ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "ลำปาง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 52030082 500193 ชุมชนบ้านใหม่ 19.17543 99.61865 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
2 52032005 500544 ทุ่งอุดมวิทยา 18.65737 99.50002 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
3 52030042 500183 ทุ่งฮั้ววิทยา 19.22802 99.64091 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
4 52010153 500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 18.8799 99.81363 ปงเตา งาว ลำปาง
5 52030118 500356 บ้านกล้วย 18.96522 99.52108 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
6 52030117 500355 บ้านขาม 18.9831 99.52411 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
7 52010129 500260 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว 18.92057 99.87994 บ้านร้อง งาว ลำปาง
8 52010105 500454 บ้านจำปุย 18.50515 99.81099 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
9 52030011 500351 บ้านช่อฟ้า 18.86399 99.73041 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
10 52030012 500352 บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า 18.86438 99.73038 ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
11 52030111 500371 บ้านดอนไชย 18.81935 99.45921 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
12 52030116 500354 บ้านต้นงุ้น 18.9285 99.52632 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
13 52030083 500192 บ้านทัพป่าเส้า 19.19444 99.62043 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
14 52010091 500462 บ้านทาน 18.45293 99.94704 จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง
15 52030045 500190 บ้านทุ่งปี้ 19.25242 99.63869 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
16 52030101 500373 บ้านทุ่งส้าน 18.73352 99.47978 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง
17 52030026 500346 บ้านนาไหม้ 18.65927 99.6999 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
18 52030075 500202 บ้านปงถ้ำ 19.12001 99.69949 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
19 52030084 500359 บ้านป่าเหมี้ยง 18.83159 99.38731 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
20 52030063 500195 บ้านป่าแขม 19.17428 99.65411 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
21 52030046 500191 บ้านวังมน 19.20234 99.62319 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
22 52030067 500211 บ้านวังโป่ง 19.09693 99.61692 วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
23 52030064 500199 บ้านหัวทุ่ง 19.14846 99.63005 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
24 52030119 500357 บ้านหัวเมือง 19.00653 99.51835 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
25 52010143 500256 บ้านห้วยหก 18.74832 99.8043 บ้านอ้อน งาว ลำปาง
26 52030021 500341 บ้านเปียงใจ 18.81505 99.74261 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
27 52030077 500204 บ้านเมืองตึง 19.13307 99.68142 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
28 52030022 500342 บ้านเลาสู 18.80918 99.79107 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง
29 52010131 500262 บ้านแม่งาวใต้ 18.97009 99.80972 บ้านร้อง งาว ลำปาง
30 52010132 500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 18.93952 99.78975 บ้านร้อง งาว ลำปาง
31 52020062 500428 บ้านแม่ต๋ำ 17.93114 99.14991 เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง
32 52030068 500212 บ้านแม่พริก 19.1016 99.60131 วังใต้ วังเหนือ ลำปาง
33 52030047 500196 บ้านแม่ม่า 19.19675 99.67234 ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง
34 52030065 500201 บ้านแม่สุขวังเหนือ 19.12267 99.62715 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
35 52030062 500194 บ้านแม่สุขใน 19.16495 99.66355 วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง
36 52010106 500455 บ้านแม่ส้าน 18.62667 99.77385 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
37 52010104 500469 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 18.56436 99.75344 บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง
38 52030059 500187 บ้านแม่หีด 19.33642 99.61815 วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
39 52030025 500345 บ้านแม่เบิน 18.61428 99.67374 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง
40 52030076 500203 บ้านแม่เย็น 19.13321 99.68175 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
41 52030091 500365 บ้านแม่แจ๋ม 18.91902 99.42404 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
42 52030086 500361 บ้านใหม่พัฒนา 18.85323 99.50291 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
43 52010130 500261 ผาแดงวิทยา 18.99033 99.79546 บ้านร้อง งาว ลำปาง
44 52030078 500205 วังทองวิทยา 19.03869 99.70605 วังทอง วังเหนือ ลำปาง
45 52032002 500530 วังเหนือวิทยา 19.14581 99.60984 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
46 52030060 500184 วังแก้ววิทยา 19.29014 99.63274 วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง
47 52030081 500197 อนุบาลวังเหนือ 19.14529 99.61805 วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
48 52032004 500543 เมืองปานพัฒนวิทย์ 18.95023 99.5222 หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง
49 52010121 500233 แม่ฮ่างวิทยา 18.84453 99.86201 นาแก งาว ลำปาง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด