ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ปราจีนบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 25010144 290154 บ้านขุนศรี 14.2419 101.89317 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
2 25010145 290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 14.27055 101.87783 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
3 25012016 290280 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี 14.21302 101.91141 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด