ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "พระนครศรีอยุธยา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 14020110 310284 วัดราษฎร์ปุณณาราม 14.13262 100.38403 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
2 14010156 310330 วัดสว่างอารมณ์ 14.21035 100.767 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
3 14020112 310287 สามัคคีวิทยา 14.11275 100.39716 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด