258 วังเจ้าวิทยาคม 16.70137 99.24567 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
218 63010040 160045 วัดปากห้วยไม้งาม 16.93486 99.06688 หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
219 63010051 160062 วัดพระธาตุน้อย 17.01332 99.07874 ตากตก บ้านตาก ตาก
220 63020061 160132 วัดสว่างอารมณ์ 16.80857 98.74781 พะวอ แม่สอด ตาก
221 63010096 160099 วัดสามเงา 17.19374 99.0571 ย่านรี สามเงา ตาก
222 63010044 160065 ศรีวิทยา 17.05689 99.05677 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
223 63022004 160251 สรรพวิทยาคม 16.71388 98.57326 แม่สอด แม่สอด ตาก
224 63010048 160063 สว่างวิทยา 17.02275 99.07582 ตากตก บ้านตาก ตาก
225 63020122 160186 สามัคคีวิทยา 15.99617 98.87031 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
226 63012010 160246 สามเงาวิทยาคม 17.24672 99.02354 สามเงา สามเงา ตาก
227 63010028 160015 หนองเสือพิทยาคม 16.95665 99.43671 วังประจบ เมืองตาก ตาก
228 63010085 160085 หมู่บ้านตัวอย่าง 17.22295 99.13874 วังจันทร์ สามเงา ตาก
229 63010076 160081 หินลาดนาไฮวิทยาคม 17.30623 98.65676 บ้านนา สามเงา ตาก
230 63020099 160204 ห้วยน้ำนักวิทยา 16.41973 98.67377 พบพระ พบพระ ตาก
231 63010043 160001 อนุบาลตาก 16.87309 99.13679 น้ำรึม เมืองตาก ตาก
232 63010090 160077 อนุบาลบ้านท่าปุย 17.24373 99.02436 สามเงา สามเงา ตาก
233 63010005 160023 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 16.88665 99.19573 น้ำรึม เมืองตาก ตาก
234 63010053 160048 อนุบาลรอดบำรุง 17.05304 99.07447 ตากออก บ้านตาก ตาก
235 63010099 160223 อนุบาลวังเจ้า 16.67785 99.2677 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
236 63020093 160206 อรุณเมธา 16.50403 98.69773 ช่องแคบ พบพระ ตาก
237 63022009 160256 อุ้มผางวิทยาคม 16.03263 98.85882 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
238 63010091 160076 เขื่อนภูมิพล 17.24433 99.0015 สามเงา สามเงา ตาก
239 63010100 160224 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 16.66035 99.20969 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
240 63010039 160044 เด่นวิทยา 16.91409 99.07806 หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก
241 63010065 160060 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 17.23602 99.24963 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
242 63010070 160052 เสริมปัญญา 17.01659 99.08813 สมอโคน บ้านตาก ตาก
243 63022007 160254 แม่กุวิทยาคม 16.65407 98.58951 แม่กุ แม่สอด ตาก
244 63022002 160249 แม่จะเราวิทยาคม 16.96039 98.58404 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
245 63022005 160252 แม่ปะวิทยาคม 16.76166 98.58861 แม่ปะ แม่สอด ตาก
246 63022001 160248 แม่ระมาดวิทยาคม 16.98199 98.52587 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
247 63020084 160101 แม่สอด 16.72008 98.56813 แม่สอด แม่สอด ตาก
248 63012006 160243 โสตศึกษาจังหวัดตาก 16.878 99.114 ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
249 63020048 160134 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 16.74246 98.81756 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
250 63020091 160210 ไทยราษฎร์คีรี 16.49669 98.74835 ช่องแคบ พบพระ ตาก
251 63020126 160265 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 16.54556 98.76483 ช่องแคบ พบพระ ตาก
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด