ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "พิจิตร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 66020159 350323 วังก้านเหลือง 16.01771 100.73278 วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
2 66020161 350325 วัดใหม่ดงเจริญ 15.96771 100.77603 วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด