ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "น่าน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 55020039 250216 จตุราษฎร์ศึกษา 19.21356 100.93835 สถาน ปัว น่าน
2 55010122 250056 จอมจันทร์วิทยาคาร 18.62189 100.83167 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
3 55020026 250208 จอมแจ้งวิทยาคาร 19.17472 100.94641 วรนคร ปัว น่าน
4 55020077 250166 ชุมชนบ้านดอนตัน 19.05806 100.78469 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
5 55010009 250003 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 18.72963 100.7533 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
6 55020091 250272 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 19.39099 100.87976 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
7 55010064 250295 ชุมชนบ้านนาคา 18.70633 101.0097 หนองแดง แม่จริม น่าน
8 55010175 250329 ชุมชนบ้านนาทะนุง 18.1835 100.65574 นาทะนุง นาหมื่น น่าน
9 55010088 250115 ชุมชนบ้านนาหลวง 18.31208 100.70548 นาน้อย นาน้อย น่าน
10 55010134 250067 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 18.6339 100.73897 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
11 55010182 250325 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 18.208 100.66622 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
12 55010080 250312 ชุมชนบ้านหลวง 18.83613 100.43806 สวด บ้านหลวง น่าน
13 55010093 250138 ชุมชนบ้านอ้อย 18.32885 100.62188 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
14 55020100 250274 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 19.40718 100.88314 และ ทุ่งช้าง น่าน
15 55010159 250061 ชุมชนบ้านใหม่ 18.5362 100.75422 ส้าน เวียงสา น่าน
16 55020111 250246 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 19.30476 100.86235 เปือ เชียงกลาง น่าน
17 55020027 250220 ชุมชนศิลาเพชร 19.09894 100.94621 ศิลาเพชร ปัว น่าน
18 55020032 250241 ชุมชนศิลาแลง 19.15662 100.92862 ศิลาแลง ปัว น่าน
19 55020102 250257 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม 19.29703 100.88409 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
20 55020057 250153 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 19.07777 100.79356 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
21 55010016 250019 ดอนสะไมย์วิทยา 18.70507 100.6735 นาซาว เมืองน่าน น่าน
22 55020050 250175 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 19.036 100.80166 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
23 55010128 250054 ตาลชุมศึกษาลัย 18.64857 100.76445 ตาลชุม เวียงสา น่าน
24 55020178 250461 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 19.49581 100.6662 ชนแดน สองแคว น่าน
25 55022009 250446 ทุ่งช้าง 19.39635 100.88207 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
26 55010129 250069 ทุ่งศรีทอง 18.65242 100.68285 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
27 55020177 250458 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 18.97053 101.15362 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
28 55022005 250437 ท่าวังผาพิทยาคม 19.11593 100.81703 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
29 55020120 250255 ธาราบรรพต 19.3293 100.90883 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
30 55013001 250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 18.78272 100.75571 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
31 55012008 250432 นาน้อย 18.33126 100.71886 นาน้อย นาน้อย น่าน
32 55012014 250449 นาหมื่นพิทยาคม 18.20036 100.66174 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
33 55010131 250100 นาเหลืองไชยราม 18.66651 100.77634 นาเหลือง เวียงสา น่าน
34 55012017 250454 น่านนคร 18.71199 100.76994 นาปัง ภูเพียง น่าน
35 55012004 250429 น่านประชาอุทิศ 18.68079 100.74344 กองควาย เมืองน่าน น่าน
36 55012019 250456 น่านปัญญานุกูล 18.7567 100.799 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
37 55020143 250379 บรรณโศภิษฐ์ 19.43522 100.67789 ชนแดน สองแคว น่าน
38 55012003 250428 บ่อสวกวิทยาคาร 18.73932 100.68498 สวก เมืองน่าน น่าน
39 55022012 250452 บ่อเกลือ 19.07919 101.15794 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
40 55020104 250262 บ้านกอก 19.34609 100.97798 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
41 55020175 250459 บ้านกอกจูน 19.20963 101.04869 ภูคา ปัว น่าน
42 55010042 250043 บ้านกาใส 18.86417 100.67747 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
43 55020166 250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 19.47691 100.76626 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
44 55010065 250300 บ้านกิ่วน้ำ 18.76483 101.20563 หนองแดง แม่จริม น่าน
45 55010060 250291 บ้านก้อ 18.79207 101.01924 แม่จริม แม่จริม น่าน
46 55020070 250161 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 19.08951 100.89135 ยม ท่าวังผา น่าน
47 55020015 250200 บ้านขอน 19.18406 100.88904 ปัว ปัว น่าน
48 55010119 250062 บ้านขึ่งงามมงคล 18.55177 100.77912 ขึ่ง เวียงสา น่าน
49 55020138 250361 บ้านขุนน้ำน่าน 19.34546 101.1613 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
50 55010125 250060 บ้านครกคำ 18.63115 100.7671 ตาลชุม เวียงสา น่าน
51 55020079 250168 บ้านคัวะ 19.08067 100.77441 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
52 55010180 250327 บ้านคำเรือง 18.22648 100.66567 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
53 55010176 250330 บ้านค้างอ้อย 18.16749 100.63549 นาทะนุง นาหมื่น น่าน
54 55010149 250089 บ้านจะเข้ภูหอม 18.45352 100.66502 แม่สาคร เวียงสา น่าน
55 55010167 250107 บ้านชมพู 18.51665 100.60181 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
56 55020107 250265 บ้านชี 19.33835 100.98098 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
57 55010013 250012 บ้านซาวหลวง 18.71653 100.65013 สวก เมืองน่าน น่าน
58 55010017 250002 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 18.77845 100.77765 ในเวียง เมืองน่าน น่าน
59 55020028 250222 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 19.0844 100.93042 ศิลาเพชร ปัว น่าน
60 55020003 250228 บ้านดอนมูล (แงง) 19.18831 100.86414 แงง ปัว น่าน
61 55020113 250248 บ้านดอนสบเปือ 19.32102 100.84944 เปือ เชียงกลาง น่าน
62 55010079 250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 18.83557 100.44971 สวด บ้านหลวง น่าน
63 55010031 250021 บ้านดอนเฟือง 18.77822 100.67352 เรือง เมืองน่าน น่าน
64 55020121 250252 บ้านดอนแก้ว 19.33753 100.89761 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
65 55020108 250270 บ้านดอนแท่น 19.26073 100.84373 เชียงคาน เชียงกลาง น่าน
66 55010116 250051 บ้านดอนไชย 18.56332 100.76153 กลางเวียง เวียงสา น่าน
67 55020082 250171 บ้านดอยติ้ว 19.10258 100.67108 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
68 55010194 250350 บ้านดู่พงษ์ 18.91663 100.93443 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
69 55020164 250393 บ้านด่าน 19.40901 101.15249 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
70 55010059 250290 บ้านตอง 18.84822 101.02986 แม่จริม แม่จริม น่าน
71 55020124 250269 บ้านตึ๊ด 19.245 100.83224 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
72 55010035 250013 บ้านต้าม 18.71917 100.63348 สวก เมืองน่าน น่าน
73 55010011 250026 บ้านถืมตอง 18.79308 100.7029 ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
74 55020047 250160 บ้านถ่อน 19.08068 100.87974 จอมพระ ท่าวังผา น่าน
75 55010023 250042 บ้านทรายทอง 18.98175 100.68553 บ่อ เมืองน่าน น่าน
76 55010095 250143 บ้านทัพม่าน 18.33327 100.57447 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
77 55020001 250229 บ้านทุ่งกวาง 19.17694 100.8449 แงง ปัว น่าน
78 55010216 250405 บ้านทุ่งน้อย 18.77561 100.82302 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
79 55020041 250232 บ้านทุ่งเฮ้า 19.03633 100.93502 อวน ปัว น่าน
80 55020076 250148 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 19.09694 100.80091 ริม ท่าวังผา น่าน
81 55010148 250088 บ้านท่ามงคล 18.47841 100.63087 แม่สาคร เวียงสา น่าน
82 55010120 250063 บ้านท่าลี่ 18.55088 100.8123 ขึ่ง เวียงสา น่าน
83 55010221 250412 บ้านท่าล้อ 18.7686 100.78187 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
84 55020056 250147 บ้านท่าวังผา 19.1057 100.80838 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
85 55010004 250009 บ้านธงหลวง 18.70643 100.76242 กองควาย เมืองน่าน น่าน
86 55010014 250014 บ้านนวราษฎร์ 18.71255 100.66768 นาซาว เมืองน่าน น่าน
87 55010105 250131 บ้านนา 18.24044 100.69023 สถาน นาน้อย น่าน
88 55010126 250058 บ้านนากอก 18.6382 100.78988 ตาลชุม เวียงสา น่าน
89 55020004 250227 บ้านนาก้อ 19.17892 100.86661 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
90 55010156 250111 บ้านนาก้า 18.708 100.45522 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
91 55020129 250362 บ้านนาขวาง 19.07365 101.16145 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
92 55010189 250340 บ้านนาคา 18.18993 100.49662 เมืองลี นาหมื่น น่าน
93 55010015 250015 บ้านนาซาว 18.72618 100.70592 นาซาว เมืองน่าน น่าน
94 55020135 250371 บ้านนาบง 19.09791 101.20472 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
95 55010181 250328 บ้านนาบอน 18.21439 100.67811 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
96 55010001 250005 บ้านนาผา 18.69167 100.74681 กองควาย เมืองน่าน น่าน
97 55020037 250219 บ้านนาฝาง 19.21682 100.95027 สถาน ปัว น่าน
98 55020046 250159 บ้านนาฝ่า 19.07584 100.86362 จอมพระ ท่าวังผา น่าน
99 55010183 250326 บ้านนายาง 18.19974 100.66704 บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน
100 55010087 250114 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 18.32676 100.71488 นาน้อย นาน้อย น่าน
101 55020006 250230 บ้านนาวงศ์ 19.16855 100.82795 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
102 55010163 250096 บ้านนาสา 18.59235 100.83805 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
103 55020083 250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 19.13475 100.78679 แสนทอง ท่าวังผา น่าน
104 55020061 250179 บ้านนาหนุน 2 19.13606 100.79024 ผาตอ ท่าวังผา น่าน
105 55010085 250116 บ้านนาหล่าย 18.31398 100.69437 นาน้อย นาน้อย น่าน
106 55010124 250059 บ้านนาเคียน 18.62789 100.80651 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
107 55010133 250104 บ้านนาเหลืองใน 18.6778 100.82132 นาเหลือง เวียงสา น่าน
108 55010094 250139 บ้านนาไค้ 18.32045 100.60852 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
109 55010173 250085 บ้านนาไลย 18.5518 100.71457 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
110 55010002 250006 บ้านน้ำครกใหม่ 18.68144 100.74661 กองควาย เมืองน่าน น่าน
111 55020117 250258 บ้านน้ำคา 19.27544 100.87551 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
112 55010024 250034 บ้านน้ำงาว 18.96295 100.7117 บ่อ เมืองน่าน น่าน
113 55020169 250391 บ้านน้ำช้างพัฒนา 19.5476 101.20698 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
114 55010058 250301 บ้านน้ำตวง 18.74771 101.19136 น้ำพาง แม่จริม น่าน
115 55020176 250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา 19.25887 101.09675 ภูคา ปัว น่าน
116 55010048 250302 บ้านน้ำปาย 18.663 100.96626 น้ำปาย แม่จริม น่าน
117 55010051 250305 บ้านน้ำปูน 18.67757 101.12916 น้ำพาง แม่จริม น่าน
118 55010052 250306 บ้านน้ำพาง 18.63757 101.0375 น้ำพาง แม่จริม น่าน
119 55020095 250276 บ้านน้ำพิ 19.39472 100.83025 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
120 55010090 250135 บ้านน้ำพุ 18.36938 100.65598 น้ำตก นาน้อย น่าน
121 55020064 250190 บ้านน้ำพุร้อน 19.2212 100.64771 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
122 55010138 250097 บ้านน้ำมวบ 18.48309 100.93837 น้ำมวบ เวียงสา น่าน
123 55020042 250231 บ้านน้ำยาว 18.99774 100.93839 อวน ปัว น่าน
124 55020170 250392 บ้านน้ำรีพัฒนา 19.51722 101.225 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
125 55020066 250192 บ้านน้ำลักใต้ 19.25885 100.7141 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
126 55010106 250132 บ้านน้ำลัด 18.22587 100.68793 สถาน นาน้อย น่าน
127 55010209 250422 บ้านน้ำลัดสบแก่น 18.71289 100.76691 นาปัง ภูเพียง น่าน
128 55020087 250287 บ้านน้ำลาด 19.50453 100.91089 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
129 55010187 250338 บ้านน้ำลี 18.12269 100.49675 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
130 55020099 250279 บ้านน้ำสอด 19.4403 100.84262 และ ทุ่งช้าง น่าน
131 55010099 250124 บ้านน้ำหก 18.32025 100.74943 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
132 55010082 250119 บ้านน้ำหิน 18.29498 100.72013 เชียงของ นาน้อย น่าน
133 55010191 250342 บ้านน้ำอูน 18.22047 100.51988 เมืองลี นาหมื่น น่าน
134 55020045 250158 บ้านน้ำฮาว 19.13025 100.86872 จอมพระ ท่าวังผา น่าน
135 55010211 250399 บ้านน้ำเกี๋ยน 18.73208 100.83677 น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน
136 55010188 250339 บ้านน้ำเคิม 18.10157 100.44298 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
137 55010177 250331 บ้านน้ำเลา 18.11257 100.55237 นาทะนุง นาหมื่น น่าน
138 55020097 250289 บ้านน้ำเลียง 19.56116 100.92284 ปอน ทุ่งช้าง น่าน
139 55010213 250400 บ้านน้ำแก่นกลาง 18.71023 100.82983 น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
140 55010214 250401 บ้านน้ำแก่นเหนือ 18.70238 100.84172 น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
141 55020069 250189 บ้านน้ำแป่ง 19.19481 100.70408 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
142 55010186 250337 บ้านน้ำแพะ 18.1474 100.48426 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
143 55010037 250027 บ้านน้ำโค้ง 18.83758 100.65438 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
144 55020148 250376 บ้านน้ำโมง 19.33386 100.6724 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
145 55020063 250194 บ้านน้ำโมงปางสา 19.23367 100.75552 ผาตอ ท่าวังผา น่าน
146 55020165 250394 บ้านบวกหญ้า 19.42561 101.18374 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
147 55010086 250117 บ้านบุ้ง 18.31058 100.69742 นาน้อย นาน้อย น่าน
148 55010033 250016 บ้านบ่อสวก 18.755 100.701 สวก เมืองน่าน น่าน
149 55020137 250360 บ้านบ่อหยวก 19.2846 101.17734 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
150 55020130 250363 บ้านบ่อหลวง 19.1433 101.15272 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
151 55020136 250372 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 19.1779 101.1237 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
152 55010152 250113 บ้านบ่อหอย 18.50602 100.40319 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
153 55020051 250176 บ้านปง 19.02537 100.79956 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
154 55010174 250078 บ้านปงสนุก 18.58846 100.71893 ปงสนุก เวียงสา น่าน
155 55020005 250226 บ้านปงสนุก 19.17012 100.83601 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
156 55020013 250196 บ้านปรางค์ 19.18364 100.91319 ปัว ปัว น่าน
157 55020096 250288 บ้านปอน 19.51744 100.92455 ปอน ทุ่งช้าง น่าน
158 55020142 250378 บ้านปางกอม 19.41552 100.6846 ชนแดน สองแคว น่าน
159 55010204 250357 บ้านปางช้าง 18.89254 101.02415 พงษ์ สันติสุข น่าน
160 55020146 250374 บ้านปางปุก 19.30808 100.71456 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
161 55020019 250238 บ้านปางยาง 19.13391 100.99643 ภูคา ปัว น่าน
162 55010123 250057 บ้านปางสา 18.63865 100.86673 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
163 55020154 250385 บ้านปางส้าน 19.43495 100.604 ยอด สองแคว น่าน
164 55020167 250387 บ้านปางหก 19.59905 100.97875 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
165 55010041 250032 บ้านปางเป๋ย 18.81337 100.62857 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
166 55020093 250282 บ้านปางแก 19.38773 100.97513 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
167 55010185 250336 บ้านปิงหลวง 18.16873 100.50257 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
168 55010184 250335 บ้านปิงใน 18.18255 100.53411 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
169 55010034 250017 บ้านป่าคา 18.73125 100.6898 สวก เมืองน่าน น่าน
170 55020012 250199 บ้านป่าลาน 19.19225 100.8853 ปัว ปัว น่าน
171 55010127 250055 บ้านป่าสัก 18.63528 100.75335 ตาลชุม เวียงสา น่าน
172 55010220 250402 บ้านป่าสัก 18.75226 100.88589 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
173 55010049 250303 บ้านป่าสัก 18.64428 100.9688 น้ำปาย แม่จริม น่าน
174 55020016 250198 บ้านป่าหัด 19.18122 100.89678 ปัว ปัว น่าน
175 55010155 250110 บ้านป่าหุ่ง 18.58078 100.51303 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
176 55010196 250346 บ้านป่าอ้อย 18.932 100.889 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
177 55010198 250351 บ้านป่าแดด 18.924 100.95099 พงษ์ สันติสุข น่าน
178 55020132 250366 บ้านผักเฮือก 19.09632 101.1555 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
179 55010025 250035 บ้านผาขวาง 19.00912 100.7837 บ่อ เมืองน่าน น่าน
180 55010026 250036 บ้านผาตูบ 18.84975 100.73605 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
181 55020119 250261 บ้านผาน้ำย้อย 19.27806 100.95094 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
182 55010027 250037 บ้านผาสิงห์ 18.88613 100.75113 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
183 55020150 250381 บ้านผาสิงห์ 18.81466 100.6716 ยอด สองแคว น่าน
184 55020153 250384 บ้านผาหลัก 19.38101 100.60736 ยอด สองแคว น่าน
185 55020021 250240 บ้านผาเวียง 19.1614 101.01901 ภูคา ปัว น่าน
186 55010169 250105 บ้านฝั่งหมิ่น 18.52445 100.56428 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
187 55010217 250408 บ้านฝายแก้ว 18.76516 100.80178 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
188 55010063 250294 บ้านพรหม 18.7163 101.00792 หนองแดง แม่จริม น่าน
189 55020072 250162 บ้านพร้าว 19.07285 100.89671 ยม ท่าวังผา น่าน
190 55020122 250253 บ้านพร้าวกลาง 19.32864 100.87793 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
191 55010171 250086 บ้านพะเยา 18.53945 100.72878 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
192 55020002 250225 บ้านพาน 19.19508 100.83316 แงง ปัว น่าน
193 55010072 250317 บ้านพี้เหนือ 18.90303 100.46195 บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
194 55010071 250316 บ้านพี้ใต้ 18.88314 100.43695 บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
195 55010089 250134 บ้านพืชเจริญ 18.37983 100.6732 น้ำตก นาน้อย น่าน
196 55010076 250319 บ้านฟ้า 18.79293 100.45747 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
197 55020078 250167 บ้านม่วง 19.0693 100.78887 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
198 55010224 250403 บ้านม่วงตึ๊ด 18.76387 100.77353 ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
199 55010032 250018 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 18.73753 100.68496 สวก เมืองน่าน น่าน
200 55010168 250066 บ้านม่วงเนิ้ง 18.4972 100.70157 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
201 55010208 250423 บ้านม่วงใหม่ 18.71085 100.78178 นาปัง ภูเพียง น่าน
202 55020133 250367 บ้านยอดดอยวัฒนา 19.02427 101.07834 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
203 55020044 250157 บ้านยู้ 19.0943 100.84363 จอมพระ ท่าวังผา น่าน
204 55010057 250311 บ้านร่มเกล้า 18.55737 101.0363 น้ำพาง แม่จริม น่าน
205 55020014 250197 บ้านร้อง 19.19035 100.92516 ปัว ปัว น่าน
206 55010043 250044 บ้านวังตาว 18.83544 100.69296 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
207 55010136 250071 บ้านวังม่วง 18.65405 100.75223 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
208 55010077 250314 บ้านวังยาว 18.85022 100.42996 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
209 55020054 250151 บ้านวังว้า 19.12933 100.81664 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
210 55010019 250038 บ้านวังหมอ 18.96635 100.77462 บ่อ เมืองน่าน น่าน
211 55010146 250079 บ้านวัวแดง 18.57458 100.71873 แม่สา เวียงสา น่าน
212 55010028 250025 บ้านศรีนาป่าน 18.7823 100.65475 เรือง เมืองน่าน น่าน
213 55010201 250354 บ้านศรีนาม่าน 18.90749 100.95621 พงษ์ สันติสุข น่าน
214 55010199 250352 บ้านศรีบุญเรือง 18.9013 100.94758 พงษ์ สันติสุข น่าน
215 55010007 250024 บ้านศรีเกิด 18.76633 100.72395 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
216 55010103 250129 บ้านศาลา 18.2786 100.71513 สถาน นาน้อย น่าน
217 55020035 250217 บ้านสกาดใต้ 19.26071 101.00356 สกาด ปัว น่าน
218 55010104 250130 บ้านสถาน 18.24093 100.69023 สถาน นาน้อย น่าน
219 55020101 250256 บ้านสบกอน 19.28358 100.86311 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
220 55020060 250156 บ้านสบขุ่น 19.09493 100.58316 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
221 55020171 250386 บ้านสบปืน 19.57061 101.01373 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
222 55020140 250369 บ้านสบมาง 18.9938 101.21344 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
223 55010195 250345 บ้านสบยาง 18.95049 100.92629 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
224 55020049 250174 บ้านสบสาย 19.03404 100.77784 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
225 55020048 250173 บ้านสบหนอง 19.04396 100.78467 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
226 55020062 250193 บ้านสบเป็ด 19.25236 100.74477 ผาตอ ท่าวังผา น่าน
227 55020128 250359 บ้านสว้า 19.21572 101.18338 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
228 55010040 250030 บ้านสองแคว 18.86191 100.63798 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
229 55020145 250373 บ้านสองแคว 19.35879 100.70326 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
230 55020127 250358 บ้านสะปัน 19.19235 101.20049 ดงพญา บ่อเกลือ น่าน
231 55010020 250039 บ้านสะละภูเวียง 18.95013 100.73938 บ่อ เมืองน่าน น่าน
232 55020152 250383 บ้านสะเกิน 19.35485 100.53771 ยอด สองแคว น่าน
233 55010039 250029 บ้านสะเนียน 18.80902 100.6378 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
234 55010153 250108 บ้านสะเลียม 18.60077 100.50895 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
235 55010022 250041 บ้านสันติภาพ 18.9932 100.65391 บ่อ เมืองน่าน น่าน
236 55010108 250140 บ้านสันทะ 18.29695 100.5849 สันทะ นาน้อย น่าน
237 55020065 250191 บ้านสันเจริญ 19.25643 100.65183 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
238 55010147 250087 บ้านสาคร 18.51791 100.64876 แม่สาคร เวียงสา น่าน
239 55010158 250065 บ้านสาลีก 18.50343 100.74364 ส้าน เวียงสา น่าน
240 55010137 250099 บ้านสาลี่ 18.37773 100.97613 น้ำมวบ เวียงสา น่าน
241 55020112 250247 บ้านส้อเด่นพัฒนา 19.30736 100.84388 เปือ เชียงกลาง น่าน
242 55010112 250145 บ้านส้าน 18.2822 100.56543 สันทะ นาน้อย น่าน
243 55020038 250215 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 19.20093 100.93081 สถาน ปัว น่าน
244 55010161 250098 บ้านส้านนาหนองใหม่ 18.49248 100.94627 ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
245 55020106 250264 บ้านหนอง 19.32129 100.98969 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
246 55020059 250155 บ้านหนองบัว 19.08916 100.78715 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
247 55010100 250125 บ้านหนองบัว 18.33463 100.7652 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
248 55020110 250251 บ้านหนองผุก 19.29007 100.84754 เปือ เชียงกลาง น่าน
249 55010207 250425 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 18.74433 100.7755 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
250 55010101 250127 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 18.34978 100.71542 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
251 55020009 250206 บ้านหนาด 19.20087 100.90535 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
252 55012007 250431 บ้านหลวง 18.84865 100.43835 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน
253 55010121 250103 บ้านหลับมืนพรวน 18.6538 100.82023 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
254 55010144 250083 บ้านหัวนา 18.63444 100.56253 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
255 55010206 250424 บ้านหัวนา 18.7196 100.76828 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
256 55010097 250122 บ้านหัวเมือง 18.36233 100.72787 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
257 55010223 250419 บ้านหัวเวียงเหนือ 18.80511 100.79162 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
258 55010228 250417 บ้านหาดเค็ด 18.88858 100.82417 เมืองจัง ภูเพียง น่าน
259 55020139 250368 บ้านห่างทางหลวง 19.02185 101.19475 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
260 55010218 250410 บ้านห้วยคำ 18.78532 100.91875 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
261 55010111 250142 บ้านห้วยจอย 18.28008 100.61527 สันทะ นาน้อย น่าน
262 55020173 250389 บ้านห้วยทรายขาว 19.57341 101.09469 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
263 55020011 250205 บ้านห้วยท่าง 19.2176 100.91347 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
264 55010178 250332 บ้านห้วยนาย 18.15058 100.60747 นาทะนุง นาหมื่น น่าน
265 55010170 250106 บ้านห้วยน้ำอุ่น 18.50693 100.52895 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
266 55010068 250297 บ้านห้วยบง 18.68016 100.99177 หมอเมือง แม่จริม น่าน
267 55010044 250045 บ้านห้วยปุก 18.89665 100.68337 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
268 55020163 250396 บ้านห้วยฟอง 19.35864 101.17642 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
269 55010029 250031 บ้านห้วยมอญ 18.8322 100.59435 เรือง เมืองน่าน น่าน
270 55010038 250033 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 18.8308 100.59328 เรือง เมืองน่าน น่าน
271 55010047 250048 บ้านห้วยละเบ้ายา 18.9082 100.6687 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
272 55010110 250141 บ้านห้วยส้ม 18.30155 100.57513 สันทะ นาน้อย น่าน
273 55010154 250109 บ้านห้วยหลอด 18.55182 100.5448 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
274 55010084 250126 บ้านห้วยเลา 18.33705 100.69408 เชียงของ นาน้อย น่าน
275 55010045 250046 บ้านห้วยเฮือ 18.9275 100.62063 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
276 55010046 250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 18.91115 100.62732 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
277 55010135 250068 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 18.62338 100.73958 น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
278 55010200 250353 บ้านห้วยแฮ้ว 18.87895 100.97874 พงษ์ สันติสุข น่าน
279 55020168 250388 บ้านห้วยโก๋น 19.58125 101.06271 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
280 55010219 250411 บ้านห้วยไฮ 18.85405 100.9248 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
281 55010172 250084 บ้านอ่ายนาผา 18.54651 100.69196 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
282 55010151 250112 บ้านฮากฮาน 18.66345 100.47762 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
283 55020116 250266 บ้านเกวต 19.30737 101.01132 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
284 55010109 250144 บ้านเชตวัน 18.26575 100.5865 สันทะ นาน้อย น่าน
285 55010083 250120 บ้านเชียงของ 18.31255 100.72703 เชียงของ นาน้อย น่าน
286 55010036 250011 บ้านเชียงยืน 18.744 100.67437 สวก เมืองน่าน น่าน
287 55020074 250149 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 19.11861 100.79518 ริม ท่าวังผา น่าน
288 55010092 250137 บ้านเปา 18.40597 100.597 น้ำตก นาน้อย น่าน
289 55020160 250395 บ้านเปียงซ้อ 19.38399 101.183 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
290 55010073 250320 บ้านเป้า 18.81888 100.4534 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
291 55010226 250415 บ้านเมืองจัง 18.85432 100.81952 เมืองจัง ภูเพียง น่าน
292 55010030 250023 บ้านเรือง 18.76987 100.67932 เรือง เมืองน่าน น่าน
293 55020098 250277 บ้านเวียงสอง 19.42319 100.88028 และ ทุ่งช้าง น่าน
294 55020007 250207 บ้านเสี้ยว 19.20152 100.91881 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
295 55020071 250164 บ้านเสี้ยว 19.08145 100.91104 ยม ท่าวังผา น่าน
296 55020126 250268 บ้านเหล่าอ้อ 19.25341 100.8335 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
297 55010061 250293 บ้านแคว้ง 18.74733 101.01234 หนองแดง แม่จริม น่าน
298 55020008 250203 บ้านแดนพนา 19.25084 100.91825 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
299 55020094 250275 บ้านแพะกลาง 19.39747 100.88287 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
300 55010140 250073 บ้านแม่ขะนิง 18.7036 100.54819 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
301 55020067 250187 บ้านแหน 19.18106 100.76799 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
302 55010192 250347 บ้านโป่งคำ 18.90227 100.93608 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
303 55020109 250271 บ้านใหม่ 19.24324 100.84138 เชียงคาน เชียงกลาง น่าน
304 55010096 250121 บ้านใหม่ 18.3298 100.73473 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
305 55010006 250020 บ้านไชยสถาน 18.78077 100.71867 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
306 55010150 250090 บ้านไพรอุดม 18.43383 100.63747 แม่สาคร เวียงสา น่าน
307 55020040 250233 บ้านไร่ 19.01397 100.93278 อวน ปัว น่าน
308 55010164 250091 บ้านไหล่น่าน 18.57393 100.76065 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
309 55010113 250146 ประกิตเวชศักดิ์ 18.2929 100.48395 สันทะ นาน้อย น่าน
310 55022001 250433 ปัว 19.18099 100.90288 ปัว ปัว น่าน
311 55020017 250242 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 19.1365 100.9297 ป่ากลาง ปัว น่าน
312 55010197 250343 ป่าแลวหลวงวิทยา 18.93799 100.93515 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
313 55020022 250245 พนาสวรรค์ 19.18081 101.04166 ภูคา ปัว น่าน
314 55022011 250448 พระธาตุพิทยาคม 19.33521 100.88478 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
315 55020125 250267 พระพุทธบาทวิทยา 19.27758 100.83967 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
316 55020080 250169 พัฒนานิคมวิทยา 19.05753 100.77222 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
317 55020023 250244 ภูคาวิทยาคม 19.22917 101.06365 ภูคา ปัว น่าน
318 55010141 250074 ภูเค็งพัฒนา 18.8104 100.53125 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
319 55020090 250273 มณีพฤกษ์ 19.44058 101.07013 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
320 55022004 250436 มัธยมป่ากลาง 19.14037 100.93018 ป่ากลาง ปัว น่าน
321 55022014 250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 19.5791 101.07903 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน
322 55010056 250310 มิตรมวลชน 3 18.64467 101.00785 น้ำพาง แม่จริม น่าน
323 55020134 250370 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 19.06077 101.10389 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
324 55012012 250444 ยาบหัวนาวิทยา 18.58311 100.5092 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
325 55010078 250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 18.84563 100.44613 สวด บ้านหลวง น่าน
326 55012013 250445 ราชประชานุเคราะห์ 56 18.5771 100.738 กลางเวียง เวียงสา น่าน
327 55020055 250152 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 19.12057 100.81019 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
328 55010018 250007 ราชานุบาล 18.7757 100.76885 ในเวียง เมืองน่าน น่าน
329 55010202 250355 ราษฎร์รัฐพัฒนา 18.96527 101.1528 พงษ์ สันติสุข น่าน
330 55010132 250101 ริมฝั่งน่านวิทยา 18.65968 100.75512 นาเหลือง เวียงสา น่าน
331 55010166 250094 ริมฝั่งว้าวิทยา 18.57123 100.91558 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
332 55020024 250213 วรนคร 19.17551 100.91586 วรนคร ปัว น่าน
333 55010162 250095 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์) 18.5758 100.86278 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
334 55022002 250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 19.07496 100.92276 ศิลาเพชร ปัว น่าน
335 55012018 250455 ศรีนครน่าน 18.857 100.82301 เมืองจัง ภูเพียง น่าน
336 55010130 250070 ศรีนาชื่น 18.68015 100.65592 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน
337 55020010 250204 ศรีสระวงค์ 19.20932 100.89082 ไชยวัฒนา ปัว น่าน
338 55012001 250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 18.7598 100.75963 ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
339 55010114 250049 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 18.56382 100.73497 กลางเวียง เวียงสา น่าน
340 55020036 250218 สกาดพัฒนา 19.26717 101.01407 สกาด ปัว น่าน
341 55012002 250427 สตรีศรีน่าน 18.77749 100.78057 ในเวียง เมืองน่าน น่าน
342 55020147 250375 สมาคมพยาบาลไทย 19.30999 100.75029 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
343 55020018 250243 สหราษฎร์บำรุง 19.14332 100.92363 ป่ากลาง ปัว น่าน
344 55012016 250451 สันติสุขพิทยาคม 18.91069 100.94001 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
345 55012009 250441 สา 18.55989 100.75257 กลางเวียง เวียงสา น่าน
346 55012011 250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 18.4823 100.93295 น้ำมวบ เวียงสา น่าน
347 55022006 250438 สารธรรมวิทยาคาร 19.0234 100.79878 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
348 55022007 250439 หนองบัวพิทยาคม 19.09327 100.7758 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
349 55020174 250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 19.48809 101.15472 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
350 55010160 250093 หาดทรายทองวิทยาคาร 18.56137 100.92656 ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
351 55010190 250341 อนุบาลเมืองลี 18.21296 100.5143 เมืองลี นาหมื่น น่าน
352 55022010 250447 เชียงกลางประชาพัฒนา 19.2958 100.8615 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
353 55020086 250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี 19.5329 100.87048 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
354 55022008 250440 เมืองยมวิทยาคาร 19.09032 100.89452 ยม ท่าวังผา น่าน
355 55012015 250450 เมืองลีประชาสามัคคี 18.18092 100.50311 ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
356 55022003 250435 เมืองแงง 19.17796 100.84912 แงง ปัว น่าน
357 55012006 250430 แม่จริม 18.70604 101.0096 หนองแดง แม่จริม น่าน
358 55020084 250183 แสนทองวิทยา 19.13986 100.76015 แสนทอง ท่าวังผา น่าน
359 55020114 250249 ไตรคามวิทยา 19.32868 100.86563 เปือ เชียงกลาง น่าน
360 55010143 250075 ไตรธารวิทยา 18.75988 100.56723 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
361 55010142 250077 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ 18.77737 100.5382 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
362 55020033 250235 ไตรประชาวิทยา 19.14083 100.94676 ศิลาแลง ปัว น่าน
363 55020118 250260 ไตรมิตรวิทยา 19.28439 100.89518 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
364 55020073 250163 ไตรราษฎร์วิทยา 19.09073 100.91118 ยม ท่าวังผา น่าน
365 55020103 250259 ไตรราษฎร์สามัคคี 19.29615 100.90117 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
366 55022013 250453 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 19.35564 100.70372 นาไร่หลวง สองแคว น่าน
367 55010115 250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 18.58558 100.74607 กลางเวียง เวียงสา น่าน
368 55020088 250283 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 19.49206 100.89764 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
369 55020105 250263 ไลออนส์บ้านหนองปลา 19.33979 100.95301 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด