ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "พะเยา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 56012006 320302 งำเมืองวิทยาคม 19.31477 100.04519 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา
2 56010102 320245 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 19.41558 99.76744 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
3 56020147 320264 ชุมชนบ้านหนองเลา 19.63883 100.36489 ภูซาง ภูซาง พะเยา
4 56010107 320232 ชุมชนบ้านแม่สุก 19.32437 99.79435 แม่สุก แม่ใจ พะเยา
5 56012005 320301 ถ้ำปินวิทยาคม 19.06883 100.05942 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
6 56020140 320274 บ้านก๊อน้อย 19.57832 100.3475 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
7 56020142 320273 บ้านก๊อหลวง 19.58292 100.36108 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
8 56020054 320101 บ้านคะแนง 19.42778 100.46899 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
9 56010062 320144 บ้านจำไก่ 19.17817 100.0679 สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา
10 56020003 320064 บ้านจุน 19.30305 100.1634 จุน จุน พะเยา
11 56010094 320228 บ้านดงอินตา 19.37676 99.84365 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
12 56010019 320026 บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) 19.14185 99.82293 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
13 56010002 320012 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 19.10616 99.93779 จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
14 56020053 320099 บ้านต้นผึ้ง 19.47299 100.49018 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
15 56010013 320034 บ้านต๊ำพระแล 19.2187 99.8129 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
16 56010045 320040 บ้านต๊ำม่อน 19.21765 99.82135 บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
17 56010068 320161 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 19.089 100.06825 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
18 56010067 320162 บ้านถ้ำประชาบำรุง 19.07759 100.06704 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา
19 56020052 320104 บ้านถ้ำผาลาด 19.42972 100.35896 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
20 56020141 320272 บ้านทุ่งกล้วย 19.58831 100.37485 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
21 56020152 320261 บ้านทุ่งติ้ว 19.64337 100.35232 ภูซาง ภูซาง พะเยา
22 56010114 320238 บ้านทุ่งป่าข่า 19.35864 99.78154 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
23 56020064 320107 บ้านทุ่งหล่ม 19.46351 100.32177 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
24 56020050 320109 บ้านทุ่งเย็น 19.45372 100.34704 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
25 56020010 320066 บ้านธาตุขิงแกง 19.29427 100.18807 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
26 56020079 320137 บ้านนาบัว 18.97931 100.14355 สระ เชียงม่วน พะเยา
27 56020055 320102 บ้านน้ำมิน 19.42579 100.43112 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
28 56020075 320131 บ้านบ่อเบี้ย 18.84816 100.16814 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
29 56020158 320269 บ้านปงใหม่ 19.61784 100.39194 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
30 56020033 320105 บ้านปัวศรีพรม 19.46862 100.3465 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
31 56010080 320163 บ้านปาง 19.08462 100.02199 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา
32 56010069 320171 บ้านปางงุ้น 18.89503 100.13761 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
33 56020049 320097 บ้านปางถ้ำ 19.50122 100.45634 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
34 56010083 320166 บ้านปิน 19.04688 100.0444 บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
35 56020058 320089 บ้านปี้ 19.49164 100.34505 เวียง เชียงคำ พะเยา
36 56010113 320237 บ้านป่าสักสามัคคี 19.35419 99.79042 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
37 56010093 320248 บ้านป่าแฝกเหนือ 19.42121 99.75421 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
38 56010116 320250 บ้านป่าแฝกใต้ 19.42254 99.77789 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
39 56010039 320046 บ้านภูเงิน 19.31078 99.88868 แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
40 56010034 320008 บ้านร่องคำ 19.08927 99.86686 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
41 56010121 320281 บ้านร่องปอ 19.28843 99.94293 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
42 56020149 320262 บ้านสถาน 19.62693 100.34672 ภูซาง ภูซาง พะเยา
43 56020051 320110 บ้านสบทุ คีรีราษฎร์สงเคราะห์ 19.40799 100.38518 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
44 56020045 320091 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 19.5222 100.3616 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
45 56020129 320198 บ้านสันติสุข 19.04744 100.49166 ขุนควร ปง พะเยา
46 56010091 320243 บ้านสันต้นม่วง 19.38715 99.78356 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
47 56020144 320271 บ้านสา 19.59929 100.39594 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา
48 56010056 320168 บ้านหนองหล่ม 19.03471 100.06262 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
49 56010030 320013 บ้านห้วยเคียน 19.05529 99.9317 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
50 56010101 320244 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 19.39685 99.77473 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
51 56020156 320259 บ้านฮวก 19.68694 100.40893 ภูซาง ภูซาง พะเยา
52 56010028 320016 บ้านแม่กา 19.00239 99.89815 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
53 56010108 320233 บ้านแม่จว้า 19.30817 99.79503 แม่สุก แม่ใจ พะเยา
54 56020035 320111 บ้านแม่ต๋ำ 19.48194 100.24386 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
55 56020009 320068 บ้านแม่ทะลาย 19.26186 100.18971 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56 56010038 320007 บ้านแม่นาเรือใต้ 19.11601 99.84655 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
57 56010057 320169 บ้านแม่พริก 19.02377 100.06132 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
58 56020011 320067 บ้านแม่วังช้าง 19.28188 100.22411 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
59 56020063 320108 บ้านแวนโค้ง 19.40371 100.30299 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
60 56020056 320103 บ้านแฮะ 19.40188 100.39819 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
61 56020046 320093 บ้านโจ้โก้ 19.51248 100.36861 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
62 56020047 320098 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา 19.48966 100.3744 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
63 56010082 320165 บ้านโพธิ์ทอง 19.05411 100.03907 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา
64 56010058 320170 บ้านใหม่ 19.04059 100.06633 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา
65 56020121 320212 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 19.33715 100.43268 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
66 56020125 320215 บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 19.25449 100.49147 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
67 56020048 320096 บ้านใหม่ร่มเย็น 19.53174 100.36906 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
68 56010037 320006 บ้านไร่ 19.1106 99.85808 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
69 56022005 320298 ฝายกวางวิทยาคม 19.46353 100.32219 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
70 56012001 320291 พะเยาพิทยาคม 19.17142 99.90873 เวียง เมืองพะเยา พะเยา
71 56012002 320292 ฟากกว๊านวิทยาคม 19.13131 99.82302 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
72 56020120 320211 ราชานุเคราะห์ 19.38615 100.409 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
73 56010112 320235 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 19.34654 99.80826 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
74 56010115 320239 เจริญใจ 19.35916 99.76278 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
75 56012007 320306 แม่ใจวิทยาคม 19.37445 99.78755 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
76 56020044 320100 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) 19.56187 100.36646 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด