ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "พังงา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 82010037 330031 กะปง 8.67667 98.41753 ท่านา กะปง พังงา
2 82012002 330177 กะปงพิทยาคม 8.71309 98.39567 เหมาะ กะปง พังงา
3 82012004 330180 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 8.18019 98.43993 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
4 82010112 330049 คุระบุรี 9.1952 98.41298 คุระ คุระบุรี พังงา
5 82012010 330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 9.18819 98.41679 คุระ คุระบุรี พังงา
6 82010146 330160 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 8.47491 98.26262 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
7 82012006 330174 ดีบุกพังงาวิทยายน 8.46333 98.53103 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
8 82012003 330179 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 8.32479 98.40803 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
9 82012007 330181 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 8.86581 98.33282 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
10 82012009 330182 ตะกั่วป่าคีรีเขต 8.83195 98.35966 บางไทร ตะกั่วป่า พังงา
11 82012011 330184 ทับปุดวิทยา 8.4999 98.63202 บ่อแสน ทับปุด พังงา
12 82012013 330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา 8.50696 98.28497 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
13 82012005 330178 ทุ่งโพธิ์วิทยา 8.27032 98.33354 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
14 82012012 330185 ท้ายเหมืองวิทยา 8.36848 98.28732 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
15 82010153 330172 นิคมสร้างตนเอง 1 8.52097 98.35702 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
16 82010169 330173 นิคมสร้างตนเอง 2 8.54879 98.37851 ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
17 82010083 330111 บุญสูงอุปถัมภ์ 8.89768 98.26067 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา
18 82010048 330069 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 8.39289 98.45207 กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
19 82010018 330019 บ้านกลาง 8.37665 98.58796 บางเตย เมืองพังงา พังงา
20 82010035 330029 บ้านกะปง 8.67632 98.43814 กะปง กะปง พังงา
21 82010052 330076 บ้านกะไหล 8.32085 98.40312 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
22 82010034 330048 บ้านคลองดินเหนียว 7.91817 98.59054 พรุใน เกาะยาว พังงา
23 82010028 330042 บ้านคลองบอน 8.04457 98.60236 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
24 82010058 330084 บ้านคลองเคียน 8.18256 98.43662 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
25 82010027 330041 บ้านคลองเหีย 8.07816 98.56221 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
26 82010059 330085 บ้านคลองไส 8.19985 98.43017 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
27 82010078 330092 บ้านควน 8.25672 98.34292 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
28 82010152 330168 บ้านควนแรด 8.53927 98.34647 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
29 82010133 330139 บ้านคอกช้าง 8.58192 98.66177 บางเหรียง ทับปุด พังงา
30 82010118 330059 บ้านคุรอด 9.07332 98.44117 บางวัน คุระบุรี พังงา
31 82010121 330051 บ้านคุระ 9.17017 98.41446 แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
32 82010026 330040 บ้านช่องหลาด 8.07245 98.5857 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
33 82010046 330025 บ้านช้างเชื่อ 8.74476 98.48894 เหล กะปง พังงา
34 82010066 330099 บ้านดอน 8.2794 98.30555 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
35 82010004 330011 บ้านตากแดด 8.45465 98.48511 ตากแดด เมืองพังงา พังงา
36 82010116 330057 บ้านตำหนัง 8.98558 98.4212 บางวัน คุระบุรี พังงา
37 82010062 330088 บ้านติเตะ 8.19544 98.40209 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
38 82010126 330133 บ้านถ้ำทองหลาง 8.52698 98.58709 ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา
39 82010079 330093 บ้านทองหลาง 8.20803 98.37337 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
40 82010119 330053 บ้านทับช้าง 9.17573 98.45933 แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
41 82010163 330147 บ้านทุ่งดอน 8.43581 98.34848 บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
42 82010125 330141 บ้านทุ่งต่อเรือ 8.532 98.66561 โคกเจริญ ทับปุด พังงา
43 82010120 330050 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 9.16467 98.36467 แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
44 82010114 330061 บ้านทุ่งละออง 9.03936 98.32431 บางวัน คุระบุรี พังงา
45 82010006 330013 บ้านทุ่งเจดีย์ 8.45685 98.53169 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
46 82010088 330122 บ้านทุ่งใหญ่ 8.85182 98.36995 โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา
47 82010129 330132 บ้านทุ่งไทรงาม 8.50969 98.62061 ทับปุด ทับปุด พังงา
48 82010097 330114 บ้านท่าจูด 8.8893 98.35415 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
49 82010166 330157 บ้านท่าดินแดง 8.5085 98.23538 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
50 82010069 330102 บ้านท่านุ่น 8.22212 98.29964 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
51 82010070 330103 บ้านท่าปากแหว่ง 8.20804 98.30838 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
52 82010137 330124 บ้านท่าสนุก 8.41612 98.63842 มะรุ่ย ทับปุด พังงา
53 82010041 330027 บ้านท่าหัน 8.82935 98.49203 รมณีย์ กะปง พังงา
54 82010025 330039 บ้านท่าเขา 8.13815 98.62123 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
55 82010031 330045 บ้านท่าเรือ 8.01087 98.59784 พรุใน เกาะยาว พังงา
56 82010084 330112 บ้านนอกนา 8.99329 98.26956 เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา
57 82010159 330149 บ้านนาแฝก 8.33248 98.30682 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
58 82010150 330166 บ้านนาใน 8.5513 98.30697 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
59 82010023 330037 บ้านน้ำจืด 8.1337 98.607 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
60 82010101 330106 บ้านน้ำเค็ม (คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟอุปถัมภ์) 8.85804 98.27995 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
61 82010076 330096 บ้านบากัน 8.17022 98.36967 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
62 82010089 330118 บ้านบางกรัก 8.86268 98.38448 โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา
63 82010007 330004 บ้านบางกัน 8.54899 98.46453 ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา
64 82010117 330058 บ้านบางครั่ง 9.03945 98.42467 บางวัน คุระบุรี พังงา
65 82010158 330148 บ้านบางคลี 8.31305 98.29286 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
66 82010077 330097 บ้านบางจัน 8.1535 98.37799 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
67 82010095 330117 บ้านบางด้ง 8.92411 98.41198 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
68 82010113 330060 บ้านบางติบ 9.09736 98.43588 บางวัน คุระบุรี พังงา
69 82010165 330145 บ้านบางทอง 8.38904 98.35984 บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
70 82010096 330113 บ้านบางนายสี 8.89414 98.33189 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
71 82010100 330105 บ้านบางมรวน 8.82129 98.30312 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
72 82010099 330104 บ้านบางม่วง 8.83402 98.28187 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
73 82010115 330056 บ้านบางวัน 8.97225 98.40114 บางวัน คุระบุรี พังงา
74 82010075 330081 บ้านบางหลาม 8.24848 98.39162 ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
75 82010109 330066 บ้านบางหว้า 9.25815 98.39856 คุระ คุระบุรี พังงา
76 82010085 330110 บ้านบางเนียง 8.658 98.25255 คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
77 82010044 330033 บ้านบางแก้ว 8.71111 98.39786 เหมาะ กะปง พังงา
78 82010094 330116 บ้านบางใหญ่ 8.89273 98.40656 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
79 82010160 330150 บ้านบ่อดาน 8.33176 98.28677 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
80 82010136 330129 บ้านบ่อแสน 8.46501 98.5882 บ่อแสน ทับปุด พังงา
81 82010042 330028 บ้านปากคลอง 8.79857 98.5113 รมณีย์ กะปง พังงา
82 82010038 330032 บ้านปากถัก 8.69061 98.40862 ท่านา กะปง พังงา
83 82010039 330023 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 8.72091 98.4414 ท่านา กะปง พังงา
84 82010087 330109 บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 8.73692 98.25706 คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
85 82010054 330078 บ้านป่ายาง 8.29873 98.39786 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
86 82010149 330164 บ้านฝ่ายท่า 8.53889 98.28426 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
87 82010032 330046 บ้านพรุใน 7.95267 98.59167 พรุใน เกาะยาว พังงา
88 82010141 330154 บ้านพอแดง 8.37699 98.26324 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
89 82010064 330090 บ้านย่านสะบ้า 8.15597 98.43726 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
90 82010029 330043 บ้านย่าหมี 8.06045 98.55176 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา
91 82010040 330026 บ้านรมณีย์ 8.8383 98.46121 รมณีย์ กะปง พังงา
92 82010024 330038 บ้านริมทะเล 8.10428 98.60192 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
93 82010072 330072 บ้านลำวะ 8.40349 98.42559 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
94 82010168 330165 บ้านลำแก่น 8.58455 98.25797 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
95 82010107 330064 บ้านสวนใหม่ 9.30603 98.40407 คุระ คุระบุรี พังงา
96 82010061 330087 บ้านหินร่ม 8.23357 98.44959 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
97 82010110 330067 บ้านหินลาด 9.22558 98.38807 คุระ คุระบุรี พังงา
98 82010106 330063 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 9.32578 98.40371 คุระ คุระบุรี พังงา
99 82010156 330142 บ้านห้วยทราย 8.38445 98.29653 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
100 82010060 330086 บ้านอ่าวมะขาม 8.22035 98.4482 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
101 82010057 330083 บ้านเกาะกลาง 8.27138 98.44406 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
102 82010151 330167 บ้านเกาะนก 8.52659 98.26087 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
103 82010145 330159 บ้านเขาน้อย 8.4008 98.28005 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
104 82010068 330101 บ้านเขาปิหลาย 8.23858 98.28839 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
105 82010014 330014 บ้านเขาเฒ่า 8.42657 98.57471 บางเตย เมืองพังงา พังงา
106 82010051 330075 บ้านเขาเปาะ 8.35416 98.44321 กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
107 82010063 330089 บ้านเจ้าขรัว 8.15221 98.39746 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
108 82010108 330065 บ้านเตรียม 9.28472 98.39903 คุระ คุระบุรี พังงา
109 82010080 330094 บ้านแหลมหิน 8.18657 98.34009 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
110 82010098 330115 บ้านโคกยาง 8.87225 98.35996 บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา
111 82010123 330137 บ้านโคกเจริญ 8.54388 98.64307 โคกเจริญ ทับปุด พังงา
112 82010127 330134 บ้านในวัง 8.5514 98.59056 ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา
113 82010081 330095 บ้านในหยง 8.22962 98.34607 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
114 82010161 330151 บ้านในไร่ 8.31517 98.27122 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
115 82010164 330144 บ้านใหญ่ 8.38649 98.32721 บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
116 82010167 330163 พระราชทานทับละมุ 8.57236 98.232 ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
117 82010102 330107 ราชประชานุเคราะห์ 35 8.8219 98.2979 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
118 82010086 330108 วัดคมนียเขต 8.70609 98.25633 คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา
119 82010013 330002 วัดชนาธิการาม 8.53091 98.52094 นบปริง เมืองพังงา พังงา
120 82010171 330171 วัดช้างนอน 8.58457 98.34233 ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
121 82010074 330080 วัดดิตถาราม 8.28211 98.3741 ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
122 82010073 330073 วัดตรัยรัตนากร 8.3826 98.41515 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
123 82010082 330091 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 8.27258 98.34751 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
124 82010047 330024 วัดนารายณิการาม 8.77384 98.44016 เหล กะปง พังงา
125 82010138 330125 วัดนิโครธคุณากร 8.44535 98.64816 มะรุ่ย ทับปุด พังงา
126 82010131 330130 วัดนิโครธาราม 8.51524 98.63313 ทับปุด ทับปุด พังงา
127 82010155 330153 วัดประชาธิการาม 8.36981 98.28624 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
128 82010147 330161 วัดประชุมศึกษา 8.53344 98.30232 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
129 82010008 330005 วัดปัจจันตคาม 8.56442 98.4392 ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา
130 82010143 330156 วัดปัตติการาม 8.44177 98.25738 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
131 82010071 330074 วัดราษฎร์สโมสร 8.42263 98.42591 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
132 82010134 330140 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 8.59547 98.6662 บางเหรียง ทับปุด พังงา
133 82010053 330077 วัดศรีรัตนาราม 8.30873 98.39045 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
134 82010021 330007 วัดสองแพรก 8.60402 98.56569 สองแพรก เมืองพังงา พังงา
135 82010049 330070 วัดสุวรรณคูหา 8.42846 98.47172 กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
136 82010162 330146 วัดสุวรรณาวาส 8.41028 98.34723 บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
137 82010148 330162 วัดอินทนิน 8.51371 98.33227 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
138 82010142 330155 วัดเหมืองประชาราม 8.39664 98.25901 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
139 82010124 330138 วัดโคกสวย 8.55421 98.64214 โคกเจริญ ทับปุด พังงา
140 82010065 330098 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 8.28157 98.30512 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
141 82012008 330175 สตรีพังงา 8.46001 98.53084 ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
142 82010132 330131 อนุบาลทับปุด 8.51525 98.64195 ทับปุด ทับปุด พังงา
143 82010005 330010 อนุบาลพังงา 8.43974 98.53078 ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา
144 82010033 330047 อ่าวกะพ้อ 7.93929 98.57672 พรุใน เกาะยาว พังงา
145 82010030 330044 อ่าวมะม่วง 7.9924 98.58897 พรุใน เกาะยาว พังงา
146 82010001 330020 เกาะปันหยี 8.33511 98.50274 เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา
147 82010022 330036 เกาะยาว 8.1113 98.59155 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
148 82012001 330176 เกาะยาววิทยา 8.09833 98.58861 เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
149 82010002 330021 เกาะหมากน้อย 8.28889 98.59372 เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา
150 82010016 330016 เกาะเคี่ยม 8.40341 98.57336 บางเตย เมืองพังงา พังงา
151 82010003 330022 เกาะไม้ไผ่ 8.34225 98.53424 เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา
152 82010103 330054 เกียรติประชา 9.08708 98.28424 เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา
153 82010012 330001 เมืองพังงา 8.51199 98.51317 นบปริง เมืองพังงา พังงา
154 82013001 330187 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 8.53078 98.6434 ทับปุด ทับปุด พังงา
155 82010135 330128 ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 8.47665 98.61234 บ่อแสน ทับปุด พังงา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด