ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "บุรีรัมย์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 31030180 260738 บ้านม่วงงาม 14.51435 102.49623 ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
2 31030163 260671 บ้านไทรออ 14.95089 102.5565 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด