ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "ระนอง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 85010064 460050 กระบุรี 10.40988 98.78035 น้ำจืด กระบุรี ระนอง
2 85012006 460098 กระบุรีวิทยา 10.40811 98.77773 น้ำจืด กระบุรี ระนอง
3 85012005 460097 กะเปอร์วิทยา 9.58398 98.57584 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
4 85010042 460069 ชนม์พัฒนา 9.58613 98.57125 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
5 85010004 460025 ชาติเฉลิม 9.97914 98.63379 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
6 85010077 460043 ทับหลีสุริยวงศ์ 10.49203 98.81829 มะมุ กระบุรี ระนอง
7 85010031 460081 ทับไชยาพัฒนา 10.17792 98.71307 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
8 85010033 460083 ทุ่งตาพลวิทยา 10.18136 98.81049 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
9 85010054 460037 นิคมสงเคราะห์ 10.55588 98.90207 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
10 85010083 460086 บ้านกำพวน 9.36366 98.42022 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
11 85010023 460002 บ้านขจัดภัย 9.67494 98.56855 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
12 85010024 460003 บ้านคลองของ 9.64326 98.55728 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
13 85010072 460036 บ้านคลองเงิน 10.54396 98.82029 ปากจั่น กระบุรี ระนอง
14 85010088 460091 บ้านควนไทรงาม 9.41733 98.44178 นาคา สุขสำราญ ระนอง
15 85010049 460065 บ้านชาคลี 9.53106 98.53659 บางหิน กะเปอร์ ระนอง
16 85010060 460049 บ้านดอนกลาง 10.38259 98.76772 น้ำจืด กระบุรี ระนอง
17 85010007 460030 บ้านทรายแดง 10.15711 98.69764 ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
18 85010050 460066 บ้านทองหลาง 9.59836 98.71753 บ้านนา กะเปอร์ ระนอง
19 85010082 460085 บ้านทะเลนอก 9.46249 98.44449 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
20 85010068 460058 บ้านทับจาก 10.25046 98.75001 บางใหญ่ กระบุรี ระนอง
21 85010057 460040 บ้านทุ่งมะพร้าว 10.56931 98.87321 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
22 85010014 460010 บ้านทุ่งหงาว 9.8517 98.60799 หงาว เมืองระนอง ระนอง
23 85010026 460011 บ้านท่าฉาง 9.84722 98.59534 หงาว เมืองระนอง ระนอง
24 85010021 460006 บ้านนกงาง 9.70081 98.57438 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
25 85010051 460060 บ้านนา 9.57563 98.7043 บ้านนา กะเปอร์ ระนอง
26 85010058 460041 บ้านน้ำขาว 10.61365 98.87333 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
27 85010065 460054 บ้านน้ำจืดน้อย 10.42448 98.79051 น้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง
28 85010062 460052 บ้านบกกราย 10.36979 98.81441 น้ำจืด กระบุรี ระนอง
29 85010013 460008 บ้านบางกลาง 9.93687 98.63242 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
30 85010089 460092 บ้านบางกล้วยนอก 9.39136 98.43239 นาคา สุขสำราญ ระนอง
31 85010063 460053 บ้านบางกุ้ง 10.37296 98.76829 น้ำจืด กระบุรี ระนอง
32 85010038 460075 บ้านบางขุนแพ่ง 10.07844 98.72618 บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง
33 85010009 460026 บ้านบางนอน 10.00786 98.65509 บางนอน เมืองระนอง ระนอง
34 85010043 460071 บ้านบางปรุ 9.6102 98.60894 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
35 85010085 460088 บ้านบางมัน 9.45638 98.49951 นาคา สุขสำราญ ระนอง
36 85010012 460007 บ้านบางริ้น 9.91484 98.62883 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
37 85010067 460057 บ้านบางสองรา 10.29355 98.76712 บางใหญ่ กระบุรี ระนอง
38 85010008 460031 บ้านบางสีกิ้ม 10.17133 98.7146 ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
39 85010048 460064 บ้านบางหิน 9.53556 98.58001 บางหิน กะเปอร์ ระนอง
40 85010052 460067 บ้านบางเบน 9.61037 98.46938 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
41 85010061 460051 บ้านปลายคลอง 10.40676 98.79884 น้ำจืด กระบุรี ระนอง
42 85010073 460048 บ้านปลายคลองวัน 10.50259 98.84023 ปากจั่น กระบุรี ระนอง
43 85010018 460022 บ้านปากน้ำ 9.95375 98.59062 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
44 85010040 460078 บ้านปากแพรก 10.10792 98.76001 ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
45 85010081 460084 บ้านภูเขาทอง 9.37781 98.4183 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
46 85010022 460001 บ้านราชกรูด 9.73975 98.59661 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
47 85010039 460079 บ้านละอุ่นใต้ 10.11296 98.75715 ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง
48 85010078 460059 บ้านลำเลียง 10.3159 98.79592 ลำเลียง กระบุรี ระนอง
49 85010075 460044 บ้านสองพี่น้อง 10.47552 98.81266 มะมุ กระบุรี ระนอง
50 85010079 460055 บ้านสองแพรก 10.26553 98.8274 ลำเลียง กระบุรี ระนอง
51 85010053 460068 บ้านสำนัก 9.6058 98.54022 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
52 85010084 460087 บ้านสุขสำราญ 9.34467 98.41882 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
53 85010070 460034 บ้านหนองจิก 10.52595 98.852 ปากจั่น กระบุรี ระนอง
54 85010071 460035 บ้านหาดจิก 10.56293 98.80526 ปากจั่น กระบุรี ระนอง
55 85010027 460012 บ้านหาดทรายดำ 9.82098 98.45348 หงาว เมืองระนอง ระนอง
56 85010028 460016 บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 9.76417 98.51406 หงาว เมืองระนอง ระนอง
57 85010019 460032 บ้านหินช้าง 10.05349 98.64117 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
58 85010006 460029 บ้านหินดาด 10.11179 98.6779 ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
59 85010056 460039 บ้านหินวัว 10.52608 98.88981 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
60 85010044 460072 บ้านห้วยเสียด 9.60542 98.62378 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
61 85010002 460024 บ้านเกาะช้าง 9.84183 98.45884 เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง
62 85010001 460021 บ้านเกาะพยาม 9.74679 98.41075 เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง
63 85010015 460019 บ้านเกาะสินไห 9.90312 98.48525 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
64 85010016 460020 บ้านเขานางหงส์ 9.98011 98.60055 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
65 85010030 460080 บ้านเขาฝาชี 10.17766 98.71327 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
66 85010046 460061 บ้านเชี่ยวเหลียง 9.57805 98.68127 เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง
67 85010086 460089 บ้านแหลมนาว 9.56354 98.46835 นาคา สุขสำราญ ระนอง
68 85010041 460063 ประชาอุทิศ 9.57212 98.60227 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
69 85012007 460099 ปากจั่นวิทยา 10.51207 98.82766 ปากจั่น กระบุรี ระนอง
70 85012001 460093 พิชัยรัตนาคาร 9.95459 98.63659 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
71 85010076 460045 มัชฌิมวิทยา 10.45842 98.80499 มะมุ กระบุรี ระนอง
72 85010011 460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 9.95198 98.62064 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
73 85010036 460073 ระวิราษฎร์บำรุง 9.98843 98.71881 บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง
74 85012003 460095 ราชประชานุเคราะห์ 38 9.75526 98.59049 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
75 85012004 460096 ละอุ่นวิทยาคาร 10.18152 98.71425 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
76 85010032 460082 วัดช่องลม 10.17366 98.78167 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
77 85010069 460033 วัดสุวรรณคีรี 10.52158 98.83279 ปากจั่น กระบุรี ระนอง
78 85010029 460013 วัดหาดส้มแป้น 9.95184 98.69435 หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง
79 85012002 460094 สตรีระนอง 9.97367 98.63639 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
80 85012008 460100 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 9.34252 98.43824 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
81 85010045 460070 อนุบาลบ้านด่าน 9.58387 98.59499 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
82 85010003 460018 อนุบาลระนอง 9.96525 98.63468 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
83 85010059 460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 10.64928 98.8637 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
84 85010010 460027 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 9.98476 98.64228 บางนอน เมืองระนอง ระนอง
85 85010080 460056 ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 10.32676 98.77205 ลำเลียง กระบุรี ระนอง
86 85010087 460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) 9.43042 98.46631 นาคา สุขสำราญ ระนอง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด