ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "นครสวรรค์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 60030004 220531 บ้านหนองกะเปา 15.89492 100.74117 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
2 60030002 220529 บ้านไทรงาม 15.97172 100.74434 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
3 60030003 220530 ประชาอุปถัมภ์ 15.93832 100.74848 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด