ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ศรีสะเกษ"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 33030081 530319 ขุขันธ์วิทยา 14.71163 104.19311 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2 33030088 530302 ชุมชนบ้านหัวเสือ 14.81725 104.18483 หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
3 33022009 530948 ทุ่งสิมวิทยาคม 14.97208 104.09881 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
4 33012028 530962 นครศรีลำดวนวิทยา 14.94395 104.24065 วังหิน วังหิน ศรีสะเกษ
5 33030030 530283 นิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) 14.62951 104.23332 นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
6 33010063 530010 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 15.0209 104.24605 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
7 33012015 530899 บัวน้อยวิทยา 15.13803 104.48403 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
8 33022016 530951 บึงบูรพ์ 15.32667 104.04306 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
9 33040102 530451 บ้านกระหวัน 14.658 104.39728 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
10 33040119 530471 บ้านกระเจา 14.58212 104.42086 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
11 33030108 530562 บ้านกระแมด 14.7269 104.38447 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
12 33030157 530534 บ้านกอกหวาน 14.7784 104.08651 โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
13 33020180 530871 บ้านกุงขาม 15.47678 104.07646 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
14 33010066 530606 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 15.22751 104.31844 กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
15 33030132 530521 บ้านกู่ 14.86012 104.00959 กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
16 33010180 530647 บ้านก้อนเส้า 14.9104 104.75682 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
17 33040018 530215 บ้านขนุน 14.60256 104.80567 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
18 33040044 530140 บ้านขะยูง 14.68116 104.68957 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
19 33030067 530300 บ้านคำเผือ 14.65555 104.06559 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
20 33010252 530834 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 14.93638 104.31728 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ
21 33030184 530770 บ้านจำปานวง 14.49898 104.18173 ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
22 33030082 530320 บ้านชำแระกลาง 14.73261 104.24082 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
23 33020192 530882 บ้านดงเค็งตู้ 15.45667 104.06065 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
24 33020006 530343 บ้านดงแดง 15.41895 104.04012 ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ
25 33020184 530873 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 15.46148 104.14227 โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
26 33030021 530266 บ้านตรางสวาย 14.78936 104.19154 ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
27 33020169 530862 บ้านตลาดหนองเรือ 15.27219 104.04645 เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
28 33040019 530216 บ้านตาเครือ 14.62569 104.82165 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
29 33020193 530883 บ้านทัพส่วยหนองพอก 15.43866 104.05354 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
30 33010100 530128 บ้านทาม 15.24772 104.58739 ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
31 33010147 530085 บ้านทุ่งพาย 15.07006 104.64178 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
32 33020083 530395 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 15.0243 104.09887 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
33 33020031 530371 บ้านท่า 15.30502 104.20534 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ
34 33040021 530219 บ้านนาขนวน 14.63427 104.79337 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
35 33030156 530533 บ้านนาวา 14.78413 104.08616 โพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
36 33010030 530029 บ้านบก 15.07027 104.35137 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
37 33040169 530702 บ้านบกห้วยโนน 14.74139 104.42737 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
38 33010112 530115 บ้านบัวน้อยโนนปอ 15.15945 104.48589 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
39 33020016 530358 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 15.31373 104.10877 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
40 33040041 530190 บ้านปะทาย 14.61833 104.63353 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
41 33010081 530601 บ้านผักขะ 15.17361 104.39123 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
42 33040066 530191 บ้านผือ 14.59817 104.64325 เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
43 33020087 530406 บ้านพลับฝางผักหม 15.58071 103.62305 ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
44 33010175 530648 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 14.86746 104.75629 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
45 33010064 530011 บ้านยางกุดนาคำ 15.0501 104.23495 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
46 33030006 530267 บ้านระกา 14.7962 104.17171 โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
47 33040050 530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 14.52585 104.80388 โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
48 33030048 530294 บ้านละเบิกตาฮีง 14.64653 104.28123 ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
49 33010146 530084 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 15.01717 104.64482 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
50 33030057 530310 บ้านสระบานสามัคคี 14.86411 104.20877 สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
51 33030111 530554 บ้านสวาย-สนวน 14.76387 104.36441 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
52 33030084 530323 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 14.72763 104.2075 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
53 33030124 530572 บ้านสะเดาน้อย 14.66242 104.31557 สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
54 33040088 530168 บ้านสังเม็ก 14.61428 104.71556 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
55 33040016 530214 บ้านสามแยก-หินกอง 14.70891 104.8537 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
56 33030167 530552 บ้านสำโรง 14.93911 104.06164 สำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
57 33020012 530364 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 15.27209 104.24327 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ
58 33010025 530057 บ้านหนองคำ 15.1862 104.32026 น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
59 33040144 530463 บ้านหนองคู 14.63954 104.31653 โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
60 33010157 530667 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 14.8815 104.70955 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
61 33040057 530179 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 14.59422 104.74091 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
62 33040217 530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 15.28419 104.76563 หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
63 33040009 530155 บ้านหนองทา 14.6797 104.54749 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
64 33020190 530880 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 15.45571 104.03876 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
65 33030096 530591 บ้านหนองระเยียว 14.86786 104.31358 โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
66 33010149 530081 บ้านหนองหัวช้าง 15.04109 104.62772 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
67 33040081 530233 บ้านหนองหิน(อสพป.15) 14.701 104.78922 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
68 33020131 530617 บ้านหนองอาคูณ 15.09387 104.0097 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
69 33010034 530042 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 15.12798 104.42158 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
70 33020040 530337 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 15.3544 104.13808 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
71 33010023 530055 บ้านหนองโนวิทยา 15.15507 104.32387 น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
72 33020020 530362 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 15.31518 104.13166 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
73 33010165 530675 บ้านหัวเหล่า 14.95648 104.6128 บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
74 33020119 530642 บ้านหาด(อสพป.13) 15.31999 104.0376 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
75 33020019 530361 บ้านห้วย 15.32994 104.0772 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
76 33030019 530259 บ้านอังกุล 14.73741 104.12099 ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
77 33020136 530615 บ้านอีสร้อย 15.03686 104.01603 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
78 33020047 530357 บ้านฮ่องข่า 15.24547 104.20363 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
79 33020181 530874 บ้านเกิ้ง(อสพป.37) 15.49657 104.06425 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
80 33030131 530585 บ้านเขวา 14.84007 104.38424 สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
81 33010102 530137 บ้านเจี่ย 15.21831 104.62068 ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
82 33010160 530670 บ้านเท่อเล่อ 14.9151 104.74095 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
83 33030008 530269 บ้านเปี่ยมตะลวก 14.79682 104.1265 โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
84 33020182 530872 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 15.45489 104.07551 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
85 33030086 530276 บ้านเรียม 14.72778 104.21119 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
86 33030155 530513 บ้านเหล็ก 14.86927 104.0326 พิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
87 33010067 530607 บ้านแก้ง 15.24193 104.30048 กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
88 33030078 530321 บ้านแทรง 14.71604 104.17895 ห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
89 33020014 530367 บ้านโก 15.27816 104.22285 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ
90 33020046 530354 บ้านโต่งโต้น 15.26935 104.15928 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
91 33020144 530623 บ้านโทะ 15.01803 104.03812 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
92 33010070 530608 บ้านโนนคูณ 15.31218 104.3642 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
93 33040014 530212 บ้านโนนคูณ 14.65272 104.82151 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
94 33010156 530666 บ้านโนนคูณ 14.92015 104.71184 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
95 33040006 530152 บ้านโนนจิก 14.69977 104.58056 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
96 33040023 530221 บ้านโนนสมบูรณ์ 14.57347 104.81211 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
97 33040070 530197 บ้านโนนเปือย 14.59928 104.66618 เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
98 33040055 530177 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 14.55036 104.67546 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
99 33040085 530237 บ้านโนนเรือคำบอน 14.72332 104.80971 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
100 33020082 530399 บ้านโนนแดงโนนม่วง 15.04989 104.17185 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
101 33010164 530674 บ้านโปร่ง 14.98433 104.62799 บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
102 33030125 530573 บ้านโป่ง 14.67597 104.29703 สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
103 33030109 530563 บ้านโพงกอก 14.71335 104.37151 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
104 33030130 530584 บ้านโพนปลัด 14.85098 104.36565 สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
105 33040214 530822 บ้านไผ่หนองแคน 14.7874 104.63072 หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
106 33020124 530627 บ้านไพรพะยอม 14.93355 104.06168 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
107 33040028 530228 บ้านไร่เจริญ 14.76755 104.66387 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
108 33020126 530630 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 14.94357 104.05265 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
109 33012011 530895 ยางชุมน้อยพิทยาคม 15.2593 104.40321 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
110 33030103 530575 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 14.80388 104.35392 ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
111 33032014 530928 สวายพิทยาคม 14.91893 103.947 สวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
112 33012005 530890 สิริเกศน้อมเกล้า 15.12872 104.29906 หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
113 33022001 530938 ส้มป่อยพิทยาคม 15.27601 104.23767 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ
114 33022017 530952 ห้วยทับทันวิทยาคม 15.04874 104.02513 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
115 33020178 530868 อนุบาลศิลาลาด 15.47695 104.07651 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
116 33020149 530618 อนุบาลห้วยทับทัน 15.05628 104.02913 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
117 33030110 530553 อนุบาลไพรบึง 14.75004 104.36195 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
118 33012007 530893 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 15.11529 104.37033 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
119 33020025 530328 เมืองคง(คงคาวิทยา) 15.33638 104.16227 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
120 33040210 530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) 14.73734 104.73028 หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
121 33012032 530971 โนนเพ็กวิทยาคม 14.8997 104.32481 หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ
122 33012004 530888 ไกรภักดีวิทยาคม 15.1075 104.36325 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด