ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "พิษณุโลก"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 65030010 360128 กัลยาณิวัฒนา 1 17.15646 100.87311 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
2 65022009 360497 น้ำรินพิทยาคม 16.99526 100.53256 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
3 65030072 360079 บ้านขวดน้ำมัน 17.42267 100.77089 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
4 65020111 360429 บ้านชมภู 16.69181 100.64779 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
5 65030060 360073 บ้านชาติตระการ 17.28578 100.63947 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
6 65030017 360120 บ้านท่าหินลาด 17.13738 100.9241 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
7 65030013 360131 บ้านนาคล้าย 17.22583 100.86803 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
8 65030004 360139 บ้านนาทุ่งใหญ่ 17.31869 100.85395 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
9 65030002 360136 บ้านนาฟองแดง 17.31867 100.85396 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
10 65030001 360135 บ้านนาเมือง 17.29564 100.82958 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
11 65030011 360129 บ้านนาไก่เขี่ย 17.19254 100.8799 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
12 65030015 360140 บ้านน้ำกุ่ม 17.3413 100.86373 น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
13 65030029 360109 บ้านน้ำคลาด 17.17702 100.6933 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
14 65020063 360385 บ้านน้ำริน 16.99533 100.53361 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
15 65030012 360130 บ้านน้ำลอม 17.19333 100.87884 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
16 65030041 360113 บ้านบุ่งตารอด 17.15671 100.9036 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
17 65030014 360137 บ้านบุ่งผลำ 17.4378 100.83781 น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
18 65030062 360075 บ้านปากรอง 17.30508 100.66707 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
19 65020124 360442 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 16.53412 100.65706 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
20 65020064 360386 บ้านหนองปรือ 16.99533 100.53361 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
21 65030007 360111 บ้านหนองลาน 17.12136 100.85196 นครไทย นครไทย พิษณุโลก
22 65020058 360380 บ้านใหม่ชัยเจริญ 16.97118 100.56687 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
23 65030008 360127 ประชาสงเคราะห์พิทยา 17.19189 100.88498 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
24 65020053 360343 วัดท่าหมื่นราม 16.67992 100.51042 ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
25 65020113 360432 วัดปลวกง่าม 16.68711 100.59937 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
26 65022008 360496 เนินสะอาดวิทยาคม 16.6879 100.53759 ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด