ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ประจวบคีรีขันธ์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 77010020 280005 บ้านคอกช้าง 12.16875 99.50153 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
2 77010077 280107 บ้านเขามัน 11.40878 99.45886 ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
3 77020066 280184 ละเมาะ 12.6167 99.6407 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด