ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "พังงา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 82010127 330134 บ้านในวัง 8.5514 98.59056 ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา
2 82010021 330007 วัดสองแพรก 8.60402 98.56569 สองแพรก เมืองพังงา พังงา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด