ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "พิษณุโลก"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 65030010 360128 กัลยาณิวัฒนา 1 17.15646 100.87311 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
2 65032010 360479 ชาติตระการวิทยา 17.27907 100.59343 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
3 65030024 360119 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 17.14986 100.95458 บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
4 65030075 360091 ชุมชนวัดบ้านดง 17.37545 100.48988 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
5 65032003 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 17.31513 100.84471 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
6 65032004 360473 นครบางยางพิทยาคม 16.8881 100.79368 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
7 65032001 360470 นครไทย 17.11192 100.82667 นครไทย นครไทย พิษณุโลก
8 65032002 360471 นาบัววิทยา 17.20398 100.86789 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
9 65010075 360244 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 15.28419 99.14063 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
10 65032005 360474 บ่อโพธิ์วิทยา 17.15524 100.95899 บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
11 65030043 360121 บ้านกกม่วง 17.15239 100.92568 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
12 65030072 360079 บ้านขวดน้ำมัน 17.42267 100.77089 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
13 65030071 360078 บ้านขุนน้ำคับ 17.39089 100.70449 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
14 65020098 360352 บ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) 16.76958 100.59386 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
15 65020099 360353 บ้านตอเรือ 16.7346 100.5538 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
16 65030037 360159 บ้านถ้ำพริก 16.92588 100.70112 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
17 65030017 360120 บ้านท่าหินลาด 17.13738 100.9241 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
18 65030003 360138 บ้านนาขุมคัน 17.27888 100.81471 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
19 65030013 360131 บ้านนาคล้าย 17.22583 100.86803 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
20 65030063 360076 บ้านนาจาน 17.33507 100.7078 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
21 65030070 360077 บ้านนาตอน 17.38733 100.75592 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
22 65030004 360139 บ้านนาทุ่งใหญ่ 17.31869 100.85395 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
23 65030002 360136 บ้านนาฟองแดง 17.31867 100.85396 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
24 65030082 360090 บ้านนาล้อม 17.28171 100.53506 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
25 65030051 360146 บ้านนาหนอง 17.08309 100.76683 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
26 65030078 360094 บ้านนาหล่ม 17.37023 100.46284 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
27 65030061 360074 บ้านนาเปอะ 17.30744 100.63928 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
28 65030001 360135 บ้านนาเมือง 17.29564 100.82958 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
29 65030016 360141 บ้านนาแฝก 17.36607 100.87413 น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
30 65030049 360143 บ้านนาโพธิ์นาจาน 17.03703 100.83954 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
31 65030011 360129 บ้านนาไก่เขี่ย 17.19254 100.8799 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
32 65030015 360140 บ้านน้ำกุ่ม 17.3413 100.86373 น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
33 65030068 360081 บ้านน้ำจวง 17.44029 100.67403 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
34 65010011 360034 บ้านน้ำดำ 16.92072 100.45053 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
35 65030046 360148 บ้านน้ำตาก 17.09733 100.64917 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
36 65030076 360092 บ้านน้ำทองน้อย 17.3521 100.51247 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
37 65030044 360132 บ้านน้ำพริก 17.19361 100.9186 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
38 65030012 360130 บ้านน้ำลอม 17.19333 100.87884 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
39 65030027 360125 บ้านน้ำเลา 17.19175 101.00659 บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
40 65030041 360113 บ้านบุ่งตารอด 17.15671 100.9036 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
41 65030042 360114 บ้านบุ่งปลาฝา 17.16159 100.91319 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
42 65030014 360137 บ้านบุ่งผลำ 17.4378 100.83781 น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
43 65030028 360126 บ้านบ่อโพธิ์ 17.22717 101.05898 บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
44 65030062 360075 บ้านปากรอง 17.30508 100.66707 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
45 65030053 360150 บ้านป่าคาย 16.94598 100.84024 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
46 65030031 360106 บ้านป่าซ่าน 17.14028 100.726 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
47 65020094 360369 บ้านป่ามะกรูด 16.8182 100.78587 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
48 65030026 360124 บ้านป่ารวก 17.17847 101.00854 บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
49 65030040 360133 บ้านยางโกลน 17.18062 100.93277 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
50 65030069 360082 บ้านร่มเกล้า 17.59446 100.90997 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
51 65030058 360154 บ้านลาดคื้อ 16.9256 100.92817 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
52 65020089 360348 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 16.87406 100.54804 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
53 65030048 360142 บ้านหนองกะท้าว 17.05948 100.81151 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
54 65030006 360104 บ้านหนองน้ำสร้าง 17.11058 100.82635 นครไทย นครไทย พิษณุโลก
55 65030038 360160 บ้านหนองหิน 16.96768 100.67158 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
56 65030047 360161 บ้านหลังเขา 17.01267 100.6647 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
57 65010012 360035 บ้านหินลาด 16.95761 100.44365 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
58 65030055 360152 บ้านห้วยกอกพัฒนา 17.06286 100.90796 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
59 65030021 360116 บ้านห้วยตีนตั่ง 17.05232 100.90815 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
60 65030033 360108 บ้านห้วยทรายทอง 17.14028 100.726 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
61 65030059 360155 บ้านห้วยทรายเหนือ 16.8711 100.97742 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
62 65030077 360093 บ้านห้วยน้ำปลา 17.37548 100.48994 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
63 65030023 360118 บ้านห้วยน้ำไซ 17.02039 100.92045 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
64 65030022 360117 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 16.98107 101.02868 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65 65030054 360151 บ้านห้วยเฮี้ย 16.92691 100.89498 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
66 65030035 360157 บ้านเข็กใหญ่ 16.87741 100.84316 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
67 65030079 360095 บ้านเนินทอง 17.32192 100.46328 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
68 65030039 360122 บ้านแก่งทุ่ง 17.18117 100.96528 บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
69 65030050 360144 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 16.97783 100.77826 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
70 65030034 360156 บ้านแยง 16.89137 100.79702 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
71 65030020 360115 บ้านโป่งกะเฌอ 17.11891 100.93106 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
72 65020039 360372 บ้านโป่งปะ 16.86771 100.77002 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
73 65020100 360354 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 16.75605 100.566 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
74 65030008 360127 ประชาสงเคราะห์พิทยา 17.19189 100.88498 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
75 65030009 360134 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 17.2535 100.93389 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
76 65032006 360475 ยางโกลนวิทยา 17.16978 100.91472 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
77 65020114 360435 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 16.73689 100.63012 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
78 65030073 360080 วัดบ่อภาค 17.53622 100.83425 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
79 65010127 360269 วัดโพธิ์งาม 16.97108 101.25028 พันเสา บางระกำ พิษณุโลก
80 65030052 360149 วิทยสัมพันธ์ 16.93866 100.82159 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
81 65030056 360153 ศิริราษฎร์พัฒนา 16.95727 100.9269 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก
82 65030025 360123 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 17.13385 100.99955 บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
83 65030036 360158 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 16.92064 100.73017 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด