ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "พะเยา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 56020022 320058 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 19.35445 100.12934 ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
2 56020147 320264 ชุมชนบ้านหนองเลา 19.63883 100.36489 ภูซาง ภูซาง พะเยา
3 56010011 320032 ตำบลสันป่าม่วง 19.17831 99.83687 สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
4 56020128 320197 บ้านขุนกำลัง 19.1087 100.3892 ขุนควร ปง พะเยา
5 56020087 320223 บ้านควรเก๊าเงา 19.2688 100.37744 งิม ปง พะเยา
6 56020030 320092 บ้านดอนลาว 19.52337 100.34546 เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
7 56010044 320039 บ้านต๊ำดอนมูล 19.21808 99.84859 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
8 56020052 320104 บ้านถ้ำผาลาด 19.42972 100.35896 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
9 56020106 320210 บ้านทุ่งแต 19.31252 100.35312 งิม ปง พะเยา
10 56020131 320194 บ้านนาอ้อม 19.14965 100.39423 ขุนควร ปง พะเยา
11 56020092 320217 บ้านปัว 19.2478 100.3484 งิม ปง พะเยา
12 56020038 320119 บ้านปางมดแดง 19.52866 100.16388 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
13 56010083 320166 บ้านปิน 19.04688 100.0444 บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
14 56020095 320190 บ้านป่าคา 19.15673 100.31287 ควร ปง พะเยา
15 56010093 320248 บ้านป่าแฝกเหนือ 19.42121 99.75421 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
16 56010116 320250 บ้านป่าแฝกใต้ 19.42254 99.77789 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
17 56020067 320121 บ้านผาลาด 19.51131 100.22401 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
18 56010034 320008 บ้านร่องคำ 19.08927 99.86686 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
19 56020032 320095 บ้านร่องค้อม 19.50424 100.34235 เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
20 56010085 320160 บ้านวังขอนแดง 19.43161 100.04501 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
21 56020029 320090 บ้านวังเค็มใหม่ 19.53929 100.3128 เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
22 56020045 320091 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 19.5222 100.3616 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
23 56020020 320083 บ้านสักทุ่ง 19.52428 100.10669 หงส์หิน จุน พะเยา
24 56020019 320082 บ้านสักลอ 19.52026 100.10327 หงส์หิน จุน พะเยา
25 56020129 320198 บ้านสันติสุข 19.04744 100.49166 ขุนควร ปง พะเยา
26 56020037 320118 บ้านสันปูเลย 19.56952 100.20797 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
27 56010103 320246 บ้านหนองสระ 19.44391 99.80362 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
28 56010030 320013 บ้านห้วยเคียน 19.05529 99.9317 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
29 56010028 320016 บ้านแม่กา 19.00239 99.89815 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
30 56020046 320093 บ้านโจ้โก้ 19.51248 100.36861 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
31 56010082 320165 บ้านโพธิ์ทอง 19.05411 100.03907 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา
32 56020048 320096 บ้านใหม่ร่มเย็น 19.53174 100.36906 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
33 56020021 320056 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 19.34107 100.12357 ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา
34 56020044 320100 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) 19.56187 100.36646 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด