ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "นครนายก"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 26010075 170069 บ้านเขาส่องกล้อง 14.3827 101.12705 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
2 26010074 170068 บ้านเขาเพิ่ม 14.36953 101.08621 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
3 26010078 170091 บ้านเขาไม้ไผ่ 14.37055 101.06645 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
4 26010073 170067 วัดเนินสะอาด 14.34985 101.08689 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
5 26010077 170089 วัดโคกสว่าง 14.34124 101.05514 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
6 26012008 170158 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 14.36714 101.08946 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด