ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "พระนครศรีอยุธยา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 14020184 310084 คชเวกวิทยา 14.27948 100.27559 วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
2 14020177 310085 คอตัน 14.32493 100.28538 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
3 14010159 310311 คอตันคลอง 27 14.29818 100.80456 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
4 14020114 310294 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 14.18923 100.40424 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
5 14020153 310340 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 14.2893 100.41299 บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
6 14010152 310313 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 14.2831 100.73063 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
7 14012002 310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 14.36412 100.57539 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
8 14020154 310341 จุฬาราษฎร์วิทยา 14.2716 100.39737 บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
9 14010148 310334 ชลประทานอนุเคราะห์ 14.14927 100.62202 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
10 14020135 310348 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 14.29224 100.36516 เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
11 14020080 310193 ชุมชนวัดกำแพง 14.23095 100.58077 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
12 14020171 310091 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 14.33186 100.30848 เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13 14010042 310049 ชุมชนวัดบ้านร่อม 14.53773 100.6921 บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
14 14010127 310257 ชุมชนวัดระโสม 14.40054 100.77705 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
15 14010212 310214 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 14.63434 100.55432 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
16 14010201 310269 ชุมชนวัดสุเมธ 14.5328 100.512 บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
17 14010058 310071 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 14.43074 100.60063 คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
18 14010094 310151 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 14.52547 100.57518 บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
19 14012008 310406 ท่าช้างวิทยาคม 14.50906 100.64735 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
20 14012006 310404 ท่าหลวงวิทยานุกูล 14.55764 100.7613 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
21 14012005 310403 ท่าเรือ นิตยานุกูล'' 14.56927 100.72285 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
22 14010063 310066 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 14.77488 100.54688 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
23 14012007 310405 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา 14.47544 100.62538 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
24 14022013 310423 บางซ้ายวิทยา 14.32856 100.31053 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
25 14022002 310408 บางบาล 14.42438 100.47976 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
26 14012009 310412 บางปะหัน 14.46588 100.53863 บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
27 14022004 310410 บางปะอิน 14.23662 100.58371 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
28 14022003 310409 บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑'' 14.2312 100.57748 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
29 14020028 310108 บางไทร 14.21748 100.49416 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
30 14022001 310407 บางไทรวิทยา 14.21195 100.49562 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
31 14010150 310321 บ้านกะทุ่มลาย 14.27779 100.69629 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
32 14010181 310383 บ้านข่อยโทน 14.3967 100.71732 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
33 14010004 310016 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 14.32444 100.57033 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
34 14010183 310378 บ้านคู้คด 14.32057 100.7294 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
35 14010169 310391 บ้านช้าง 14.32317 100.68289 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
36 14010115 310265 บ้านดอนข่อย 14.41938 100.71107 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
37 14020068 310212 บ้านบางกระสั้น 14.209 100.0192 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
38 14020014 310114 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 14.22927 100.48305 บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
39 14010142 310317 บ้านบ่อตาโล่ 14.25657 100.69087 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
40 14020076 310190 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 14.21806 100.56912 บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
41 14010160 310312 บ้านลำแดง 14.30903 100.75756 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
42 14010141 310316 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 14.26992 100.67086 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
43 14010077 310077 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 14.43222 100.63376 หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
44 14020009 310120 บ้านเชียงรากน้อย 14.12303 100.56454 เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
45 14010163 310394 บ้านเป็ด 14.40257 100.65356 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา
46 14020145 310347 บ้านแถววิทยาคาร 14.31933 100.36903 บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา
47 14012017 310427 บ้านแพรกประชาสรรค์ 14.63107 100.56527 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
48 14010014 310023 ปฐมวิทยาคาร 14.39047 100.51854 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
49 14010053 310044 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 14.28035 100.96298 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
50 14010003 310015 ประชาสามัคคี 14.32301 100.56362 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
51 14010007 310027 ประตูชัย 14.35942 100.55378 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
52 14020078 310194 ปราสาททองวิทยา 14.22427 100.57541 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
53 14012004 310402 ปากกรานพิทยา 14.32297 100.55382 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
54 14022006 310413 ผักไห่สุทธาประมุข 14.46731 100.37387 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
55 14010030 310011 พรพินิตพิทยาคาร 14.3436 100.57449 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
56 14010146 310324 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 14.14733 100.62066 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
57 14012016 310426 มหาราช'ประชานิมิต' 14.54253 100.52272 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
58 14020109 310298 มาลาอีสงเคราะห์ 14.12654 100.34774 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
59 14010144 310319 มุสลิมบำรุง 14.24377 100.69904 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
60 14020108 310297 รอซีดี 14.15143 100.35491 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
61 14020061 310200 ราษฎร์นิรมิตร 14.28828 100.62492 คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
62 14020066 310201 ราษฎร์บํารุง 14.28496 100.61417 ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
63 14020159 310354 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 14.37697 100.35369 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
64 14020118 310289 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 14.15206 100.41693 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
65 14022012 310422 ลาดงาประชาบำรุง 14.3828 100.3643 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
66 14020157 310352 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 14.37848 100.36677 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
67 14022007 310414 ลาดชะโดสามัคคี 14.45614 100.31947 จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
68 14020119 310290 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 14.15182 100.41454 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
69 14022009 310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 14.15716 100.351 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
70 14010024 310030 ลุมพลีชนูปถัมภ์ 14.38297 100.5511 ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
71 14012012 310419 วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' 14.23994 100.73456 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
72 14010151 310323 วังน้อยวิทยาภูมิ 14.22791 100.72144 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
73 14020002 310104 วัดกระแชง 14.28292 100.48915 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
74 14020151 310350 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 14.3332 100.39773 บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
75 14020150 310349 วัดกลาง 14.3636 100.37523 บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
76 14010017 310018 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 14.33762 100.54679 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
77 14010005 310029 วัดกลางคลองสระบัว 14.37218 100.5595 คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
78 14010011 310019 วัดกษัตราธิราช 14.35307 100.54364 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
79 14020045 310150 วัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 14.4162 100.44545 บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
80 14010167 310398 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 14.35674 100.60693 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
81 14010154 310328 วัดกุฎีประสิทธิ์ 14.18463 100.63117 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
82 14010015 310024 วัดกุฎีลาย 14.40322 100.52742 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
83 14010179 310377 วัดกุ่มแต้ 14.35945 100.73373 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
84 14020073 310202 วัดขนอนบ้านกรด 14.28437 100.60013 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
85 14020049 310142 วัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งเคราะห์123) 14.34303 100.46866 บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
86 14010168 310395 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 14.36156 100.64453 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
87 14020102 310232 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 14.47885 100.38244 ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
88 14010164 310397 วัดคานหาม 14.33345 100.62731 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
89 14020163 310339 วัดคู้สลอด 14.21475 100.4085 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
90 14010080 310162 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 14.4439 100.54538 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
91 14020140 310365 วัดจรเข้ไล่ 14.23865 100.29905 ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
92 14010078 310175 วัดจอมเกษ 14.41488 100.55803 ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
93 14010187 310387 วัดจำปา 14.36354 100.65978 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
94 14020047 310126 วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) 14.43292 100.48436 บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
95 14020115 310291 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 14.17229 100.40674 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
96 14020079 310192 วัดชุมพลนิกายาราม 14.23364 100.57291 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
97 14020007 310098 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 14.29433 100.46965 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
98 14010018 310013 วัดช้าง 14.32442 100.55524 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
99 14010025 310025 วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 14.40048 100.536 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
100 14010106 310171 วัดดอกไม้ 14.51532 100.51618 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
101 14020182 310081 วัดดอนพัฒนาราม 14.27676 100.27218 วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
102 14010178 310376 วัดดอนพุดซา 14.34954 100.74326 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
103 14020091 310224 วัดดอนลาน 14.44182 100.27425 ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
104 14010103 310182 วัดดาวคะนอง 14.40641 100.54806 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
105 14020125 310306 วัดตรีพาราสีมาเขต 14.15574 100.28017 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
106 14020065 310183 วัดตลาด (อุดมวิทยา) 14.2771 100.57411 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
107 14020054 310146 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 14.38942 100.43552 วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
108 14010189 310271 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 14.53778 100.54743 กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
109 14020092 310226 วัดตาลานเหนือ 14.44671 100.36695 ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
110 14020097 310238 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 14.43958 100.39856 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
111 14010081 310155 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 14.51887 100.56054 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
112 14010026 310026 วัดตูม 14.3896 100.5358 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
113 14010072 310061 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 14.49799 100.6429 พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
114 14010059 310072 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 14.42081 100.59513 คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
115 14010084 310156 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 14.51111 100.54251 ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
116 14020020 310121 วัดทางยาว 14.12582 100.47648 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา
117 14020181 310089 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 14.3788 100.33562 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
118 14020058 310196 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 14.29883 100.5664 ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
119 14020082 310198 วัดทำใหม่ 14.28103 100.65438 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
120 14010016 310012 วัดทำใหม่ 14.33056 100.54954 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
121 14020023 310122 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) 14.1521 100.50435 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
122 14020093 310241 วัดท่าดินแดง 14.43976 100.35875 ท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
123 14010193 310278 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 14.55681 100.5039 ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
124 14010210 310217 วัดท้าวอู่ทอง 14.65586 100.57555 บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
125 14010134 310322 วัดธรรมจริยา 14.27436 100.82157 ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
126 14020063 310209 วัดธรรมนาวา 14.1388 100.60273 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
127 14020055 310133 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 14.38644 100.48359 วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
128 14010206 310219 วัดนครโปรดสัตว์ 14.65316 100.54986 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
129 14010099 310176 วัดนนทรีย์ 14.41858 100.52608 พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
130 14010091 310159 วัดนาค 14.47062 100.54842 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
131 14020021 310112 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 14.22192 100.451 ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
132 14020094 310223 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 14.46679 100.2564 นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
133 14010171 310380 วัดนางชี 14.35101 100.70996 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
134 14010061 310060 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 14.50712 100.65383 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
135 14020039 310140 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 14.33595 100.45469 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
136 14020117 310288 วัดบันลือธรรม ลำกะประชารัฐ 14.1519 100.41458 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
137 14020166 310361 วัดบันไดช้าง 14.37707 100.40335 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
138 14020165 310360 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 14.37317 100.41347 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
139 14020169 310093 วัดบางซ้ายใน 14.32447 100.32445 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
140 14020043 310129 วัดบางบาล 14.4017 100.4704 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
141 14010196 310273 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 14.57311 100.5739 บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
142 14020069 310213 วัดบางเคียน 14.18751 100.54953 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
143 14010086 310179 วัดบางเดื่อ 14.43208 100.57943 บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
144 14010092 310154 วัดบางเพลิง 14.49457 100.56649 บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
145 14020036 310130 วัดบุญกันนาวาส 14.41274 100.49756 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
146 14010070 310068 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 14.45744 100.63561 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
147 14010149 310320 วัดบ้านช้าง 14.30473 100.68374 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
148 14010067 310075 วัดบ้านดาบ 14.40054 100.61342 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
149 14010095 310167 วัดบ้านม้า 14.48633 100.51636 บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
150 14020081 310197 วัดบ้านสร้าง 14.29477 100.6648 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
151 14010170 310379 วัดบ้านหีบ 14.35848 100.69334 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
152 14020106 310233 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 14.46833 100.3755 อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
153 14020095 310228 วัดบ้านแค 14.49012 100.40991 บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
154 14020161 310335 วัดบ้านแพน 14.3214 100.40737 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
155 14020131 310303 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 14.20881 100.24607 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
156 14010021 310005 วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 14.36362 100.58548 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
157 14020167 310362 วัดประดู่โลกเชษฐ์ 14.38053 100.40433 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
158 14010098 310158 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 14.45246 100.5258 บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
159 14020035 310132 วัดปราสาททอง 14.42224 100.48155 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
160 14010074 310063 วัดปรีดาราม 14.49202 100.62325 แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
161 14010019 310014 วัดปากกราน 14.31329 100.51713 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
162 14010205 310266 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) 14.53604 100.52815 หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
163 14020139 310366 วัดปิ่นแก้ว 14.22841 100.32649 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
164 14010129 310259 วัดผดุงธรรม 14.38208 100.76707 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
165 14010083 310166 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 14.48108 100.50678 ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
166 14010006 310007 วัดพนัญเชิง 14.34314 100.57847 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
167 14020050 310144 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 14.33466 100.47271 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
168 14010085 310178 วัดพระงาม 14.46113 100.53715 บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
169 14010010 310020 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 14.36537 100.52981 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
170 14010020 310004 วัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง) 14.35567 100.60119 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
171 14010110 310244 วัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร' 14.42999 100.68374 กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
172 14010173 310372 วัดพรานนก 14.35653 100.78096 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
173 14010147 310333 วัดพะยอม 14.15573 100.64243 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
174 14010031 310010 วัดพุทไธศวรรย์ 14.34049 100.56074 สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
175 14010157 310331 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 14.19677 100.72262 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
176 14020172 310078 วัดมฤคทายวัน 14.21702 100.26701 เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
177 14010076 310076 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 14.40449 100.63346 หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
178 14010128 310258 วัดมาบโพธิ์ 14.38684 100.77991 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
179 14020053 310138 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 14.37009 100.5135 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
180 14020086 310187 วัดยม 14.27217 100.57538 วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
181 14010138 310325 วัดยมนาตามธรรม 14.2437 100.75164 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
182 14020096 310237 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 14.435 100.38223 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
183 14020152 310351 วัดรางจระเข้ 14.34668 100.38202 บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
184 14020098 310239 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 14.4563 100.39819 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
185 14020128 310285 วัดราษฎร์บำรุง 14.12244 100.41468 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
186 14010066 310074 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์ ) 14.39919 100.58548 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
187 14020110 310284 วัดราษฎร์ปุณณาราม 14.13262 100.38403 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
188 14020067 310211 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 14.18379 100.58111 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
189 14020175 310094 วัดฤกษ์บุญมี 14.35073 100.27574 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
190 14020088 310235 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) 14.43967 100.40297 กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
191 14020104 310222 วัดลาดชะโด 14.46211 100.31976 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
192 14020100 310240 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 14.44186 100.36015 ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
193 14010153 310327 วัดลาดทราย 14.21879 100.68483 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
194 14020124 310305 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 14.15989 100.30285 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
195 14020130 310302 วัดลาดประทุมคงคาราม 14.19188 100.29586 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
196 14020085 310188 วัดลาดระโหง 14.247 100.53461 วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
197 14010068 310064 วัดลาย (ทวีปัญญา) 14.47682 100.62151 บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
198 14020103 310225 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 14.40793 100.30615 ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
199 14010155 310329 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 14.2225 100.77762 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
200 14010136 310309 วัดวงษ์สวรรค์ 14.28993 100.78534 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
201 14020176 310082 วัดวังชะโด 14.29046 100.30437 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
202 14010049 310054 วัดวังแดงเหนือ แจ่มวิทยาคาร 14.53096 100.68246 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
203 14010135 310308 วัดศรีประชา 14.24111 100.73345 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
204 14010082 310165 วัดศรีภวังค์ 14.46036 100.5161 ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
205 14020072 310186 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 14.27854 100.53216 บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
206 14010051 310042 วัดศาลาลอย 14.52631 100.70328 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
207 14020006 310097 วัดศิริสุขาราม 14.26604 100.45126 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
208 14010145 310315 วัดศิวาราม 14.24056 100.71074 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
209 14020013 310116 วัดสง่างาม 14.19935 100.45034 บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
210 14010185 310371 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 14.37933 100.74363 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
211 14020027 310107 วัดสนามไชย 14.2039 100.50639 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
212 14010027 310033 วัดสว่างอารมณ์ 14.39918 100.55966 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
213 14010156 310330 วัดสว่างอารมณ์ 14.21035 100.767 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
214 14010161 310392 วัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) 14.361 100.6284 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา
215 14020162 310338 วัดสามตุ่ม 14.25775 100.41701 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
216 14020180 310088 วัดสามเพลง 14.37217 100.2956 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
217 14020087 310199 วัดสามเรือน 14.28523 100.64038 สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
218 14010073 310062 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 14.50229 100.63275 แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
219 14020038 310139 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 14.32744 100.45098 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
220 14020173 310079 วัดสุคนธาราม 14.22694 100.242 เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
221 14010140 310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 14.2309 100.6368 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
222 14020123 310301 วัดสุทธาวาส 14.20328 100.31443 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
223 14020074 310203 วัดสุทธิรุจิราราม 14.31242 100.59503 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
224 14020030 310100 วัดสุนทราราม 14.25526 100.48242 ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
225 14010197 310277 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 14.5803 100.50274 บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
226 14020121 310296 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 14.19898 100.35052 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
227 14010130 310260 วัดหนองนาง 14.40551 100.75656 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
228 14010182 310384 วัดหนองน้ำส้ม ( เจียนวิทยาคาร ) 14.32403 100.70249 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
229 14010124 310246 วัดหนองบัว 14.43467 100.66738 พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
230 14010184 310370 วัดหนองไม้ซุง 14.36314 100.75753 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
231 14020029 310095 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 14.31842 100.45278 หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
232 14020105 310230 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 14.49327 100.36852 หน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
233 14020132 310304 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 14.17313 100.26748 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
234 14010032 310002 วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) 14.36361 100.60438 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
235 14010122 310248 วัดหัวคุ้ง 14.47267 100.69165 ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
236 14020164 310359 วัดหัวเวียง 14.3685 100.41654 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
237 14010143 310318 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 14.24642 100.67909 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
238 14020005 310105 วัดอนุกุญชราราม 14.25094 100.48482 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
239 14020046 310149 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 14.43209 100.4369 บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
240 14020120 310295 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 14.19425 100.32045 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
241 14020034 310145 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 14.38111 100.42743 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
242 14010180 310382 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 14.39857 100.68573 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
243 14010203 310268 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 14.54637 100.52842 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
244 14020155 310367 วัดอู่ตะเภา 14.22406 100.36761 มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
245 14010089 310174 วัดเกาะเลิ่ง 14.44179 100.56354 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
246 14010192 310282 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 14.5807 100.53279 เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
247 14020133 310342 วัดเจ้าเจ็ดใน 14.31657 100.37911 เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
248 14020156 310368 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 14.26172 100.36918 มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
249 14020057 310191 วัดเชิงท่า 14.20118 100.56118 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
250 14020025 310124 วัดเชิงเลน 14.19972 100.51341 ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
251 14020174 310080 วัดเทพมงคล 14.251 100.28368 เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
252 14010088 310173 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 14.48143 100.53891 ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
253 14020064 310210 วัดเปรมปรีชา 14.15794 100.58289 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
254 14010069 310069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 14.4652 100.60348 บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
255 14020178 310086 วัดเศวตศิลาราม 14.36265 100.29813 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
256 14010104 310152 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 14.49447 100.55041 เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
257 14020017 310102 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 14.22312 100.49538 บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
258 14010093 310153 วัดแก้วตา 14.49906 100.57677 บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
259 14020138 310364 วัดแก้วสุวรรณ 14.23924 100.34944 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
260 14020051 310136 วัดแจ้ง 14.37612 100.49204 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
261 14010100 310177 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 14.40956 100.52506 พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
262 14010113 310263 วัดโคกกรวด 14.40839 100.74591 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
263 14010186 310386 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 14.36185 100.66986 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
264 14020089 310236 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 14.41348 100.40455 กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
265 14010165 310389 วัดโคกมะยม 14.33283 100.64631 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
266 14010114 310264 วัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' 14.41533 100.72673 โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
267 14010176 310375 วัดโคกโพธิ์ 14.32825 100.75431 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
268 14010162 310393 วัดโตนด 14.3702 100.6167 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา
269 14010087 310164 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 14.47694 100.53651 บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
270 14010188 310388 วัดโตนดเตี้ย 14.33779 100.6748 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
271 14020042 310128 วัดโบสถ์ 14.42258 100.47943 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
272 14010208 310218 วัดโบสถ์ 14.64704 100.57515 บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
273 14020147 310357 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 14.3923 100.40049 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
274 14020144 310356 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 14.3923 100.40068 บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
275 14020026 310125 วัดโบสถ์สมพรชัย 14.19548 100.52779 ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
276 14010191 310274 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 14.5912 100.54496 เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
277 14020033 310135 วัดโพธิ์ 14.35423 100.47731 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
278 14020077 310195 วัดโพธิ์ 14.26864 100.58724 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
279 14010204 310275 วัดโพธิ์ 14.59941 100.56154 โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
280 14020099 310227 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 14.45505 100.3705 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
281 14020148 310358 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 14.34793 100.40528 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
282 14010096 310168 วัดโพธิ์ทอง 14.45297 100.53537 บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
283 14010065 310073 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 14.40611 100.587 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
284 14010199 310281 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 14.60978 100.50705 บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
285 14022008 310415 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) 14.45656 100.37324 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
286 14010175 310374 วัดโพธิ์สาวหาญ 14.33823 100.7689 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
287 14010102 310181 วัดโพธิ์หอม 14.4204 100.5473 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
288 14010047 310052 วัดโพธิ์เอน ราษฎร์สามัคคีวิทยา 14.52338 100.67879 โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
289 14020022 310119 วัดโพธิ์แตงใต้ 14.25253 100.57338 โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
290 14020113 310293 วัดโสภณเจติการาม 14.19563 100.37181 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
291 14010075 310058 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 14.49812 100.66368 สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
292 14010022 310006 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 14.35063 100.59246 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
293 14020032 310148 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 14.35953 100.46788 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
294 14020179 310087 วัดใหม่ต้านทาน 14.38333 100.29637 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
295 14020183 310083 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 14.27356 100.32367 วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
296 14010109 310170 วัดไก่ 14.5112 100.5224 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
297 14010207 310220 วัดไก่เตี้ย(นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์) 14.66364 100.55041 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
298 14010012 310017 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 14.31109 100.56535 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
299 14020137 310363 วัดไชยภูมิ 14.25696 100.34903 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
300 14010172 310381 วัดไทรงาม 14.37786 100.69609 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
301 14020037 310131 วัดไทรน้อย 14.4108 100.47491 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
302 14020018 310101 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 14.23514 100.4824 บ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
303 14010009 310001 วัดไผ่ 14.38669 100.58474 บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
304 14020056 310134 วัดไผ่ล้อม 14.37294 100.4811 สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
305 14020101 310231 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 14.5118 100.38872 ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
306 14020024 310123 วัดไม้ตราสมาชิการาม 14.15405 100.47601 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
307 14012011 310418 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 14.2215 100.69073 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
308 14020010 310109 ศรีบางไทร 14.2131 100.4993 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
309 14020116 310292 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 14.17411 100.43267 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
310 14020126 310307 สัตตปทุมบำรุง 14.14222 100.31133 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
311 14022011 310421 สาคลีวิทยา 14.27343 100.41953 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
312 14020112 310287 สามัคคีวิทยา 14.11275 100.39716 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
313 14010158 310332 สิทธิพยากรณ์ 14.17888 100.6859 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
314 14020016 310096 สินสังวาลย์อุทิศ 14.30427 100.45413 บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
315 14010023 310021 สุดินสหราษฎร์ 14.366 100.53748 ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
316 14010139 310326 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 14.25133 100.77077 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
317 14020129 310283 หงสประภาสประสิทธิ์ 14.15258 100.38524 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
318 14012014 310425 หนองน้ำส้มวิทยาคม 14.32028 100.71172 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
319 14010008 310028 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 14.36149 100.56746 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
320 14012003 310401 อยุธยานุสรณ์ 14.36386 100.57551 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
321 14012001 310399 อยุธยาวิทยาลัย 14.35243 100.56709 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
322 14022005 310411 อุดมศีลวิทยา 14.27612 100.57274 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
323 14012013 310424 อุทัย 14.36458 100.67415 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
324 14020122 310300 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 14.16632 100.31237 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
325 14020075 310189 เจ้าฟ้าสร้าง 14.24303 100.59523 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
326 14010166 310390 เชาวน์วัศ 14.31413 100.64563 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
327 14020062 310208 เชียงรากน้อย 14.18348 100.61388 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
328 14022010 310420 เสนา เสนาประสิทธิ์ 14.32582 100.39751 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
329 14020170 310090 โคกตาพรหม 14.35587 100.31344 เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
330 14010211 310221 โพธิ์ราษฎร์บำรุง 14.64548 100.50867 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
331 14020008 310118 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 14.16006 100.51442 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
332 14020011 310110 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 14.20136 100.50488 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด