ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ลำปาง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 52020143 500110 กิ่วประชาวิทยา 18.09501 99.49165 บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
2 52020191 500487 ชุมชนบ้านจัววิทยา 17.88726 99.38869 สมัย สบปราบ ลำปาง
3 52010127 500258 ชุมชนบ้านร้อง 18.87621 99.94608 บ้านร้อง งาว ลำปาง
4 52030013 500325 ชุมชนบ้านสา 18.64232 99.5394 บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง
5 52030082 500193 ชุมชนบ้านใหม่ 19.17543 99.61865 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
6 52032003 500542 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 18.56403 99.47374 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
7 52030035 500329 ทุ่งคาวิทยา 18.80367 99.57644 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
8 52030070 500214 บ้านก่อ 19.05306 99.63236 วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
9 52020167 500132 บ้านก้อมหนองมุง 18.14387 99.63923 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง
10 52030117 500355 บ้านขาม 18.9831 99.52411 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
11 52010150 500266 บ้านขุนแหง 18.84446 99.99733 ปงเตา งาว ลำปาง
12 52010128 500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 18.88841 99.93326 บ้านร้อง งาว ลำปาง
13 52010129 500260 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว 18.92057 99.87994 บ้านร้อง งาว ลำปาง
14 52010156 500240 บ้านงิ้วงาม 18.55322 100.01182 แม่ตีบ งาว ลำปาง
15 52030097 500382 บ้านถ้ำ 18.60029 99.4799 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
16 52030083 500192 บ้านทัพป่าเส้า 19.19444 99.62043 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
17 52010157 500241 บ้านทุ่ง 18.61619 100.04135 แม่ตีบ งาว ลำปาง
18 52030092 500386 บ้านทุ่งจี้ 18.53368 99.47893 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
19 52020049 500429 บ้านทุ่งต๋ำ 18.04243 99.22293 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
20 52030093 500387 บ้านทุ่งปง 18.54483 99.46316 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
21 52030045 500190 บ้านทุ่งปี้ 19.25242 99.63869 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
22 52030052 500220 บ้านทุ่งฝูง 18.98717 99.6312 ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง
23 52030101 500373 บ้านทุ่งส้าน 18.73352 99.47978 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
24 52030071 500207 บ้านทุ่งฮี 19.09171 99.62892 วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
25 52020108 500148 บ้านท่าเกวียน 17.34584 99.44449 เวียงมอก เถิน ลำปาง
26 52020152 500101 บ้านนาคต 18.11881 99.49408 ป่าตัน แม่ทะ ลำปาง
27 52030024 500344 บ้านนางาม 18.66141 99.67845 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
28 52020144 500111 บ้านนาต๋ม 18.08518 99.50154 บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
29 52020127 500131 บ้านนาบง 18.10695 99.65988 ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
30 52010093 500464 บ้านนาแช่ 18.39579 99.85603 จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
31 52030026 500346 บ้านนาไหม้ 18.65927 99.6999 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
32 52030112 500367 บ้านน้ำจำ 18.75933 99.50266 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
33 52020147 500114 บ้านบอม 18.06476 99.49414 บ้านบอม แม่ทะ ลำปาง
34 52030036 500323 บ้านปงคอบ 18.76124 99.56723 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
35 52030019 500339 บ้านปงดอน 18.76989 99.62222 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
36 52030063 500195 บ้านป่าแขม 19.17428 99.65411 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
37 52030108 500378 บ้านม่วง 18.6379 99.48767 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
38 52030003 500315 บ้านม่วงงาม 18.70127 99.58605 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
39 52010092 500463 บ้านวังตม 18.49125 99.97084 จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
40 52030046 500191 บ้านวังมน 19.20234 99.62319 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
41 52030067 500211 บ้านวังโป่ง 19.09693 99.61692 วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
42 52030031 500332 บ้านศรีบุญเรือง 18.82297 99.57754 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
43 52010046 500076 บ้านสบค่อม 18.4864 99.47335 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
44 52010124 500248 บ้านสบพลึง 18.71909 99.94336 บ้านโป่ง งาว ลำปาง
45 52030002 500314 บ้านสบฟ้า 18.7117 99.59068 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
46 52030087 500362 บ้านสบลี 18.7817 99.52105 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
47 52030032 500333 บ้านหนองกอก 18.85155 99.56244 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
48 52010071 500089 บ้านหมากหัววัง 18.42725 99.611 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
49 52010162 500226 บ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล) 18.75266 99.98162 หลวงเหนือ งาว ลำปาง
50 52030089 500364 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 18.80928 99.50311 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
51 52010134 500252 บ้านหวด 18.66758 99.92643 บ้านหวด งาว ลำปาง
52 52030064 500199 บ้านหัวทุ่ง 19.14846 99.63005 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
53 52010149 500265 บ้านห้วยอูน 18.8354 99.94742 ปงเตา งาว ลำปาง
54 52010042 500077 บ้านห้วยเป้ง 18.52452 99.47268 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
55 52020195 500491 บ้านอุมลอง 17.87627 99.39478 สมัย สบปราบ ลำปาง
56 52010145 500243 บ้านอ้อน 18.75867 99.91468 บ้านอ้อน งาว ลำปาง
57 52030021 500341 บ้านเปียงใจ 18.81505 99.74261 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
58 52030077 500204 บ้านเมืองตึง 19.13307 99.68142 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
59 52030022 500342 บ้านเลาสู 18.80918 99.79107 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
60 52020052 500432 บ้านเหล่ายาว 18.05997 99.16291 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
61 52030095 500389 บ้านเฮี้ย 18.56412 99.4493 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
62 52010099 500471 บ้านแม่จาง 18.27948 99.78944 นาสัก แม่เมาะ ลำปาง
63 52030016 500336 บ้านแม่ตา 18.75611 99.61646 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
64 52010155 500239 บ้านแม่ตีบ 18.59999 100.03266 แม่ตีบ งาว ลำปาง
65 52020123 500499 บ้านแม่พริกบน 17.4732 99.08843 แม่พริก แม่พริก ลำปาง
66 52030047 500196 บ้านแม่ม่า 19.19675 99.67234 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
67 52020166 500121 บ้านแม่วะ 18.0168 99.48505 สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง
68 52030065 500201 บ้านแม่สุขวังเหนือ 19.12267 99.62715 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
69 52030062 500194 บ้านแม่สุขใน 19.16495 99.66355 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
70 52010106 500455 บ้านแม่ส้าน 18.62667 99.77385 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
71 52030025 500345 บ้านแม่เบิน 18.61428 99.67374 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
72 52030076 500203 บ้านแม่เย็น 19.13321 99.68175 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
73 52030091 500365 บ้านแม่แจ๋ม 18.91902 99.42404 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
74 52010123 500247 บ้านโป่ง 18.71472 99.95849 บ้านโป่ง งาว ลำปาง
75 52020128 500122 บ้านใหม่ 18.13498 99.62115 ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง
76 52010125 500249 บ้านใหม่ 18.72966 99.92398 บ้านโป่ง งาว ลำปาง
77 52030120 500353 บ้านไร่ 18.90323 99.52807 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
78 52012013 500527 ประชารัฐธรรมคุณ 18.76176 99.98299 หลวงเหนือ งาว ลำปาง
79 52012012 500528 ประชาราชวิทยา 18.85382 99.9482 บ้านร้อง งาว ลำปาง
80 52030096 500381 ปลายนาวิทยา 18.56098 99.45776 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
81 52030029 500330 ผาช่อวิทยา 18.90098 99.60612 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
82 52010130 500261 ผาแดงวิทยา 18.99033 99.79546 บ้านร้อง งาว ลำปาง
83 52030074 500210 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 19.06552 99.62749 วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง
84 52030060 500184 วังแก้ววิทยา 19.29014 99.63274 วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
85 52010045 500075 วัดทุ่งโจ้ 18.50304 99.42542 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง
86 52010109 500457 วัดบ้านแขม 18.27171 99.65042 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
87 52010073 500008 วัดบ้านแลง 18.44457 99.62411 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง
88 52010054 500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ 18.45364 99.63125 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
89 52022002 500537 สบปราบพิทยาคม 17.91316 99.33967 สบปราบ สบปราบ ลำปาง
90 52020053 500433 สันโป่งวิทยา 18.07747 99.1539 เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง
91 52010163 500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 18.75844 99.97751 หลวงเหนือ งาว ลำปาง
92 52030081 500197 อนุบาลวังเหนือ 19.14529 99.61805 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
93 52010195 500390 อนุบาลห้างฉัตร 18.32716 99.35781 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
94 52030098 500383 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 18.54758 99.47706 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง
95 52010110 500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 18.27544 99.64638 แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
96 52030088 500363 แจ้ซ้อนวิทยา 18.81839 99.50376 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
97 52010121 500233 แม่ฮ่างวิทยา 18.84453 99.86201 นาแก งาว ลำปาง
98 52020105 500150 แสลมวิทยา 17.38691 99.30276 เวียงมอก เถิน ลำปาง
99 52012003 500519 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 18.48062 99.41837 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง
100 52010135 500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 18.60903 99.90414 บ้านหวด งาว ลำปาง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด