ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "ลำปาง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 52010090 500461 กอรวกพิทยาสรรค์ 18.4124 99.85847 จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
2 52020143 500110 กิ่วประชาวิทยา 18.09501 99.49165 บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
3 52012002 500517 กิ่วลมวิทยา 18.4229 99.54356 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
4 52020191 500487 ชุมชนบ้านจัววิทยา 17.88726 99.38869 สมัย สบปราบ ลำปาง
5 52010060 500085 ชุมชนบ้านทราย 18.39754 99.61012 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
6 52020188 500479 ชุมชนบ้านทุ่ง 17.87584 99.35496 สบปราบ สบปราบ ลำปาง
7 52020154 500091 ชุมชนบ้านท่าแหน 18.15712 99.53697 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
8 52010012 500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 18.23976 99.43766 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
9 52020044 500447 ชุมชนบ้านมั่ว 18.07111 99.23757 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
10 52010127 500258 ชุมชนบ้านร้อง 18.87621 99.94608 บ้านร้อง งาว ลำปาง
11 52010173 500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง 18.25284 99.24769 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง
12 52030013 500325 ชุมชนบ้านสา 18.64232 99.5394 บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง
13 52020116 500511 ชุมชนบ้านแม่ปุ 17.53243 99.15292 แม่ปุ แม่พริก ลำปาง
14 52010196 500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว 18.34585 99.35705 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
15 52010138 500227 ชุมชนบ้านแหง 18.76399 100.009 บ้านแหง งาว ลำปาง
16 52030082 500193 ชุมชนบ้านใหม่ 19.17543 99.61865 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
17 52020019 500292 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 18.21608 99.38855 ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง
18 52020118 500505 ต้นธงวิทยา 17.51189 99.15021 แม่ปุ แม่พริก ลำปาง
19 52020141 500108 ทองทิพย์วิทยา 18.13712 99.43163 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
20 52032003 500542 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 18.56403 99.47374 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
21 52030035 500329 ทุ่งคาวิทยา 18.80367 99.57644 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
22 52010043 500078 ทุ่งฝางวิทยา 18.50506 99.47425 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
23 52010190 500408 ทุ่งหนองขามวิทยา 18.33282 99.41687 หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง
24 52032005 500544 ทุ่งอุดมวิทยา 18.65737 99.50002 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
25 52030042 500183 ทุ่งฮั้ววิทยา 19.22802 99.64091 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
26 52010023 500052 ธงชัยวิทยา 18.3832 99.51833 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
27 52020135 500099 นาครัวประชาสามัคคี 18.13703 99.51101 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
28 52020079 500176 นาบ้านไร่วิทยา 17.69028 99.1783 แม่ถอด เถิน ลำปาง
29 52020176 500493 นายางวิทยา 17.91503 99.30717 นายาง สบปราบ ลำปาง
30 52010029 500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 18.41115 99.56506 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
31 52010031 500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 18.41465 99.53219 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
32 52012006 500513 บุญวาทย์วิทยาลัย 18.28745 99.50214 หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
33 52010153 500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 18.8799 99.81363 ปงเตา งาว ลำปาง
34 52030118 500356 บ้านกล้วย 18.96522 99.52108 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
35 52010077 500026 บ้านกาด 18.26909 99.41708 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
36 52010005 500062 บ้านกาศเมฆ 18.25284 99.48929 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
37 52020047 500434 บ้านกิ่วห้วยเบิก 18.10737 99.12901 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
38 52020091 500142 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 17.5985 99.33903 แม่มอก เถิน ลำปาง
39 52030070 500214 บ้านก่อ 19.05306 99.63236 วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
40 52020167 500132 บ้านก้อมหนองมุง 18.14387 99.63923 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
41 52030104 500374 บ้านขอวิทยา 18.65301 99.47444 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
42 52030117 500355 บ้านขาม 18.9831 99.52411 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
43 52010150 500266 บ้านขุนแหง 18.84446 99.99733 ปงเตา งาว ลำปาง
44 52010128 500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 18.88841 99.93326 บ้านร้อง งาว ลำปาง
45 52010129 500260 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว 18.92057 99.87994 บ้านร้อง งาว ลำปาง
46 52010156 500240 บ้านงิ้วงาม 18.55322 100.01182 แม่ตีบ งาว ลำปาง
47 52020007 500285 บ้านจอมปิง 18.09736 99.34142 นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
48 52010063 500088 บ้านจำค่า 18.42091 99.65982 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
49 52010105 500454 บ้านจำปุย 18.50515 99.81099 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
50 52030099 500384 บ้านจ๋ง 18.55772 99.4752 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
51 52030011 500351 บ้านช่อฟ้า 18.86399 99.73041 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
52 52030012 500352 บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า 18.86438 99.73038 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
53 52020030 500306 บ้านดอนธรรม 18.25734 99.33682 ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง
54 52020034 500310 บ้านดอนธรรมสาขาบ้านต้นผึ้ง 18.27379 99.33818 ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง
55 52010188 500397 บ้านดอนหัววัง 18.32736 99.3374 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
56 52030048 500206 บ้านดอนแก้ว 19.04063 99.62476 ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
57 52030110 500370 บ้านดอนแก้ว 18.78405 99.49928 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
58 52020103 500159 บ้านดอนไชย 17.63549 99.23609 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
59 52030111 500371 บ้านดอนไชย 18.81935 99.45921 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
60 52030116 500354 บ้านต้นงุ้น 18.9285 99.52632 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
61 52030097 500382 บ้านถ้ำ 18.60029 99.4799 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
62 52010061 500086 บ้านทรายมูล 18.43162 99.62911 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
63 52030083 500192 บ้านทัพป่าเส้า 19.19444 99.62043 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
64 52010091 500462 บ้านทาน 18.45293 99.94704 จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
65 52030085 500360 บ้านทุ่ง 18.83596 99.50746 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
66 52010157 500241 บ้านทุ่ง 18.61619 100.04135 แม่ตีบ งาว ลำปาง
67 52010065 500042 บ้านทุ่งกล้วย 18.43154 99.40199 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
68 52010078 500024 บ้านทุ่งกู่ด้าย 18.29623 99.43225 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
69 52020031 500307 บ้านทุ่งขาม 18.24263 99.31727 ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง
70 52030100 500385 บ้านทุ่งข่วง 18.57695 99.47039 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
71 52030092 500386 บ้านทุ่งจี้ 18.53368 99.47893 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
72 52020159 500123 บ้านทุ่งตอน 18.11766 99.61507 วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
73 52020049 500429 บ้านทุ่งต๋ำ 18.04243 99.22293 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
74 52030093 500387 บ้านทุ่งปง 18.54483 99.46316 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
75 52030045 500190 บ้านทุ่งปี้ 19.25242 99.63869 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
76 52010183 500409 บ้านทุ่งผา 18.37515 99.36965 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง
77 52030007 500347 บ้านทุ่งผึ้ง 18.95172 99.66856 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
78 52010024 500079 บ้านทุ่งฝาย 18.36277 99.56217 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
79 52030052 500220 บ้านทุ่งฝูง 18.98717 99.6312 ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
80 52030105 500375 บ้านทุ่งสะแกง 18.70818 99.48602 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
81 52030101 500373 บ้านทุ่งส้าน 18.73352 99.47978 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
82 52010182 500411 บ้านทุ่งหก 18.40602 99.36449 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง
83 52030071 500207 บ้านทุ่งฮี 19.09171 99.62892 วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
84 52030010 500350 บ้านทุ่งฮ้าง 18.88302 99.67091 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
85 52010186 500395 บ้านทุ่งเกวียน 18.32587 99.28207 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
86 52030114 500369 บ้านทุ่งโป่ง 18.77391 99.48691 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
87 52020068 500166 บ้านท่า 17.57978 99.18681 เถินบุรี เถิน ลำปาง
88 52020097 500153 บ้านท่าช้าง 17.50095 99.18575 แม่วะ เถิน ลำปาง
89 52020005 500298 บ้านท่าผา 18.19144 99.39511 ท่าผา เกาะคา ลำปาง
90 52020087 500157 บ้านท่ามะเกว๋น 17.67853 99.31032 แม่ปะ เถิน ลำปาง
91 52020108 500148 บ้านท่าเกวียน 17.34584 99.44449 เวียงมอก เถิน ลำปาง
92 52020110 500145 บ้านท่าเวียง 17.49338 99.35282 เวียงมอก เถิน ลำปาง
93 52010025 500080 บ้านท่าโทก 18.35815 99.54521 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
94 52020066 500424 บ้านท่าโป่ง 18.0088 99.19905 เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง
95 52020130 500129 บ้านนากวาง 18.11636 99.64928 ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
96 52020152 500101 บ้านนาคต 18.11881 99.49408 ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
97 52030024 500344 บ้านนางาม 18.66141 99.67845 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
98 52020161 500125 บ้านนาดง 18.10161 99.63225 วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
99 52020160 500124 บ้านนาดู่ 18.10158 99.63219 วังเงิน แม่ทะ ลำปาง
100 52020144 500111 บ้านนาต๋ม 18.08518 99.50154 บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
101 52020127 500131 บ้านนาบง 18.10695 99.65988 ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
102 52010095 500467 บ้านนาสัก 18.34856 99.85646 นาสัก แม่เมาะ ลำปาง
103 52020077 500181 บ้านนาเบี้ย 17.58619 99.12616 นาโป่ง เถิน ลำปาง
104 52020011 500289 บ้านนาแก้วประชารัฐ 18.11591 99.34054 นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
105 52010093 500464 บ้านนาแช่ 18.39579 99.85603 จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
106 52020076 500180 บ้านนาโป่ง 17.55579 99.12713 นาโป่ง เถิน ลำปาง
107 52030026 500346 บ้านนาไหม้ 18.65927 99.6999 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
108 52030112 500367 บ้านน้ำจำ 18.75933 99.50266 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
109 52020094 500154 บ้านน้ำดิบ 17.47605 99.19914 แม่วะ เถิน ลำปาง
110 52020194 500490 บ้านน้ำหลง 17.90667 99.39437 สมัย สบปราบ ลำปาง
111 52020155 500092 บ้านน้ำโทก-หัวดง 18.17143 99.54534 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
112 52020147 500114 บ้านบอม 18.06476 99.49414 บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
113 52010072 500011 บ้านบุญนาค 18.48831 99.63052 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
114 52010047 500073 บ้านบ่อหิน 18.33312 99.44276 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
115 52010140 500229 บ้านบ่อห้อ 18.74547 100.02087 บ้านแหง งาว ลำปาง
116 52020181 500483 บ้านปงกา 17.94457 99.35105 แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
117 52030036 500323 บ้านปงคอบ 18.76124 99.56723 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
118 52030019 500339 บ้านปงดอน 18.76989 99.62222 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
119 52030075 500202 บ้านปงถ้ำ 19.12001 99.69949 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
120 52010085 500002 บ้านปงวัง 18.36545 99.58103 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
121 52010088 500048 บ้านปงสนุก 18.2996 99.49723 เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
122 52020055 500437 บ้านปงแพ่ง 18.10703 99.20641 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง
123 52010194 500392 บ้านปันง้าว 18.31457 99.36539 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
124 52010180 500422 บ้านปันเต้า 18.30784 99.28175 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง
125 52030107 500377 บ้านปางดะ 18.68602 99.4898 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
126 52020107 500147 บ้านปางอ้า 17.42628 99.36108 เวียงมอก เถิน ลำปาง
127 52010079 500025 บ้านป่าตันกุมเมือง 18.2691 99.42534 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
128 52020070 500168 บ้านป่าตาล 17.60704 99.18691 เถินบุรี เถิน ลำปาง
129 52030084 500359 บ้านป่าเหมี้ยง 18.83159 99.38731 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
130 52030106 500376 บ้านป่าเหว 18.68071 99.47368 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
131 52010176 500418 บ้านป่าเหียง 18.26838 99.26878 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง
132 52030063 500195 บ้านป่าแขม 19.17428 99.65411 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
133 52020174 500139 บ้านผาแมว 18.18356 99.70604 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
134 52030108 500378 บ้านม่วง 18.6379 99.48767 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
135 52030003 500315 บ้านม่วงงาม 18.70127 99.58605 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
136 52010185 500394 บ้านยางอ้อย 18.31811 99.33779 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
137 52010092 500463 บ้านวังตม 18.49125 99.97084 จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
138 52020190 500481 บ้านวังพร้าว-สบเรียง 17.86765 99.33523 สบปราบ สบปราบ ลำปาง
139 52030046 500191 บ้านวังมน 19.20234 99.62319 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
140 52020183 500485 บ้านวังยาว 17.92524 99.34674 แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
141 52030067 500211 บ้านวังโป่ง 19.09693 99.61692 วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
142 52030050 500224 บ้านวังใหม่ 18.93256 99.61413 ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
143 52030031 500332 บ้านศรีบุญเรือง 18.82297 99.57754 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
144 52010006 500063 บ้านศรีหมวดเกล้า 18.25661 99.47562 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
145 52020006 500272 บ้านศาลาสามัคคี 18.21769 99.41159 ท่าผา เกาะคา ลำปาง
146 52010046 500076 บ้านสบค่อม 18.4864 99.47335 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
147 52010124 500248 บ้านสบพลึง 18.71909 99.94336 บ้านโป่ง งาว ลำปาง
148 52030002 500314 บ้านสบฟ้า 18.7117 99.59068 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
149 52030087 500362 บ้านสบลี 18.7817 99.52105 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
150 52010114 500473 บ้านสบเติ๋น 18.27247 99.78798 สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง
151 52020193 500489 บ้านสมัย 17.90284 99.41648 สมัย สบปราบ ลำปาง
152 52030037 500324 บ้านสวนดอกคำ 18.69286 99.54962 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
153 52020071 500170 บ้านสองแคว 17.55605 99.18737 เถินบุรี เถิน ลำปาง
154 52020012 500290 บ้านสองแควใต้ 18.14345 99.36912 นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
155 52020093 500144 บ้านสะพานหิน 17.55589 99.34598 แม่มอก เถิน ลำปาง
156 52020106 500146 บ้านสะเลียมหวาน 17.47384 99.35311 เวียงมอก เถิน ลำปาง
157 52010169 500404 บ้านสัน 18.29705 99.38725 ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง
158 52010189 500393 บ้านสันทราย 18.30525 99.34956 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
159 52020162 500117 บ้านสันป่าเปา 18.00567 99.50388 สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
160 52030038 500319 บ้านสันมะเกลือ 18.74921 99.57318 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
161 52020075 500179 บ้านสันหลวง 17.6339 99.18242 นาโป่ง เถิน ลำปาง
162 52020026 500280 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 18.14541 99.42419 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง
163 52020172 500137 บ้านสามขา 18.12236 99.70223 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
164 52030015 500313 บ้านสาแพะ 18.64531 99.56259 บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง
165 52010016 500028 บ้านสำเภา 18.24663 99.42984 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
166 52020142 500109 บ้านหนอง 18.1356 99.44959 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
167 52030102 500379 บ้านหนอง 18.62853 99.48127 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
168 52030032 500333 บ้านหนองกอก 18.85155 99.56244 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
169 52020132 500096 บ้านหนองถ้อย 18.11029 99.51803 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
170 52030006 500318 บ้านหนองนาว 18.72327 99.56914 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
171 52020104 500160 บ้านหนองเตา 17.65383 99.23471 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
172 52010015 500027 บ้านหมอสม 18.25352 99.44099 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
173 52010071 500089 บ้านหมากหัววัง 18.42725 99.611 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
174 52020133 500097 บ้านหลวง 18.14821 99.52547 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
175 52010162 500226 บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) 18.75266 99.98162 หลวงเหนือ งาว ลำปาง
176 52030089 500364 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 18.80928 99.50311 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
177 52010159 500235 บ้านหลวงใต้ 18.74545 99.9752 หลวงใต้ งาว ลำปาง
178 52020134 500098 บ้านหลุก 18.1329 99.52904 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
179 52010134 500252 บ้านหวด 18.66758 99.92643 บ้านหวด งาว ลำปาง
180 52010056 500014 บ้านหัวทุ่ง 18.52651 99.65099 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
181 52030064 500199 บ้านหัวทุ่ง 19.14846 99.63005 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
182 52010178 500420 บ้านหัวทุ่ง 18.28626 99.25955 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง
183 52020089 500140 บ้านหัวน้ำ 17.64351 99.38008 แม่มอก เถิน ลำปาง
184 52030008 500348 บ้านหัวฝาย 18.9384 99.67057 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
185 52030119 500357 บ้านหัวเมือง 19.00653 99.51835 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
186 52010143 500256 บ้านห้วยหก 18.74832 99.8043 บ้านอ้อน งาว ลำปาง
187 52010149 500265 บ้านห้วยอูน 18.8354 99.94742 ปงเตา งาว ลำปาง
188 52010042 500077 บ้านห้วยเป้ง 18.52452 99.47268 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
189 52020195 500491 บ้านอุมลอง 17.87627 99.39478 สมัย สบปราบ ลำปาง
190 52010145 500243 บ้านอ้อน 18.75867 99.91468 บ้านอ้อน งาว ลำปาง
191 52020163 500118 บ้านอ้อวิทยา 17.99315 99.51235 สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
192 52030004 500316 บ้านฮ่องลี่ 18.69329 99.57553 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
193 52020140 500107 บ้านฮ่องห้า 18.17082 99.49007 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
194 52020192 500488 บ้านเด่น 17.90714 99.41193 สมัย สบปราบ ลำปาง
195 52030021 500341 บ้านเปียงใจ 18.81505 99.74261 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
196 52030077 500204 บ้านเมืองตึง 19.13307 99.68142 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
197 52030022 500342 บ้านเลาสู 18.80918 99.79107 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
198 52020099 500162 บ้านเวียง 17.6266 99.22735 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
199 52010108 500456 บ้านเวียงหงส์ล้านนา 18.29338 99.66911 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
200 52020102 500165 บ้านเหล่า 17.5899 99.20869 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
201 52010170 500412 บ้านเหล่า 18.2627 99.25832 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง
202 52020052 500432 บ้านเหล่ายาว 18.05997 99.16291 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
203 52010064 500040 บ้านเอื้อม 18.40368 99.44377 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
204 52030095 500389 บ้านเฮี้ย 18.56412 99.4493 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
205 52020175 500492 บ้านแก่น 17.93457 99.26886 นายาง สบปราบ ลำปาง
206 52030014 500326 บ้านแป้น 18.67372 99.54733 บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง
207 52030113 500368 บ้านแพะ 18.76437 99.51147 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
208 52010147 500245 บ้านแม่กวัก 18.77321 99.91821 บ้านอ้อน งาว ลำปาง
209 52030103 500380 บ้านแม่กองปิน 18.62024 99.47594 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
210 52020182 500484 บ้านแม่กัวะ 17.95723 99.36039 แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง
211 52020045 500444 บ้านแม่กึ๊ด 18.09202 99.27964 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
212 52010131 500262 บ้านแม่งาวใต้ 18.97009 99.80972 บ้านร้อง งาว ลำปาง
213 52010132 500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 18.93952 99.78975 บ้านร้อง งาว ลำปาง
214 52010099 500471 บ้านแม่จาง 18.27948 99.78944 นาสัก แม่เมาะ ลำปาง
215 52020113 500500 บ้านแม่ตั๋ง 17.42495 99.14751 พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง
216 52030016 500336 บ้านแม่ตา 18.75611 99.61646 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
217 52010184 500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 18.41568 99.26415 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
218 52030017 500337 บ้านแม่ตาใน 18.7507 99.62135 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
219 52010155 500239 บ้านแม่ตีบ 18.59999 100.03266 แม่ตีบ งาว ลำปาง
220 52020062 500428 บ้านแม่ต๋ำ 17.93114 99.14991 เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง
221 52020153 500094 บ้านแม่ทะ 18.18923 99.55517 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
222 52020165 500120 บ้านแม่ทาน 17.97843 99.45111 สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
223 52020059 500441 บ้านแม่ผึ้ง 18.18633 99.19404 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง
224 52030068 500212 บ้านแม่พริก 19.1016 99.60131 วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
225 52020123 500499 บ้านแม่พริกบน 17.4732 99.08843 แม่พริก แม่พริก ลำปาง
226 52030047 500196 บ้านแม่ม่า 19.19675 99.67234 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
227 52020166 500121 บ้านแม่วะ 18.0168 99.48505 สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
228 52020095 500151 บ้านแม่วะเด่นชัย 17.52344 99.18763 แม่วะ เถิน ลำปาง
229 52030033 500327 บ้านแม่สุก 18.78281 99.57341 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
230 52030065 500201 บ้านแม่สุขวังเหนือ 19.12267 99.62715 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
231 52030062 500194 บ้านแม่สุขใน 19.16495 99.66355 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
232 52010106 500455 บ้านแม่ส้าน 18.62667 99.77385 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
233 52010104 500469 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 18.56436 99.75344 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
234 52020024 500278 บ้านแม่หลง-สบจาง 18.15188 99.39841 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง
235 52030059 500187 บ้านแม่หีด 19.33642 99.61815 วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
236 52010052 500009 บ้านแม่อาง 18.45637 99.66662 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
237 52020124 500502 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 17.3686 99.11143 แม่พริก แม่พริก ลำปาง
238 52020083 500172 บ้านแม่เติน 17.72843 99.20521 แม่ถอด เถิน ลำปาง
239 52030025 500345 บ้านแม่เบิน 18.61428 99.67374 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
240 52010070 500047 บ้านแม่เฟือง 18.46116 99.42134 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
241 52030076 500203 บ้านแม่เย็น 19.13321 99.68175 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
242 52020060 500442 บ้านแม่เลียง 18.16019 99.17645 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง
243 52020061 500443 บ้านแม่เลียงพัฒนา 18.18139 99.16587 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง
244 52030091 500365 บ้านแม่แจ๋ม 18.91902 99.42404 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
245 52010009 500055 บ้านโทกหัวช้าง 18.24437 99.51158 พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
246 52010123 500247 บ้านโป่ง 18.71472 99.95849 บ้านโป่ง งาว ลำปาง
247 52010177 500419 บ้านโป่งขวาก 18.26738 99.28214 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง
248 52020048 500435 บ้านโป่งน้ำร้อน 18.14394 99.10612 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
249 52020128 500122 บ้านใหม่ 18.13498 99.62115 ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
250 52010125 500249 บ้านใหม่ 18.72966 99.92398 บ้านโป่ง งาว ลำปาง
251 52030040 500321 บ้านใหม่ผ้าขาว 18.71191 99.55851 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
252 52030086 500361 บ้านใหม่พัฒนา 18.85323 99.50291 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
253 52010098 500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 18.31881 99.85293 นาสัก แม่เมาะ ลำปาง
254 52030030 500331 บ้านใหม่สามัคคี 18.79604 99.57709 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
255 52030039 500320 บ้านใหม่เหล่ายาว 18.7276 99.56153 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
256 52030120 500353 บ้านไร่ 18.90323 99.52807 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
257 52010083 500006 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) 18.32018 99.54905 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
258 52030020 500340 บ้านไฮ 18.77814 99.63267 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
259 52010164 500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 18.28044 99.38159 ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง
260 52012013 500527 ประชารัฐธรรมคุณ 18.76176 99.98299 หลวงเหนือ งาว ลำปาง
261 52012012 500528 ประชาราชวิทยา 18.85382 99.9482 บ้านร้อง งาว ลำปาง
262 52030096 500381 ปลายนาวิทยา 18.56098 99.45776 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
263 52020088 500158 ปางกุ่มวิทยา 17.70848 99.36847 แม่ปะ เถิน ลำปาง
264 52020151 500100 ป่าตันวิทยา 18.13645 99.4699 ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
265 52030029 500330 ผาช่อวิทยา 18.90098 99.60612 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
266 52020112 500510 ผาปังวิทยา 17.56869 99.09522 ผาปัง แม่พริก ลำปาง
267 52010130 500261 ผาแดงวิทยา 18.99033 99.79546 บ้านร้อง งาว ลำปาง
268 52010084 500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 18.35077 99.56126 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
269 52030055 500216 ร่องเคาะวิทยา 18.99245 99.61494 ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
270 52012008 500514 ลำปางกัลยาณี 18.28534 99.49877 สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง
271 52020101 500164 ล้อมแรดวิทยา 17.60329 99.20461 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
272 52030074 500210 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 19.06552 99.62749 วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
273 52030078 500205 วังทองวิทยา 19.03869 99.70605 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
274 52020025 500279 วังพร้าววิทยา 18.14829 99.40486 วังพร้าว เกาะคา ลำปาง
275 52020069 500167 วังหินวิทยา 17.56957 99.20139 เถินบุรี เถิน ลำปาง
276 52032002 500530 วังเหนือวิทยา 19.14581 99.60984 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
277 52030060 500184 วังแก้ววิทยา 19.29014 99.63274 วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
278 52010044 500074 วัดค่ากลาง 18.49636 99.43824 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
279 52010082 500005 วัดต้นต้อง 18.34288 99.56513 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
280 52010045 500075 วัดทุ่งโจ้ 18.50304 99.42542 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
281 52010101 500450 วัดท่าสี 18.42605 99.75679 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
282 52010075 500022 วัดนาน้อย 18.27859 99.43592 ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
283 52020050 500430 วัดนาเอี้ยง 18.0485 99.21075 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
284 52020016 500282 วัดนาแก้ว 18.11074 99.35852 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง
285 52010034 500032 วัดน้ำโท้ง 18.30652 99.46689 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
286 52010069 500046 วัดบ้านสัก 18.43804 99.43289 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
287 52010066 500043 วัดบ้านฮ่อง 18.43701 99.44341 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
288 52010048 500069 วัดบ้านเป้า 18.33363 99.44257 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
289 52010109 500457 วัดบ้านแขม 18.27171 99.65042 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
290 52010073 500008 วัดบ้านแลง 18.44457 99.62411 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
291 52010002 500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น 18.20035 99.47856 กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
292 52010054 500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 18.45364 99.63125 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
293 52010100 500465 วัดสบจาง 18.38135 99.83828 นาสัก แม่เมาะ ลำปาง
294 52020064 500427 วัดสบแม่ทำ 18.01162 99.14901 เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง
295 52020042 500448 วัดสาแล 18.07805 99.21765 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
296 52010001 500058 วัดหลวงวิทยา 18.21384 99.49122 กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง
297 52010107 500449 วัดหัวฝาย 18.38166 99.73971 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
298 52020014 500291 วัดหาดปู่ด้าย 18.00939 99.3233 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง
299 52010059 500084 วัดเสด็จ 18.38869 99.59582 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
300 52020051 500431 ศรีลังกาวิทยา 18.05207 99.18282 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
301 52020028 500273 ศาลาวิทยา 18.21318 99.41529 ศาลา เกาะคา ลำปาง
302 52012005 500521 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 18.2583 99.4952 พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
303 52012009 500523 สบจางวิทยา 18.3762 99.83398 นาสัก แม่เมาะ ลำปาง
304 52020008 500286 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 18.07847 99.31823 นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
305 52022002 500537 สบปราบพิทยาคม 17.91316 99.33967 สบปราบ สบปราบ ลำปาง
306 52010113 500472 สบป้าดวิทยา 18.24972 99.76711 สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง
307 52010055 500013 สบมายสามัคคีวิทยา 18.51517 99.64122 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
308 52010116 500475 สบเมาะวิทยา 18.25974 99.70659 สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง
309 52020053 500433 สันโป่งวิทยา 18.07747 99.1539 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
310 52020121 500508 ห้วยขี้นกวิทยา 17.52934 98.99125 แม่พริก แม่พริก ลำปาง
311 52020169 500134 ห้วยมะเกลือวิทยา 18.1437 99.67461 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
312 52020073 500177 ห้วยแก้ววิทยา 17.64708 99.16347 นาโป่ง เถิน ลำปาง
313 52012014 500538 ห้างฉัตรวิทยา 18.32885 99.37163 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
314 52010163 500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 18.75844 99.97751 หลวงเหนือ งาว ลำปาง
315 52010089 500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 18.29799 99.49752 เวียงเหนือ เมืองลำปาง ลำปาง
316 52030081 500197 อนุบาลวังเหนือ 19.14529 99.61805 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
317 52020186 500477 อนุบาลสบปราบ 17.87885 99.3367 สบปราบ สบปราบ ลำปาง
318 52010195 500390 อนุบาลห้างฉัตร 18.32716 99.35781 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
319 52020029 500271 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 18.19426 99.40314 ศาลา เกาะคา ลำปาง
320 52020100 500163 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 17.61909 99.21977 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
321 52030098 500383 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 18.54758 99.47706 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
322 52010021 500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 18.32086 99.52232 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
323 52020046 500445 อนุบาลเสริมงาม 18.06531 99.24433 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
324 52030001 500312 อนุบาลแจ้ห่ม 18.70689 99.57368 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
325 52020131 500095 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 18.11767 99.52718 นาครัว แม่ทะ ลำปาง
326 52020122 500498 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 17.44848 99.11894 แม่พริก แม่พริก ลำปาง
327 52010110 500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 18.27544 99.64638 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
328 52020098 500161 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ 17.64747 99.22835 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
329 52022003 500524 เกาะคาวิทยาคม 18.19249 99.38824 เกาะคา เกาะคา ลำปาง
330 52012010 500516 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 18.31738 99.46742 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
331 52020086 500156 เถิน-ท่าผา 17.65363 99.25243 แม่ปะ เถิน ลำปาง
332 52022010 500531 เถินวิทยา 17.63531 99.23998 ล้อมแรด เถิน ลำปาง
333 52032004 500543 เมืองปานพัฒนวิทย์ 18.95023 99.5222 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
334 52032001 500541 เมืองปานวิทยา 18.76901 99.50125 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
335 52012004 500520 เมืองมายวิทยา 18.5188 99.64206 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
336 52010171 500413 เมืองยาววิทยา 18.268 99.24656 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง
337 52012016 500540 เวียงตาลพิทยาคม 18.31429 99.32764 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
338 52022008 500532 เวียงมอกวิทยา 17.51266 99.35011 เวียงมอก เถิน ลำปาง
339 52012011 500518 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 18.38929 99.61837 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
340 52020057 500439 เสริมขวาวิทยา 18.12952 99.202 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง
341 52022004 500526 เสริมงามวิทยาคม 18.05059 99.23414 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
342 52020063 500426 เสริมซ้ายวิทยา 18.00468 99.1894 เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง
343 52030009 500349 แจ้คอนวิทยา 18.92578 99.6628 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
344 52030088 500363 แจ้ซ้อนวิทยา 18.81839 99.50376 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
345 52032006 500529 แจ้ห่มวิทยา 18.73043 99.58589 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
346 52010051 500072 แม่ก๋งวิทยา 18.36573 99.45429 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง
347 52020082 500171 แม่ถอดวิทยา 17.75598 99.2262 แม่ถอด เถิน ลำปาง
348 52022006 500535 แม่ทะประชาสามัคคี 18.12828 99.62455 ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
349 52022009 500536 แม่ทะพัฒนศึกษา 18.0579 99.49799 บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
350 52022001 500534 แม่ทะวิทยา 18.15305 99.53274 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
351 52022005 500533 แม่พริกวิทยา 17.44456 99.15745 พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง
352 52020109 500149 แม่พุหอรบวิทยา 17.3304 99.45655 เวียงมอก เถิน ลำปาง
353 52020090 500141 แม่มอกวิทยา 17.6246 99.36832 แม่มอก เถิน ลำปาง
354 52020096 500152 แม่วะวิทยา 17.50915 99.18399 แม่วะ เถิน ลำปาง
355 52012015 500539 แม่สันวิทยา 18.26705 99.27063 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง
356 52010121 500233 แม่ฮ่างวิทยา 18.84453 99.86201 นาแก งาว ลำปาง
357 52020114 500501 แม่เชียงรายวิทยา 17.36172 99.14597 พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง
358 52012007 500522 แม่เมาะวิทยา 18.27834 99.6547 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
359 52010120 500232 แม่แป้นวิทยา 18.80577 99.9182 นาแก งาว ลำปาง
360 52020105 500150 แสลมวิทยา 17.38691 99.30276 เวียงมอก เถิน ลำปาง
361 52012003 500519 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 18.48062 99.41837 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
362 52020180 500497 ไตรมิตรสามัคคี 17.86829 99.30156 นายาง สบปราบ ลำปาง
363 52010135 500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 18.60903 99.90414 บ้านหวด งาว ลำปาง
364 52020065 500423 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 18.00855 99.19429 เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง
365 52030023 500343 ไผ่งามวิทยา 18.60941 99.62846 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
366 52020039 500299 ไหล่หินราษฎร์บำรุง 18.21206 99.33872 ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง
367 52022007 500525 ไหล่หินวิทยา 18.21287 99.33941 ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด