ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ตาก"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 63020078 160115 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 16.67672 98.5707 แม่ตาว แม่สอด ตาก
2 63010045 160066 ชูวิชาราษฎร์ 17.07483 99.04166 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
3 63010049 160064 บ้านตากประถมวิทยา 17.03757 99.06202 ตากตก บ้านตาก ตาก
4 63010080 160092 บ้านท่าไผ่ 17.32195 99.07595 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
5 63010020 160004 บ้านวังม่วง 16.94784 99.09849 ไม้งาม เมืองตาก ตาก
6 63010055 160050 บ้านวังไม้ส้าน 17.08145 99.04729 ตากออก บ้านตาก ตาก
7 63020018 160149 บ้านห้วยบง 16.88681 98.57741 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
8 63010058 160072 บ้านห้วยพลู 17.02773 99.00409 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
9 63020051 160103 บ้านห้วยม่วง 16.69148 98.52416 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
10 63010067 160056 บ้านแม่สลิด 17.13545 99.10643 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
11 63010054 160049 ประชาพัฒนา 17.06491 99.06618 ตากออก บ้านตาก ตาก
12 63010044 160065 ศรีวิทยา 17.05689 99.05677 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
13 63012006 160243 โสตศึกษาจังหวัดตาก 16.878 99.114 ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด