ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ตาก"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 63020008 160156 กลาโหมราชเสนา 17.03537 98.52548 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
2 63010060 160075 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 17.08629 98.84014 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
3 63020117 160195 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 16.03799 98.76661 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
4 63020097 160199 ชุมชนบ้านพบพระ 16.39669 98.69372 พบพระ พบพระ ตาก
5 63020121 160184 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 16.02397 98.85927 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
6 63020071 160122 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 16.63893 98.60214 แม่กุ แม่สอด ตาก
7 63020016 160147 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 16.95894 98.56951 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
8 63020078 160115 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 16.67672 98.5707 แม่ตาว แม่สอด ตาก
9 63020032 160164 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 17.22799 98.22728 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
10 63020060 160236 ญาณวิศิษฏ์ 16.92951 98.78983 พะวอ แม่สอด ตาก
11 63022006 160253 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 16.8048 98.76576 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
12 63020106 160205 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 16.31896 98.72391 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
13 63012009 160245 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 17.03958 98.99941 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
14 63020026 160163 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 17.06265 98.63807 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
15 63020112 160198 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 15.79754 98.58433 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
16 63022003 160250 ท่าสองยางวิทยาคม 17.23213 98.23312 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
17 63020110 160196 บ้านกล้อทอ 16.03042 98.66008 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
18 63020007 160155 บ้านขะเนจื้อ 17.04175 98.49176 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
19 63020095 160208 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 16.50286 98.64642 ช่องแคบ พบพระ ตาก
20 63020010 160154 บ้านขุนห้วยนกแล 17.01579 98.59109 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
21 63020033 160165 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 17.27176 98.23719 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
22 63020024 160161 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 16.97565 98.84058 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
23 63020056 160119 บ้านค้างภิบาล 16.69556 98.59733 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
24 63020003 160143 บ้านจกปก 17.00834 98.54356 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
25 63010057 160071 บ้านฉลอม 17.06766 98.98579 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
26 63020094 160207 บ้านช่องแคบ 16.48284 98.64663 ช่องแคบ พบพระ ตาก
27 63020021 160140 บ้านต้นผึ้ง 16.96877 98.54506 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
28 63020128 160267 บ้านถ้ำผาโด้ 16.63953 98.73516 แม่กุ แม่สอด ตาก
29 63020096 160209 บ้านทีกะเป่อ 16.52616 98.68549 ช่องแคบ พบพระ ตาก
30 63020029 160179 บ้านทุ่งถ้ำ 17.26942 98.20293 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
31 63020011 160150 บ้านทุ่งมะขามป้อม 16.97183 98.58741 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
32 63020052 160104 บ้านท่าอาจ 16.7034 98.50314 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
33 63010059 160074 บ้านท้องฟ้า 17.06766 98.98579 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
34 63020050 160136 บ้านธงชัย 16.64149 98.89641 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
35 63020111 160197 บ้านนุเซะโปล้ 16.00444 98.66876 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
36 63020070 160114 บ้านน้ำดิบ 16.90171 98.61529 แม่กาษา แม่สอด ตาก
37 63020020 160160 บ้านน้ำหอม 17.1682 98.58086 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
38 63020114 160187 บ้านปรอผาโด้ 16.11116 98.88397 โมโกร อุ้มผาง ตาก
39 63020047 160133 บ้านปางส้าน 16.79756 98.77661 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
40 63020075 160128 บ้านปูเต้อ 16.62057 98.62782 แม่กุ แม่สอด ตาก
41 63020059 160137 บ้านปูแป้ 16.83361 98.77863 พะวอ แม่สอด ตาก
42 63020089 160216 บ้านป่าคาใหม่ 16.54503 98.83272 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
43 63020001 160141 บ้านป่าไร่ 17.01496 98.52387 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
44 63020009 160157 บ้านป่าไร่เหนือ 16.95806 98.62889 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
45 63020005 160145 บ้านพะละ 17.04739 98.57359 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
46 63020058 160121 บ้านพะเด๊ะ 16.67841 98.62836 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
47 63010015 160037 บ้านมูเซอ 16.75797 98.93752 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
48 63020063 160130 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 16.57225 98.65929 มหาวัน แม่สอด ตาก
49 63020107 160200 บ้านยะพอ 16.3361 98.732 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
50 63020086 160212 บ้านร่มเกล้า 2 16.47488 98.84033 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
51 63020087 160213 บ้านร่มเกล้า 3 16.49831 98.86105 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
52 63020088 160214 บ้านร่มเกล้า 4 16.42183 99.00535 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
53 63010016 160038 บ้านลานสาง 16.79297 99.02953 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
54 63020053 160105 บ้านวังตะเคียน 16.71074 98.50657 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
55 63010112 160263 บ้านวังน้ำเย็น 16.66618 99.10373 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
56 63020014 160152 บ้านวังผา 16.83268 98.53741 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
57 63020104 160201 บ้านวาเล่ย์ 16.29853 98.71153 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
58 63010113 160264 บ้านศรีคีรีรักษ์ 16.54978 99.12795 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
59 63010073 160078 บ้านสันป่าป๋วย 17.24341 98.94955 บ้านนา สามเงา ตาก
60 63020012 160151 บ้านสันป่าไร่ 16.9637 98.6174 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
61 63020025 160158 บ้านสามหมื่น 16.99892 98.73249 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก
62 63010012 160010 บ้านหนองกระทุ่ม 17.16097 99.25605 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
63 63020118 160192 บ้านหนองหลวง 16.08067 98.75706 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
64 63020098 160203 บ้านหมื่นฤาชัย 16.37305 98.65818 พบพระ พบพระ ตาก
65 63020055 160118 บ้านหัวฝาย 16.70754 98.6045 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
66 63020082 160109 บ้านห้วยกะโหลก 16.75921 98.53681 แม่ปะ แม่สอด ตาก
67 63020043 160167 บ้านห้วยนกกก 17.19 98.32905 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
68 63020042 160172 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 17.19231 98.42864 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
69 63020023 160139 บ้านห้วยนกแล 16.97857 98.52434 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
70 63020018 160149 บ้านห้วยบง 16.88681 98.57741 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
71 63020049 160135 บ้านห้วยปลาหลด 16.78397 98.89557 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
72 63020127 160266 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 16.80755 98.86166 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
73 63020051 160103 บ้านห้วยม่วง 16.69148 98.52416 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
74 63020083 160110 บ้านห้วยหินฝน 16.75209 98.62605 แม่ปะ แม่สอด ตาก
75 63010017 160041 บ้านห้วยเหลือง 16.61117 99.01972 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
76 63020019 160159 บ้านห้วยโป่ง 17.21391 98.44329 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก
77 63020065 160126 บ้านห้วยไม้แป้น 16.59412 98.62227 มหาวัน แม่สอด ตาก
78 63010075 160080 บ้านอูมวาบ 17.34503 98.65498 บ้านนา สามเงา ตาก
79 63020031 160171 บ้านอู่หู่ 17.20655 98.27897 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
80 63020064 160129 บ้านเจดีย์โคะ 16.55398 98.70111 มหาวัน แม่สอด ตาก
81 63020119 160194 บ้านเซอทะ 16.0661 98.77033 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก
82 63020116 160190 บ้านแม่กลองน้อย 16.34866 99.01275 โมโกร อุ้มผาง ตาก
83 63020109 160185 บ้านแม่กลองเก่า 16.06167 98.84989 แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
84 63020108 160193 บ้านแม่กลองใหม่ 16.05291 98.83958 แม่กลอง อุ้มผาง ตาก
85 63020069 160113 บ้านแม่กาษา 16.87412 98.62458 แม่กาษา แม่สอด ตาก
86 63020068 160112 บ้านแม่กื้ดสามท่า 16.83411 98.59331 แม่กาษา แม่สอด ตาก
87 63020067 160111 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 16.80177 98.59923 แม่กาษา แม่สอด ตาก
88 63020073 160124 บ้านแม่กุหลวง 16.61958 98.57633 แม่กุ แม่สอด ตาก
89 63020072 160123 บ้านแม่กุเหนือ 16.65374 98.61397 แม่กุ แม่สอด ตาก
90 63020129 160268 บ้านแม่จวาง 17.57586 97.95968 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
91 63020017 160148 บ้านแม่จะเราสองแคว 16.96449 98.5835 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
92 63020054 160102 บ้านแม่ตาว 16.69911 98.53542 ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
93 63020076 160116 บ้านแม่ตาวแพะ 16.67244 98.58202 แม่ตาว แม่สอด ตาก
94 63020077 160117 บ้านแม่ตาวใต้ 16.68399 98.56207 แม่ตาว แม่สอด ตาก
95 63020057 160120 บ้านแม่ตาวใหม่ 16.66679 98.60307 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
96 63020028 160181 บ้านแม่ตื่น 17.60587 97.89892 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
97 63020079 160106 บ้านแม่ปะ 16.76127 98.58607 แม่ปะ แม่สอด ตาก
98 63020080 160107 บ้านแม่ปะเหนือ 16.74936 98.58886 แม่ปะ แม่สอด ตาก
99 63020081 160108 บ้านแม่ปะใต้ 16.75467 98.57177 แม่ปะ แม่สอด ตาก
100 63020046 160178 บ้านแม่พลู 17.36596 98.12284 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
101 63020002 160142 บ้านแม่ระมาดน้อย 17.024 98.5607 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก
102 63020022 160138 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 16.98569 98.51728 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
103 63020037 160176 บ้านแม่ระเมิง 17.51867 98.09838 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
104 63020038 160183 บ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ 17.44925 98.20988 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
105 63020113 160189 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 15.84583 98.85185 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
106 63020062 160131 บ้านแม่ละเมา 16.80472 98.73309 พะวอ แม่สอด ตาก
107 63020034 160180 บ้านแม่วะหลวง 17.80585 97.94873 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
108 63020041 160170 บ้านแม่สละ 17.12556 98.29213 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
109 63020039 160168 บ้านแม่สละเหนือ 17.14257 98.31561 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
110 63020036 160175 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 17.44057 98.06144 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
111 63020035 160182 บ้านแม่อมกิ 17.75595 97.96351 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
112 63020044 160173 บ้านแม่อุสุวิทยา 17.30238 98.17715 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
113 63020066 160127 บ้านแม่โกนเกน 16.58021 98.58956 มหาวัน แม่สอด ตาก
114 63020030 160166 บ้านแม่โพ 17.25083 98.26807 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
115 63010074 160079 บ้านโสมง 17.37017 98.82209 บ้านนา สามเงา ตาก
116 63010061 160073 บ้านใหม่ 17.04079 98.99853 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก
117 63020115 160188 บ้านไม้กะพง 16.19641 98.88144 โมโกร อุ้มผาง ตาก
118 63020085 160215 ป่าไม้อุทิศ 4 16.48381 98.80352 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
119 63022008 160255 พบพระวิทยาคม 16.38405 98.69161 พบพระ พบพระ ตาก
120 63020100 160217 รวมไทยพัฒนา 1 16.42706 98.78342 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
121 63020101 160218 รวมไทยพัฒนา 2 16.45537 98.79735 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
122 63020090 160219 รวมไทยพัฒนา 3 16.51099 98.79369 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
123 63020102 160220 รวมไทยพัฒนา 4 16.39572 98.798 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
124 63020124 160259 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 16.42484 98.82528 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
125 63020103 160221 รวมไทยพัฒนา 5 16.37072 98.74389 วาเล่ย์ พบพระ ตาก
126 63020092 160211 รวมไทยพัฒนา 6 16.44378 98.74489 ช่องแคบ พบพระ ตาก
127 63012007 160242 ราชประชานุเคราะห์ 55 16.805 99.0533 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก
128 63020061 160132 วัดสว่างอารมณ์ 16.80857 98.74781 พะวอ แม่สอด ตาก
129 63022004 160251 สรรพวิทยาคม 16.71388 98.57326 แม่สอด แม่สอด ตาก
130 63020122 160186 สามัคคีวิทยา 15.99617 98.87031 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
131 63010076 160081 หินลาดนาไฮวิทยาคม 17.30623 98.65676 บ้านนา สามเงา ตาก
132 63020099 160204 ห้วยน้ำนักวิทยา 16.41973 98.67377 พบพระ พบพระ ตาก
133 63020093 160206 อรุณเมธา 16.50403 98.69773 ช่องแคบ พบพระ ตาก
134 63022009 160256 อุ้มผางวิทยาคม 16.03263 98.85882 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
135 63010065 160060 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 17.23602 99.24963 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
136 63022007 160254 แม่กุวิทยาคม 16.65407 98.58951 แม่กุ แม่สอด ตาก
137 63022002 160249 แม่จะเราวิทยาคม 16.96039 98.58404 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
138 63022005 160252 แม่ปะวิทยาคม 16.76166 98.58861 แม่ปะ แม่สอด ตาก
139 63022001 160248 แม่ระมาดวิทยาคม 16.98199 98.52587 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
140 63020084 160101 แม่สอด 16.72008 98.56813 แม่สอด แม่สอด ตาก
141 63020048 160134 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 16.74246 98.81756 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
142 63020091 160210 ไทยราษฎร์คีรี 16.49669 98.74835 ช่องแคบ พบพระ ตาก
143 63020126 160265 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 16.54556 98.76483 ช่องแคบ พบพระ ตาก
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด