ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "นราธิวาส"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 96022001 240352 ตากใบ 6.25217 102.05087 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
2 96012001 240348 นราธิวาส 6.44834 101.81075 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
3 96012002 240349 นราสิกขาลัย 6.42399 101.82313 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
4 96010108 240132 บ้านกอแนะเหนือ 6.33909 101.71087 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
5 96010083 240122 บ้านกาเด็ง 6.39484 101.72217 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
6 96010004 240021 บ้านกาแนะ 6.36671 101.84088 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
7 96010090 240110 บ้านกำปงปีแซ 6.4141 101.69641 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส
8 96020022 240069 บ้านกูบู 6.31473 101.97565 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
9 96010080 240119 บ้านกูเล็ง 6.4055 101.70184 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
10 96010006 240023 บ้านกูแบสาลอ 6.34172 101.88474 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
11 96020083 240248 บ้านกูแบอีแก 6.13458 102.02794 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
12 96020031 240061 บ้านคลองตัน 6.31108 101.98619 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
13 96010053 240089 บ้านคลอแระ 6.54974 101.69787 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
14 96010009 240002 บ้านค่าย 6.41512 101.84222 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
15 96010035 240036 บ้านจะแลเกาะ 6.36346 101.78324 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
16 96010026 240038 บ้านจืองา 6.3419 101.79626 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
17 96020151 240338 บ้านจูโวะ 6.27097 101.85147 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
18 96010050 240086 บ้านดูกู 6.5228 101.66768 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
19 96020118 240255 บ้านตลิ่งสูง 6.1663 101.87532 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
20 96020028 240066 บ้านตอหลัง 6.27965 101.94025 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
21 96020003 240072 บ้านตะเหลี่ยง 6.23112 102.06339 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
22 96010075 240114 บ้านตะโละมีญอ 6.48447 101.72141 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส
23 96010027 240039 บ้านตะโละแน็ง 6.33015 101.79413 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
24 96010054 240090 บ้านตันหยง 6.5479 101.67393 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
25 96020010 240057 บ้านตาบา 6.24136 102.07907 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
26 96020154 240347 บ้านตาโงะ 6.22502 101.8721 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
27 96010022 240017 บ้านทรายขาว 6.56512 101.71742 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
28 96010021 240016 บ้านทอน 6.53974 101.74038 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
29 96010040 240030 บ้านทำเนียบ 6.34755 101.79626 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
30 96010085 240124 บ้านทุ่งคา 6.40334 101.74611 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
31 96010025 240037 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 6.33499 101.77906 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
32 96010102 240131 บ้านทํานบ 6.32171 101.772 เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
33 96020016 240053 บ้านบางขุนทอง 6.25753 101.96315 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
34 96010008 240001 บ้านบางมะนาว 6.43222 101.84216 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
35 96010063 240100 บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 6.61686 101.62918 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
36 96020142 240335 บ้านบาโงดุดุง 6.27157 101.8173 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
37 96010106 240145 บ้านบือนังกือเปาะ 6.31047 101.71447 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
38 96010019 240014 บ้านบือราเป๊ะ 6.48662 101.7797 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
39 96010047 240076 บ้านบือเจ๊าะ 6.51335 101.66334 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
40 96010051 240087 บ้านบือเระ 6.52585 101.68948 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
41 96010059 240096 บ้านบือแนปีแย 6.61349 101.63989 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
42 96010052 240088 บ้านบูเกะสูดอ 6.52986 101.70867 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส
43 96010041 240003 บ้านปลักปลา 6.40826 101.80405 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
44 96020008 240045 บ้านปลักปลา 6.16186 102.0239 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
45 96020013 240046 บ้านปะดะดอ 6.16013 102.07368 นานาค ตากใบ นราธิวาส
46 96020005 240074 บ้านปะลุกา 6.17946 102.07963 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
47 96010060 240097 บ้านปะลุกาสาเมาะ 6.60229 101.6143 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
48 96010064 240101 บ้านปะลุกาแปเราะ 6.61638 101.60139 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
49 96010068 240082 บ้านปูซูตีฆอ 6.49907 101.68591 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
50 96010086 240125 บ้านปูตะ 6.40472 101.76947 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
51 96020001 240073 บ้านปูยู 6.22767 102.04483 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
52 96010010 240004 บ้านปูลากาป๊ะ 6.4301 101.83057 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
53 96020030 240060 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 6.28048 102.03223 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
54 96010036 240031 บ้านมะนังกาหยี 6.35132 101.77186 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
55 96010062 240099 บ้านมะยูง 6.58914 101.62349 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
56 96020150 240337 บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 6.24175 101.84234 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
57 96020139 240332 บ้านยานิง 6.23992 101.82085 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
58 96010002 240019 บ้านยาบี 6.38355 101.84194 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
59 96010028 240040 บ้านยารอ 6.31263 101.81991 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
60 96010079 240118 บ้านยี่งอ 6.40259 101.70619 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส
61 96010045 240091 บ้านยือลอ 6.56551 101.66387 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
62 96010039 240029 บ้านรามา 6.34465 101.80716 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
63 96010114 240151 บ้านลูโบะดีแย 6.27448 101.79351 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
64 96020143 240336 บ้านลูโบ๊ะเยาะ 6.25095 101.79688 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
65 96020002 240071 บ้านศรีพงัน 6.19985 102.07776 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
66 96010084 240123 บ้านศาลาลูกไก่ 6.39695 101.73204 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส
67 96020032 240062 บ้านศาลาใหม่ 6.28524 102.00188 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
68 96020023 240067 บ้านสะปอม 6.36744 101.91567 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
69 96020006 240043 บ้านสะหริ่ง 6.19014 102.04362 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
70 96010037 240032 บ้านสุไหงบาลา 6.37753 101.77036 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
71 96020011 240058 บ้านหัวคลอง 6.24773 102.05867 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
72 96010012 240006 บ้านหัวเขา 6.40357 101.86405 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
73 96010058 240095 บ้านอาตะบือเระ 6.59659 101.64668 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
74 96010057 240094 บ้านอีโยะ 6.58888 101.63516 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
75 96010020 240015 บ้านฮูแตทูวอ 6.51615 101.75484 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
76 96020004 240070 บ้านเกาะสะท้อน 6.20518 102.06375 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส
77 96010011 240005 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 6.40511 101.88692 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
78 96010015 240025 บ้านเปล 6.3986 101.83408 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
79 96010111 240143 บ้านแกแม 6.32544 101.75691 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
80 96010031 240028 บ้านแคนา 6.34253 101.82355 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
81 96020141 240334 บ้านโคก 6.25854 101.82205 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส
82 96020015 240052 บ้านโคกงู 6.25282 101.98107 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
83 96010029 240041 บ้านโคกตีเต 6.30947 101.81175 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
84 96010018 240013 บ้านโคกพะยอม 6.47819 101.7881 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
85 96020007 240044 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 6.16604 102.05756 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
86 96020024 240068 บ้านโคกยามู 6.32608 101.92894 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
87 96010007 240024 บ้านโคกศิลา 6.31951 101.90491 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
88 96010014 240010 บ้านโคกสยา 6.39866 101.87973 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
89 96010030 240042 บ้านโคกสุมุ 6.32569 101.79009 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
90 96010034 240035 บ้านโคกแมแน 6.3419 101.75253 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
91 96010032 240033 บ้านโต๊ะนอ 6.3592 101.76396 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
92 96020025 240063 บ้านไพรวัน 6.31024 101.97116 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
93 96010003 240020 บ้านไร่พญา 6.36786 101.85142 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
94 96010069 240083 ราชประชานุเคราะห์ 10 6.49696 101.66533 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
95 96020018 240051 ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 6.24382 102.01086 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
96 96010067 240081 ราชประชานุเคราะห์ 9 6.47799 101.67197 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
97 96020153 240340 ราชประสงค์ 6.247 101.85993 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
98 96020152 240339 ราชพัฒนา 6.25348 101.88585 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส
99 96020119 240256 ราชภักดี 6.2594 101.91908 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
100 96010001 240018 วัดกําแพง 6.37149 101.83512 กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
101 96020009 240056 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 6.26058 102.05173 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส
102 96010109 240147 วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 6.29561 101.79167 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
103 96020027 240065 วัดทรายขาว 6.27562 101.98198 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
104 96020117 240251 วัดประดิษฐ์บุปผา 6.14202 101.91984 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
105 96010016 240011 วัดพนาสณฑ์ 6.4427 101.80792 โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
106 96020020 240050 วัดพระพุทธ 6.23137 102.03024 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
107 96010042 240026 วัดลําภู 6.37846 101.80103 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
108 96020021 240055 วัดสิทธิสารประดิษฐ์ 6.19474 102.02902 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
109 96020014 240047 วัดเกษตรธิการาม 6.1458 102.07822 นานาค ตากใบ นราธิวาส
110 96020026 240064 วัดเกาะสวาด 6.30352 101.97647 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
111 96020019 240049 วัดโคกมะม่วง 6.24072 102.02484 พร่อน ตากใบ นราธิวาส
112 96020029 240059 วัดโคกมะเฟือง 6.2724 102.01972 ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส
113 96010038 240027 วัดโคกโก 6.36324 101.8107 ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
114 96010023 240008 อนุบาลนราธิวาส 6.42552 101.8211 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
115 96012003 240350 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ 6.32517 101.79255 บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
116 96010024 240009 เมืองนราธิวาส 6.42974 101.81924 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส
117 96010013 240007 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 6.38069 101.90429 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด