ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ลำพูน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 51012003 510293 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 18.59199 99.01399 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
2 51020051 510163 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 17.87701 98.92056 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
3 51010065 510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 18.49425 98.95768 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
4 51020064 510137 ชุมชนบ้านแม่ตืน 18.00523 98.87833 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
5 51010012 510038 ตำบลบ้านแป้น 18.52858 98.96847 บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
6 51012008 510298 ทาขุมเงินวิทยาคาร 18.42676 98.98961 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน
7 51012010 510307 น้ำดิบวิทยาคม 18.43322 98.81018 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
8 51020039 510118 บ้านก้อจัดสรร 17.63476 98.77758 ก้อ ลี้ ลำพูน
9 51010049 510013 บ้านจำบอน 18.52045 99.08527 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
10 51010146 510076 บ้านฉางข้าวน้อย 18.50784 98.943 ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
11 51020117 510282 บ้านต้นผึ้ง 18.40893 98.71959 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
12 51010059 510065 บ้านต้นผึ้ง 18.61995 99.03252 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
13 51010101 510207 บ้านทาชมภู 18.51512 99.2156 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
14 51010096 510202 บ้านทาปลาดุก 18.48998 99.19455 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
15 51010102 510208 บ้านทาป่าสัก 18.54408 99.24222 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
16 51020121 510286 บ้านท่าช้าง 18.40109 98.74037 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
17 51020120 510285 บ้านท่าหลุก 18.39641 98.70023 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
18 51010106 510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 18.5 99 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
19 51020071 510145 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 17.76769 98.98255 ลี้ ลี้ ลำพูน
20 51020084 510132 บ้านปาง 18.11404 98.88933 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
21 51020055 510159 บ้านป่าจี้ 17.82235 98.93118 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
22 51010130 510106 บ้านป่ารกฟ้า 18.43634 98.7953 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
23 51010081 510230 บ้านป่าเลา 18.38054 99.01193 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
24 51010172 510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 18.30188 99.06807 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
25 51010071 510061 บ้านป่าเส้า 18.63437 99.03397 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
26 51020068 510119 บ้านผาต้าย 17.70087 98.86705 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
27 51020047 510127 บ้านผาลาด 17.69951 98.94462 นาทราย ลี้ ลำพูน
28 51010034 510001 บ้านมะเขือแจ้ 18.5834 99.0944 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
29 51020074 510148 บ้านม่วงสามปี 17.76687 98.97041 ลี้ ลี้ ลำพูน
30 51020115 510280 บ้านล้องเครือกวาว 18.41102 98.79909 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
31 51010061 510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 18.59587 99.02623 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
32 51010004 510041 บ้านศรีย้อย 18.54886 98.97416 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
33 51020023 510184 บ้านศรีเตี้ย 18.39771 98.74409 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
34 51010111 510215 บ้านศาลาแม่ทา 18.46183 99.13584 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
35 51020057 510139 บ้านสันป่าสัก 17.96045 98.89351 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
36 51010030 510005 บ้านสันป่าเหียง 18.62395 99.10222 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
37 51020062 510154 บ้านสันวิไล 17.95548 98.91251 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
38 51010052 510046 บ้านหนองช้างคืน 18.6529 99.01374 หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
39 51010142 510090 บ้านหนองดู่ 18.52129 98.89496 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
40 51010137 510105 บ้านหนองผ้าขาว 18.44996 98.79299 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
41 51020066 510121 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 17.72865 98.84281 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
42 51020031 510191 บ้านหนองสูน 18.32647 98.68374 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
43 51010056 510030 บ้านหนองหนาม 18.50614 98.97548 หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
44 51010076 510224 บ้านหมื่นข้าว 18.41952 99.01255 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
45 51020049 510129 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 17.73655 98.95133 นาทราย ลี้ ลำพูน
46 51020079 510133 บ้านห้วยบง 18.07953 98.89566 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
47 51020113 510278 บ้านห้วยปันจ๊อย 18.42205 98.7754 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
48 51010066 510071 บ้านห้วยส้ม 18.44495 98.9529 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
49 51020021 510196 บ้านห้วยหละ 18.25571 98.82452 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
50 51010133 510109 บ้านห้วยอ้อ 18.4492 98.81911 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
51 51020017 510200 บ้านห้วยแทง 18.28038 98.83142 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
52 51020052 510161 บ้านห้วยแหน 17.86736 98.92571 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
53 51010168 510274 บ้านห้วยไซ 18.69084 99.15818 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน
54 51020046 510126 บ้านฮั่ว 17.70853 98.98007 นาทราย ลี้ ลำพูน
55 51010036 510003 บ้านฮ่องกอม่วง 18.60746 99.05545 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
56 51020077 510157 บ้านฮ่อมต้อ 17.80201 98.96121 ลี้ ลี้ ลำพูน
57 51010042 510043 บ้านเวียงยอง 18.57722 99.01395 เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
58 51020114 510279 บ้านเหล่าดู่ 18.42951 98.78574 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
59 51010131 510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย 18.43417 98.80775 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
60 51012001 510296 บ้านแป้นพิทยาคม 18.52937 98.96876 บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
61 51020122 510122 บ้านแม่กองวะ 17.78615 98.80573 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
62 51020081 510135 บ้านแม่ป้อก 18.03878 98.88225 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
63 51020069 510120 บ้านแม่ลาน 17.76749 98.81862 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
64 51010088 510237 บ้านแม่เมย 18.39979 98.9616 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน
65 51020061 510153 บ้านแม่แนต 17.92695 98.91626 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
66 51020073 510147 บ้านโฮ่ง 17.77472 98.99727 ลี้ ลี้ ลำพูน
67 51012006 510309 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 18.64805 99.10788 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
68 51010064 510074 วัดกู่เส้า 18.48821 98.97907 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
69 51010008 510011 วัดขี้เหล็ก 18.58245 99.06142 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
70 51010074 510064 วัดชัยสถาน 18.62804 99.03965 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
71 51010068 510073 วัดต้นโชค 18.4799 98.9584 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
72 51010078 510226 วัดทากาศ 18.4138 98.994 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
73 51010048 510021 วัดทุ่งยาว 18.49336 99.07368 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
74 51010024 510024 วัดน้ำพุ 18.50857 99.02936 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
75 51020109 510289 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 18.43171 98.7182 วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน
76 51010161 510267 วัดบ้านธิ 18.64722 99.13175 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
77 51010051 510016 วัดบ้านม้า 18.55019 99.0682 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
78 51010140 510092 วัดบ้านเรือน 18.50752 98.88316 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
79 51020112 510292 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 18.41608 98.74714 วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน
80 51010037 510004 วัดบ้านแจ่ม 18.57824 99.08044 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
81 51010170 510276 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ 18.69844 99.14082 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน
82 51010067 510072 วัดป่าตึงเชตวัน 18.47416 98.97284 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
83 51010163 510269 วัดป่าสัก 18.65251 99.12116 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
84 51010044 510045 วัดป่าแดด 18.56827 99.02791 เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
85 51020111 510291 วัดร้องธาร 18.43325 98.73989 วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน
86 51020118 510283 วัดวังสะแกง 18.42404 98.70164 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
87 51010141 510093 วัดศรีชุม 18.51276 98.87306 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
88 51010166 510272 วัดศรีดอนชัย 18.65153 99.06573 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
89 51010028 510009 วัดศรีดอนตัน 18.60063 99.07085 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
90 51010032 510007 วัดสะแล่ง 18.57813 99.09312 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
91 51010031 510006 วัดสันคะยอม 18.59317 99.08463 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
92 51010002 510039 วัดสันต้นธง 18.56341 98.99193 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
93 51010162 510268 วัดสันทราย 18.65874 99.10319 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
94 51010022 510022 วัดสันป่าสัก 18.53835 99.03751 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
95 51010025 510025 วัดหนองซิว 18.5383 99.00317 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
96 51010047 510020 วัดหนองหล่ม 18.47836 99.0572 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
97 51010055 510037 วัดหนองเหียง 18.49102 98.99354 หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
98 51010023 510023 วัดห้วยม้าโก้ง 18.5017 99.00952 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
99 51010073 510063 วัดฮ่องกอก 18.66119 99.05952 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
100 51010139 510094 วัดเจดีย์สามยอด 18.50417 98.86493 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
101 51010035 510002 วัดเหมืองกวัก 18.61241 99.09007 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
102 51010060 510066 วัดเหมืองง่า 18.60609 99.02357 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
103 51012007 510294 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 18.57293 99.00079 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
104 51010007 510042 อนุบาลลำพูน 18.56964 99.00512 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
105 51020076 510156 อนุบาลวังดิน 17.80368 98.95079 ลี้ ลี้ ลำพูน
106 51010070 510060 อนุบาลเมืองลำพูน 18.65215 99.04023 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
107 51012009 510295 อุโมงค์วิทยาคม 18.64265 99.04877 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
108 51010072 510062 เชตวันหนองหมู 18.64307 99.04301 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
109 51022006 510301 เวียงเจดีย์วิทยา 17.7996 98.94869 ลี้ ลี้ ลำพูน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด