ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "นครพนม"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 48020115 190362 ชุมชนบ้านสามผง 17.70569 104.14745 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
2 48012021 190484 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 17.00275 104.63936 นาขาม เรณูนคร นครพนม
3 48012003 190458 นครพนมวิทยาคม 17.40841 104.77374 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม
4 48022012 190494 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 17.62974 104.34719 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
5 48022021 190502 นาทมวิทยา 17.83922 104.04485 นาทม นาทม นครพนม
6 48020131 190222 บ้านกุดน้ำใส 17.41641 104.04942 นางัว นาหว้า นครพนม
7 48020096 190375 บ้านขามเปี้ย 17.69314 104.10299 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
8 48020095 190377 บ้านข่า 17.64304 104.12129 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
9 48022014 190493 บ้านข่าพิทยาคม 17.63817 104.12424 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
10 48010039 190059 บ้านดงติ้ว 17.15712 104.7664 บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม
11 48020077 190376 บ้านดงหนองบัว 17.68876 104.15148 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
12 48010060 190066 บ้านดงโชค 17.35768 104.76576 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
13 48020079 190379 บ้านดอนมะจ่าง 17.61446 104.14461 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
14 48020143 190230 บ้านดอนศาลา 17.58231 104.12813 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
15 48020078 190378 บ้านดอนสมอ 17.5958 104.1636 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
16 48020179 190438 บ้านดอนเตย 17.76435 104.10424 ดอนเตย นาทม นครพนม
17 48020080 190380 บ้านดอนแดง 17.64165 104.1754 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
18 48020137 190224 บ้านดอนแดง 17.54797 104.08604 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม
19 48020183 190428 บ้านดอนแดงดอนดู่ 17.84769 104.02386 นาทม นาทม นครพนม
20 48020002 190087 บ้านตาลปากน้ำ 17.64015 104.46568 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
21 48010023 190047 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 17.31691 104.78655 ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม
22 48020082 190381 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 17.65501 104.21333 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
23 48020180 190431 บ้านท่าพันโฮง 17.81008 104.02143 นาทม นาทม นครพนม
24 48020076 190262 บ้านนากระแต้ 17.84888 104.26207 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
25 48020189 190436 บ้านนาดีวิทยา 17.87886 104.11674 หนองซน นาทม นครพนม
26 48020182 190427 บ้านนาทม 17.83373 104.05399 นาทม นาทม นครพนม
27 48020144 190231 บ้านนาน้อย 17.61709 104.04684 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
28 48020056 190242 บ้านนายาง 17.97724 104.20405 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
29 48020081 190366 บ้านนาเพียง 17.66856 104.24511 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
30 48020185 190430 บ้านนาโดโพธิ์ศรี 17.8866 104.00062 นาทม นาทม นครพนม
31 48020024 190084 บ้านน้อยทวย 17.57152 104.56654 โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม
32 48020111 190373 บ้านปฏิรูป 17.62211 104.27778 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
33 48020113 190360 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 17.70851 104.07253 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
34 48020032 190100 บ้านพะทาย 17.75329 104.31051 พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
35 48020051 190250 บ้านพืชผล 17.9745 104.19421 นางัว บ้านแพง นครพนม
36 48020109 190371 บ้านยางงอย 17.65936 104.27664 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
37 48010113 190145 บ้านสร้างแห่ 17.04858 104.72452 กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
38 48020142 190229 บ้านหนองดุด 17.5879 104.0949 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
39 48020110 190372 บ้านหนองบาท้าว 17.64475 104.28888 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
40 48020028 190097 บ้านหนองสาหร่าย 17.68564 104.37084 พนอม ท่าอุเทน นครพนม
41 48020176 190439 บ้านหมูม้น 17.78128 104.08608 ดอนเตย นาทม นครพนม
42 48020119 190368 บ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 17.67493 104.28871 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
43 48020121 190370 บ้านอ้วน 17.70475 104.33165 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
44 48010030 190009 บ้านเนินสะอาด 17.38804 104.72864 นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
45 48020141 190228 บ้านเหล่าพัฒนา 17.57585 104.10096 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
46 48010143 190131 บ้านแก่งโพธิ์ 16.92788 104.69431 น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม
47 48020112 190365 บ้านแค 17.69064 104.20877 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48 48020065 190263 บ้านโคกยาว 17.87395 104.20316 โพนทอง บ้านแพง นครพนม
49 48020177 190440 บ้านโคกศรี 17.7898 104.11038 ดอนเตย นาทม นครพนม
50 48020048 190261 บ้านโคกสายทอง 17.89234 104.23649 นาเข บ้านแพง นครพนม
51 48020088 190393 บ้านโพนงาม 17.66305 104.33631 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
52 48022010 190491 สามผงวิทยาคม 17.7178 104.13804 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
53 48022018 190499 อุดมพัฒนศึกษา 17.58499 104.10595 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด