ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "นราธิวาส"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 96020079 240240 บ้านกวาลอซีรา 6.05552 102.00489 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
2 96010090 240110 บ้านกำปงปีแซ 6.4141 101.69641 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
3 96010078 240117 บ้านกูยิ 6.46674 101.66543 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
4 96010074 240109 บ้านจอเบาะ 6.39254 101.688 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส
5 96020151 240338 บ้านจูโวะ 6.27097 101.85147 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
6 96020016 240053 บ้านบางขุนทอง 6.25753 101.96315 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
7 96010036 240031 บ้านมะนังกาหยี 6.35132 101.77186 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
8 96010169 240170 บ้านมือและห์ 6.42362 101.5388 สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
9 96010039 240029 บ้านรามา 6.34465 101.80716 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
10 96020032 240062 บ้านศาลาใหม่ 6.28524 102.00188 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
11 96020006 240043 บ้านสะหริ่ง 6.19014 102.04362 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
12 96010154 240205 บ้านสะแนะ 6.41969 101.46364 เรียง รือเสาะ นราธิวาส
13 96020011 240058 บ้านหัวคลอง 6.24773 102.05867 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
14 96010012 240006 บ้านหัวเขา 6.40357 101.86405 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
15 96020015 240052 บ้านโคกงู 6.25282 101.98107 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
16 96010032 240033 บ้านโต๊ะนอ 6.3592 101.76396 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
17 96020036 240211 บ้านไม้ฝาด 5.97011 101.92556 กายูคละ แว้ง นราธิวาส
18 96020027 240065 วัดทรายขาว 6.27562 101.98198 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
19 96020021 240055 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 6.19474 102.02902 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด