ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ลพบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 16020102 490319 บ้านหนองจาน 15.01645 101.27549 หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี
2 16020047 490172 บ้านหนองโกวิทยา 15.12025 101.33903 ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
3 16020048 490164 บ้านเขาตะแคง 15.06856 101.32534 ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
4 16020086 490316 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 15.00335 101.24333 ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด