ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "พัทลุง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 93010188 340194 ชุณหะวัณ 7.73235 99.81606 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
2 93012021 340284 ตะแพนพิทยา 7.64671 99.84455 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
3 93010245 340234 บ้านถ้ำลา 7.8533 99.79788 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
4 93010056 340163 บ้านหน้าวัง 7.40771 99.95523 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
5 93010250 340254 วัดบ้านนา 7.56295 99.91092 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
6 93010187 340193 วัดใสประดู่ 7.66655 99.83873 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด