ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "สกลนคร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 47010010 540005 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 17.14497 104.16832 งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
2 47030162 540467 ชุมชนบ้านกลางนาโน 17.54478 103.94917 โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
3 47030161 540482 ชุมชนบ้านโพนงาม 17.6859 103.9695 โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
4 47010012 540037 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 17.26397 104.14447 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
5 47030208 540584 ทุ่งเจริญพัฒนา 17.64553 103.43714 หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร
6 47032014 540663 ท่าสงครามวิทยา 17.77389 103.95612 ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
7 47030092 540524 บ้านกุดจาน 17.81019 103.82942 แพด คำตากล้า สกลนคร
8 47030031 540254 บ้านกุดจิก 17.64962 103.79695 นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
9 47030004 540318 บ้านขัวก่าย 17.61875 103.82458 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
10 47020075 540241 บ้านขัวขอนแคน 17.39487 103.84237 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
11 47030167 540487 บ้านข้าวแป้ง 17.69094 103.94605 วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
12 47030010 540249 บ้านคอนศรีบะสะแบง 17.56955 103.74116 คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
13 47020207 540363 บ้านคำชนดงต้อง 17.55366 103.40562 โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
14 47020205 540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุม 17.50333 103.43402 โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
15 47030156 540502 บ้านดงสาร 17.73868 104.01432 โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
16 47030144 540489 บ้านดอนแดง 17.81377 103.91676 ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
17 47030111 540150 บ้านดอนแดงคำอ้อ 17.98606 103.59377 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร
18 47020202 540390 บ้านถ่อน ต.พันนา 17.42946 103.57702 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
19 47030197 540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 17.58275 103.53163 ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร
20 47020096 540218 บ้านท่าลาด 17.41766 103.72765 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
21 47020040 540163 บ้านท่าสองคอน 17.38233 103.86363 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
22 47020154 540370 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 17.62015 103.4026 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
23 47030028 540310 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 17.56856 103.70302 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
24 47030158 540484 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 17.77038 104.00967 โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
25 47030176 540500 บ้านนาดอกไม้ 17.70926 104.04062 สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
26 47030146 540491 บ้านนาหวาย 17.7696 103.96278 ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
27 47030089 540515 บ้านนาแต้ 17.8638 103.71788 นาแต้ คำตากล้า สกลนคร
28 47030044 540256 บ้านปลาหลาย 17.58222 103.78595 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
29 47020201 540389 บ้านพันนา 17.44422 103.5666 พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
30 47020165 540399 บ้านม้า 17.44495 103.55152 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
31 47030047 540246 บ้านวังบง 17.65678 103.72678 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
32 47020097 540219 บ้านสงเปลือย 17.43011 103.74599 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
33 47030103 540154 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 17.99059 103.51286 ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร
34 47030008 540322 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 17.6141 103.86275 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
35 47030177 540497 บ้านหนองผือ 17.67317 104.04835 สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
36 47030081 540513 บ้านหนองพอกน้อย 17.86706 103.75619 คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร
37 47030174 540501 บ้านหนองสามขา 17.69194 104.00751 สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
38 47020162 540387 บ้านหนองหวาย 17.36573 103.62449 ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
39 47020168 540402 บ้านหนองหว้า 17.50523 103.5191 ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
40 47020172 540392 บ้านหนองหอย 17.44239 103.5771 ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
41 47030060 540300 บ้านหนองแวง 17.75116 103.70712 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร
42 47030063 540307 บ้านโคกก่องหนองแวง 17.74182 103.73291 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร
43 47020150 540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 17.62972 103.43198 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
44 47030139 540139 บ้านโนนแสบง 17.76589 103.51082 หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร
45 47032013 540662 โพนงามศึกษา 17.68557 103.97361 โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด