ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ราชบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 70020058 480073 บ้านหนองคา 13.77695 99.79912 บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
2 70010010 480052 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 13.52875 99.88143 คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
3 70020082 480213 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 13.68013 100.0411 ดอนคา บางแพ ราชบุรี
4 70020085 480196 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 13.70599 99.99076 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
5 70020086 480199 วัดตาลเตี้ย(สหประชาสรรค์) 13.71084 100.01356 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
6 70010029 480045 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 13.5911 99.81187 ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
7 70020084 480195 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 13.72998 99.99612 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี
8 70020033 480086 วัดหนองกลางด่าน 13.89848 99.88892 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
9 70010017 480007 วัดหนามพุงดอ (ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 13.45191 99.81666 คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด