ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ตาก"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 63020071 160122 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 16.63893 98.60214 แม่กุ แม่สอด ตาก
2 63020056 160119 บ้านค้างภิบาล 16.69556 98.59733 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
3 63020011 160150 บ้านทุ่งมะขามป้อม 16.97183 98.58741 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
4 63020070 160114 บ้านน้ำดิบ 16.90171 98.61529 แม่กาษา แม่สอด ตาก
5 63010088 160084 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 17.21653 99.12282 วังหมัน สามเงา ตาก
6 63020047 160133 บ้านปางส้าน 16.79756 98.77661 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
7 63020063 160130 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 16.57225 98.65929 มหาวัน แม่สอด ตาก
8 63010098 160222 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 16.71039 99.24142 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
9 63010073 160078 บ้านสันป่าป๋วย 17.24341 98.94955 บ้านนา สามเงา ตาก
10 63020055 160118 บ้านหัวฝาย 16.70754 98.6045 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
11 63020082 160109 บ้านห้วยกะโหลก 16.75921 98.53681 แม่ปะ แม่สอด ตาก
12 63020023 160139 บ้านห้วยนกแล 16.97857 98.52434 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
13 63020049 160135 บ้านห้วยปลาหลด 16.78397 98.89557 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
14 63020127 160266 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 16.80755 98.86166 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
15 63020083 160110 บ้านห้วยหินฝน 16.75209 98.62605 แม่ปะ แม่สอด ตาก
16 63020019 160159 บ้านห้วยโป่ง 17.21391 98.44329 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
17 63020069 160113 บ้านแม่กาษา 16.87412 98.62458 แม่กาษา แม่สอด ตาก
18 63020072 160123 บ้านแม่กุเหนือ 16.65374 98.61397 แม่กุ แม่สอด ตาก
19 63020076 160116 บ้านแม่ตาวแพะ 16.67244 98.58202 แม่ตาว แม่สอด ตาก
20 63020077 160117 บ้านแม่ตาวใต้ 16.68399 98.56207 แม่ตาว แม่สอด ตาก
21 63020057 160120 บ้านแม่ตาวใหม่ 16.66679 98.60307 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
22 63020080 160107 บ้านแม่ปะเหนือ 16.74936 98.58886 แม่ปะ แม่สอด ตาก
23 63020081 160108 บ้านแม่ปะใต้ 16.75467 98.57177 แม่ปะ แม่สอด ตาก
24 63020037 160176 บ้านแม่ระเมิง 17.51867 98.09838 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
25 63020113 160189 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 15.84583 98.85185 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
26 63020036 160175 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 17.44057 98.06144 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
27 63020035 160182 บ้านแม่อมกิ 17.75595 97.96351 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
28 63010082 160094 บ้านใหม่สามัคคี 17.29349 99.05838 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
29 63020115 160188 บ้านไม้กะพง 16.19641 98.88144 โมโกร อุ้มผาง ตาก
30 63012013 160258 วังเจ้าวิทยาคม 16.70137 99.24567 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
31 63022004 160251 สรรพวิทยาคม 16.71388 98.57326 แม่สอด แม่สอด ตาก
32 63010099 160223 อนุบาลวังเจ้า 16.67785 99.2677 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
33 63020084 160101 แม่สอด 16.72008 98.56813 แม่สอด แม่สอด ตาก
34 63020048 160134 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 16.74246 98.81756 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด