ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "ราชบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 70022013 480371 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 13.93077 99.86481 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
2 70010057 480283 บ้านหนองกระทุ่ม 13.84171 99.47661 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด