ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "พัทลุง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 93012015 340277 ดอนศาลานำวิทยา 7.75658 100.04632 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
2 93010141 340087 บ้านชายคลอง 7.7346 100.12859 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
3 93010167 340133 บ้านดอนประดู่ 7.26358 100.32451 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
4 93010142 340088 บ้านท่าช้าง 7.74893 100.10517 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
5 93010154 340141 บ้านท่าเนียน 7.2743 100.39127 เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
6 93010138 340091 บ้านธรรมเถียร 7.78976 100.09519 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
7 93010177 340147 บ้านบางมวง 7.36141 100.27441 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
8 93010228 340238 บ้านปากพล 7.46025 100.22 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
9 93010130 340096 บ้านปากสระ 7.80374 100.03894 ปันแต ควนขนุน พัทลุง
10 93010014 340044 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 7.70906 100.08693 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
11 93010120 340092 บ้านหัวป่าเขียว 7.85045 100.10337 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
12 93010224 340246 บ้านหาดไข่เต่า 7.43783 100.23311 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
13 93010155 340142 บ้านเกาะนางคำ 7.36985 100.39418 เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
14 93010156 340143 บ้านเกาะนางคำเหนือ 7.39292 100.39071 เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
15 93010157 340151 บ้านเกาะหมาก 7.37179 100.33944 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
16 93010158 340152 บ้านเกาะเสือ 7.43673 100.36808 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
17 93010151 340100 บ้านเตง 7.8381 100.00233 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
18 93010043 340003 บ้านเตาปูน 7.6579 100.14207 ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
19 93010175 340145 บ้านแหลม 7.38286 100.26975 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
20 93010093 340057 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 7.53061 100.16774 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
21 93010035 340040 บ้านแหลมยาง 7.65111 100.06306 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
22 93010169 340127 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 7.33385 100.33549 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
23 93010171 340126 ปากพะยูน 7.34597 100.31839 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
24 93012014 340274 พนางตุง 7.77003 100.11074 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
25 93012003 340263 พรหมพินิตชัยบุรี 7.70058 100.08109 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
26 93010038 340005 วัดควนถบ 7.65214 100.1226 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
27 93010128 340094 วัดควนปันตาราม 7.79427 100.05091 ปันแต ควนขนุน พัทลุง
28 93010004 340007 วัดควนแร่ 7.62869 100.11737 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
29 93010146 340101 วัดดอนศาลา 7.75649 100.04531 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
30 93010118 340089 วัดทะเลน้อย 7.78115 100.11682 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
31 93010016 340046 วัดท่าสำเภาเหนือ 7.71888 100.10906 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
32 93010015 340045 วัดท่าสำเภาใต้ 7.70382 100.11316 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
33 93010225 340239 วัดนาปะขอ 7.45849 100.20819 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
34 93010227 340237 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 7.44465 100.18891 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
35 93010176 340146 วัดบางขวน 7.39395 100.25384 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
36 93010148 340103 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 7.73559 100.05321 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
37 93010163 340157 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 7.48197 100.34236 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
38 93010149 340104 วัดประดู่เรียง 7.74128 100.08571 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
39 93010044 340004 วัดปากประ 7.69408 100.1461 ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
40 93010012 340042 วัดปากสระ 7.67011 100.08288 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
41 93010173 340129 วัดฝาละมี 7.3189 100.28828 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
42 93010178 340148 วัดพระเกิด 7.34862 100.27613 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
43 93010045 340001 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 7.62394 100.14388 ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
44 93010129 340095 วัดสุนทราวาส 7.79427 100.05091 ปันแต ควนขนุน พัทลุง
45 93010152 340139 วัดสุภาษิตาราม 7.34074 100.36862 เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
46 93010017 340047 วัดสุวรรณวิหารน้อย 7.67523 100.11918 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
47 93010168 340128 วัดหัวควน 7.30647 100.34238 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
48 93010087 340065 วัดหานโพธิ์ 7.52834 100.13251 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
49 93010147 340102 วัดเขาทอง 7.7384 100.06773 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
50 93010145 340105 วัดเขาอ้อ 7.74193 100.07338 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
51 93010037 340048 วัดเขาแดง 7.64156 100.08967 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
52 93010013 340043 วัดแจ้ง(ปัญญาฐปิตประชาสรรค์) 7.69046 100.06146 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
53 93010086 340055 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 7.48009 100.19289 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
54 93010153 340140 วัดแหลมดินสอ 7.32417 100.40615 เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง
55 93010150 340099 วัดแหลมโตนด 7.81216 100.04961 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
56 93010121 340093 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 7.79871 100.1001 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
57 93010226 340240 วัดโตนด 7.47075 100.1846 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
58 93010078 340070 วัดโพธิยาราม 7.52633 100.11007 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
59 93010046 340002 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 7.61915 100.14469 ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
60 93012010 340270 หานโพธิ์พิทยาคม 7.50926 100.13017 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
61 93010170 340125 อนุบาลปากพะยูน 7.35278 100.32474 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
62 93010039 340006 อนุบาลเมืองพัทลุง 7.62734 100.10714 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
63 93012028 340275 อุดมวิทยายน 7.78242 100.05022 ปันแต ควนขนุน พัทลุง
64 93010089 340067 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 7.50754 100.13045 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด