ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "นครศรีธรรมราช"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 80042010 210831 ขนอมพิทยา 9.18512 99.84341 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
2 80020009 210108 ฉวาง 8.42526 99.50413 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
3 80020208 210738 ชุมชนบ้านนาวา 8.36671 99.58496 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
4 80040116 210076 ชุมชนบ้านบางโหนด 9.21515 99.86337 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
5 80020049 210597 ชุมชนบ้านปากเสียว 8.55518 99.56579 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
6 80030201 210473 ชุมชนบ้านพุดหง 8.23365 99.87626 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
7 80020073 210305 ชุมชนบ้านไทรห้อง 8.16091 99.59307 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
8 80040124 210083 ชุมชนวัดบางคู 9.20753 99.81188 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
9 80020097 210295 ชุมชนวัดสำโรง 8.18786 99.68102 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
10 80030187 210456 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 8.14243 99.8094 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
11 80020040 210097 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 8.57146 99.46961 ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
12 80020121 210633 ชุมชนวัดอัมพวัน 8.23004 99.61642 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
13 80040012 210630 ชุมชนวัดอินทคีรี 8.53325 99.88501 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
14 80030052 210174 ชุมชนวัดเขาลำปะ 7.98737 99.93659 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
15 80040092 210525 ชุมชนวัดเทพราช 8.8594 99.87513 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
16 80030059 210179 ตชด.บ้านท่าข้าม 8.01174 99.80654 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
17 80022008 210806 ทุ่งสงวิทยา 8.16042 99.58974 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
18 80042011 210832 ท้องเนียนคณาภิบาล 9.27283 99.8165 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
19 80022012 210811 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 8.19143 99.6143 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
20 80042013 210846 นบพิตำวิทยา 8.72944 99.75396 นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
21 80022005 210791 นางเอื้อยวิทยา 8.55899 99.53716 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
22 80020020 210125 บ้านกันละ 8.42783 99.48673 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
23 80040142 210727 บ้านขุนทะเล 8.63032 99.83474 กะหรอ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
24 80010083 210493 บ้านคดศอก 8.36122 99.8535 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
25 80020201 210744 บ้านคลองงา 8.35063 99.63382 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
26 80020126 210638 บ้านคลองจัง 8.25951 99.63662 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
27 80010033 210027 บ้านคลองดิน 8.44859 99.92855 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
28 80040128 210087 บ้านคลองเหลง 9.15945 99.80168 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
29 80040016 210621 บ้านคลองแคว 8.49633 99.83782 พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
30 80020034 210113 บ้านควน 8.42712 99.5257 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
31 80020133 210365 บ้านควนประชาสรรค์ 8.20942 99.33798 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
32 80030197 210481 บ้านควนรุย 8.2725 99.88484 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
33 80030055 210173 บ้านควนหนองหงส์ 8.02156 99.90718 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
34 80020051 210607 บ้านคุ้งวังวัว 8.54467 99.52652 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
35 80020207 210748 บ้านจันดี 8.34304 99.60457 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
36 80020080 210292 บ้านจำปา 8.14289 99.76346 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
37 80040006 210617 บ้านชุมขลิง 8.60811 99.81213 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
38 80040105 210516 บ้านช่องเขาหมาก 9.00373 99.79799 สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช
39 80010068 210026 บ้านทวดทอง 8.43557 99.93308 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
40 80010034 210028 บ้านทวดเหนือ 8.4456 99.9413 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
41 80020030 210131 บ้านทอนวังปราง 8.47937 99.62456 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
42 80040111 210539 บ้านทุ่งครั้ง 8.91098 99.86111 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
43 80030057 210172 บ้านทุ่งโป๊ะ 8.00041 99.90398 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
44 80030054 210178 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 7.98576 99.88281 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
45 80040133 210092 บ้านท่าจันทน์ 9.27428 99.81374 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
46 80040123 210082 บ้านท่าน้อย 9.15887 99.80105 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
47 80040135 210075 บ้านท่าม่วง 9.22438 99.85092 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
48 80020202 210743 บ้านนา 8.35003 99.67803 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
49 80020078 210288 บ้านนาตาแย้ม 8.09543 99.70567 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
50 80020218 210739 บ้านนาปราน 8.3359 99.5647 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
51 80020106 210302 บ้านนาเกิดผล 8.19444 99.63745 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
52 80010032 210014 บ้านนาเคียน 8.45337 99.91181 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
53 80020054 210611 บ้านนาเหนือ 8.52021 99.59658 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
54 80020119 210643 บ้านนาโพธิ์ 8.26789 99.55639 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
55 80040079 210553 บ้านน้ำขาว 8.91389 99.81798 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
56 80040095 210552 บ้านน้ำฉา 8.89821 99.8368 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
57 80020089 210330 บ้านบนควน 8.22507 99.56321 นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
58 80040021 210275 บ้านบ่อกรูด 8.78799 99.89527 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
59 80020093 210319 บ้านบ่อมอง 8.11389 99.58483 นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
60 80040109 210547 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ 9.07345 99.80209 สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช
61 80030199 210478 บ้านปลายราง 8.28364 99.85568 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
62 80020005 210115 บ้านปากน้ำ 8.40455 99.50298 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
63 80020047 210598 บ้านปากระแนะ 8.55491 99.58925 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
64 80030194 210487 บ้านป่าแชง 8.24189 99.91423 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
65 80020190 210672 บ้านพรุวง 8.46355 99.35738 ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
66 80010092 210501 บ้านมะม่วงทอง 8.37393 99.82715 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
67 80030181 210446 บ้านม่วงงาม 8.20079 99.88108 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
68 80010088 210510 บ้านร่อน 8.35848 99.74399 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
69 80030044 210183 บ้านลานนา 7.90704 99.94626 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
70 80020194 210675 บ้านวังตลับ 8.40618 99.35407 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
71 80020092 210309 บ้านวังยาว 8.1422 99.57682 นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
72 80020050 210606 บ้านวังวัว 8.55291 99.53821 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
73 80040122 210088 บ้านวัดใน 9.17178 99.83505 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
74 80020031 210132 บ้านสวนอาย 8.49419 99.62883 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
75 80010089 210498 บ้านสันยูง 8.40606 99.8449 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
76 80030180 210459 บ้านหนองกก 8.16443 99.86901 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
77 80030088 210153 บ้านหนองบัว 7.95453 99.91718 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช
78 80020076 210298 บ้านหนองหว้า 8.16338 99.65855 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
79 80020074 210307 บ้านหน้าเขา 8.17603 99.55896 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80 80040029 210280 บ้านหน้าเขาวัด 8.80645 99.81274 ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
81 80020204 210747 บ้านหน้าเหมน 8.32391 99.63668 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
82 80020024 210118 บ้านหาดทรายแก้ว 8.43682 99.4991 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
83 80010099 210718 บ้านห้วยยูง 8.28673 99.94503 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
84 80030200 210472 บ้านห้วยหาร 8.24732 99.88609 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
85 80030170 210460 บ้านเกยเชน 8.18887 99.90156 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
86 80020088 210327 บ้านเกาะปราง 8.22185 99.58969 นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
87 80020090 210328 บ้านเกาะยวน 8.19624 99.5711 นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
88 80040098 210529 บ้านเขาทราย 8.85296 99.85383 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
89 80020027 210130 บ้านเศลาใต้ 8.44214 99.592 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
90 80040148 210721 บ้านในตูล 8.63393 99.79612 นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
91 80020211 210751 บ้านไทรงาม 8.38597 99.59353 สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
92 80040099 210530 บ้านไสพลู 8.85737 99.85397 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
93 80040100 210531 บ้านไสเหรียง 8.84215 99.87142 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
94 80020015 210119 บ้านไสโคกเกาะ 8.47099 99.49946 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
95 80010101 210710 บ้านไสใหญ่ 8.30978 99.87736 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
96 80042001 210782 พรหมคีรีพิทยาคม 8.55784 99.81628 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
97 80022004 210790 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 8.58011 99.59846 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
98 80020079 210289 มหาราช 3 8.16367 99.71584 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
99 80022011 210809 ราชประชานุเคราะห์ 19 8.18685 99.6149 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
100 80030192 210485 ราชประชานุเคราะห์ 7 8.26378 99.90978 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
101 80010080 210495 ราษฎร์บำรุง 8.31971 99.85335 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
102 80030189 210445 ร่อนพิบูลย์ 8.17812 99.85364 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
103 80032016 210822 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 8.16079 99.86519 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
104 80040119 210079 วัดกระดังงา 9.1676 99.85851 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
105 80040078 210549 วัดกลาง 8.9117 99.85163 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
106 80020004 210095 วัดกะเปียด 8.52866 99.47819 กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
107 80040008 210632 วัดกำแพงถม 8.51116 99.92112 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
108 80020105 210303 วัดคงคาเจริญ 8.1725 99.63873 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
109 80020215 210736 วัดจันดี 8.37708 99.5453 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
110 80040033 210276 วัดจันทาราม 8.79961 99.84857 ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
111 80040025 210229 วัดจันพอ 8.54584 99.89579 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
112 80040096 210526 วัดชนสังขรณพิจิตร 8.83509 99.85796 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
113 80010036 210020 วัดดอนยาง 8.47423 99.89753 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
114 80040020 210274 วัดดอนใคร 8.81694 99.87414 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
115 80030202 210475 วัดถ้ำเขาแดง 8.23411 99.87686 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
116 80020072 210306 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 8.15317 99.63349 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
117 80020056 210613 วัดทุ่งนาใหม่ 8.54701 99.58777 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
118 80030169 210458 วัดทุ่งหล่อ 8.22372 99.92179 ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
119 80010100 210707 วัดท้ายสำเภา 8.29969 99.91623 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
120 80040011 210624 วัดท้าวโทะ 8.49667 99.87224 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
121 80030196 210480 วัดธงทอง 8.28179 99.9024 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
122 80040010 210622 วัดนากัน 8.50217 99.89394 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
123 80020043 210604 วัดนางเอื้อย 8.56254 99.53681 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
124 80020157 210362 วัดประดิษฐาราม 8.41842 99.31414 บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
125 80010031 210029 วัดพระมงกุฎ 8.44534 99.89257 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
126 80030190 210482 วัดพระอานนท์ 8.27843 99.92462 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
127 80030182 210447 วัดพิศาลนฤมิต 8.18389 99.85788 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
128 80020147 210360 วัดภูเขาหลัก 8.39078 99.36672 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
129 80010011 210015 วัดมหาชัยวนาราม 8.47423 99.89753 ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
130 80020028 210129 วัดมะปรางงาม 8.46686 99.60372 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
131 80020010 210124 วัดมะเฟือง 8.4123 99.47042 นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
132 80020052 210608 วัดมังคลาราม 8.54524 99.52637 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
133 80030177 210454 วัดมัชฌิมภูผา 8.14478 99.85819 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
134 80020196 210679 วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 8.4128 99.42043 ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
135 80020057 210609 วัดยางค้อม 8.53688 99.60458 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
136 80020099 210293 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 8.18389 99.70712 นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
137 80010070 210013 วัดวนาราม 8.43086 99.90813 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
138 80020075 210300 วัดวังหีบ 8.20387 99.66037 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
139 80040097 210527 วัดศิลาชลเขต 8.84843 99.9027 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
140 80010076 210492 วัดสมอ 8.41988 99.79098 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
141 80020213 210749 วัดสวนขัน 8.42341 99.60193 สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
142 80010003 210011 วัดสวนพล 8.41125 99.87561 กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
143 80020036 210114 วัดสามัคคีนุกูล 8.43127 99.51679 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
144 80030203 210474 วัดสามัคยาราม 8.21835 99.88633 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
145 80040076 210522 วัดสุธรรมาราม 8.88817 99.85339 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
146 80040110 210523 วัดสโมสรสันนิบาต 8.87007 99.90166 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
147 80010037 210024 วัดหญ้า 8.47606 99.92882 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
148 80040026 210230 วัดหญ้าปล้อง 8.5478 99.8841 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
149 80030191 210484 วัดหนา 8.26434 99.94046 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
150 80020045 210600 วัดหน้าเขา 8.58571 99.58893 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
151 80020216 210735 วัดหลักช้าง 8.32399 99.54395 หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
152 80020023 210117 วัดหาดสูง 8.46775 99.49513 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
153 80030074 210156 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 7.95167 99.93949 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
154 80020077 210301 วัดเขากลาย 8.15038 99.67374 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
155 80040013 210626 วัดเขาขุนพนม 8.54428 99.84515 บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
156 80030178 210452 วัดเขาน้อย 8.15405 99.83544 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
157 80040072 210548 วัดเขาน้อย 8.93728 99.81407 เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช
158 80040126 210085 วัดเจดีย์หลวง 9.18775 99.81652 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
159 80010102 210708 วัดเชิงแตระ 8.2973 99.90115 ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
160 80030186 210451 วัดเทพนมเชือด 8.16402 99.84989 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
161 80030163 210457 วัดเทพมงคล 8.15383 99.87983 ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
162 80020123 210635 วัดเทวสิทธิ์ 8.24238 99.57518 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
163 80030188 210453 วัดเนกขัมมาราม 8.14602 99.83131 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
164 80020035 210110 วัดเพ็ญมิตร 8.4058 99.52122 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
165 80020033 210111 วัดโคกหาด 8.42174 99.55729 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
166 80010078 210490 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 8.40158 99.80151 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
167 80020053 210610 วัดโบราณาราม 8.54457 99.62142 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
168 80040009 210625 วัดโยธาธรรม 8.4963 99.88199 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
169 80020048 210599 วัดในไร่ 8.56339 99.59446 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
170 80040005 210618 วัดใหม่ 8.56432 99.83722 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
171 80012009 210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 8.37383 99.80392 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
172 80020209 210745 องค์การสวนยาง 1 8.31385 99.59073 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
173 80032007 210798 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 7.90245 99.93686 เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
174 80030053 210176 เขาพระทอง 7.97398 99.90651 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
175 80012001 210774 เบญจมราชูทิศ 8.43847 99.92432 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
176 80012004 210777 เมืองนครศรีธรรมราช 8.47976 99.92579 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
177 80032019 210825 เสาธงวิทยา 8.26513 99.91255 เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
178 80023001 210810 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 8.1929 99.613 หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด