ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ระนอง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 85012005 460097 กะเปอร์วิทยา 9.58398 98.57584 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
2 85010004 460025 ชาติเฉลิม 9.97914 98.63379 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
3 85010031 460081 ทับไชยาพัฒนา 10.17792 98.71307 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
4 85010083 460086 บ้านกำพวน 9.36366 98.42022 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
5 85010014 460010 บ้านทุ่งหงาว 9.8517 98.60799 หงาว เมืองระนอง ระนอง
6 85010026 460011 บ้านท่าฉาง 9.84722 98.59534 หงาว เมืองระนอง ระนอง
7 85010013 460008 บ้านบางกลาง 9.93687 98.63242 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
8 85010009 460026 บ้านบางนอน 10.00786 98.65509 บางนอน เมืองระนอง ระนอง
9 85010085 460088 บ้านบางมัน 9.45638 98.49951 นาคา สุขสำราญ ระนอง
10 85010040 460078 บ้านปากแพรก 10.10792 98.76001 ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
11 85010053 460068 บ้านสำนัก 9.6058 98.54022 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
12 85010084 460087 บ้านสุขสำราญ 9.34467 98.41882 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
13 85010019 460032 บ้านหินช้าง 10.05349 98.64117 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
14 85010006 460029 บ้านหินดาด 10.11179 98.6779 ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
15 85010017 460023 บ้านเกาะเหลา 9.90561 98.56273 ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
16 85010030 460080 บ้านเขาฝาชี 10.17766 98.71327 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
17 85012007 460099 ปากจั่นวิทยา 10.51207 98.82766 ปากจั่น กระบุรี ระนอง
18 85012001 460093 พิชัยรัตนาคาร 9.95459 98.63659 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
19 85010011 460017 ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 9.95198 98.62064 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
20 85012004 460096 ละอุ่นวิทยาคาร 10.18152 98.71425 บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
21 85012002 460094 สตรีระนอง 9.97367 98.63639 เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง
22 85012008 460100 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 9.34252 98.43824 กำพวน สุขสำราญ ระนอง
23 85010045 460070 อนุบาลบ้านด่าน 9.58387 98.59499 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
24 85010059 460042 เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 10.64928 98.8637 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
25 85010087 460090 ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) 9.43042 98.46631 นาคา สุขสำราญ ระนอง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด