ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "สงขลา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 90012011 550506 คลองแดนวิทยา 7.90925 100.31142 คลองแดน ระโนด สงขลา
2 90022006 550517 คูเต่าวิทยา 7.11022 100.47714 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
3 90012016 550527 ชะแล้นิมิตวิทยา 7.31322 100.43714 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
4 90020018 550149 ชุมชนบ้านโคกค่าย 7.17891 100.31033 ควนรู รัตภูมิ สงขลา
5 90010069 550081 ชุมชนวัดบ้านขาว 7.84429 100.23021 บ้านขาว ระโนด สงขลา
6 90010093 550101 ชุมชนวัดสามบ่อ 7.67812 100.38597 ระวะ ระโนด สงขลา
7 90012008 550503 ตะเครียะวิทยาคม 7.84346 100.25149 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
8 90010060 550088 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 7.80497 100.35959 ท่าบอน ระโนด สงขลา
9 90022014 550525 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 7.09666 100.41174 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
10 90020027 550157 บ้านกําแพงเพชร 7.13105 100.24704 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
11 90010074 550116 บ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 7.8561 100.31794 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
12 90010124 550452 บ้านคลองท่าแตง 7.25719 100.50574 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
13 90020111 550432 บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2) 7.05412 100.40591 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
14 90010056 550082 บ้านดอนแบก 7.84472 100.25226 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
15 90030109 550226 บ้านตูหยง 6.83779 101.00192 ปากบาง เทพา สงขลา
16 90020093 550416 บ้านบางเหรียง 7.14344 100.41645 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
17 90010058 550086 บ้านมาบบัว 7.86993 100.34569 ท่าบอน ระโนด สงขลา
18 90010051 550110 บ้านมาบหัวทีง 7.91185 100.28894 แดนสงวน ระโนด สงขลา
19 90010101 550388 บ้านรัดปูน 7.61088 100.35001 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
20 90020106 550413 บ้านหัวไทร 7.2678 100.34113 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
21 90020109 550408 บ้านห้วยลึก 7.24673 100.33857 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
22 90030045 550234 บ้านเลียบ 6.93006 100.81146 สะกอม จะนะ สงขลา
23 90010054 550109 บ้านแม่ใหญ่ 7.87371 100.30591 แดนสงวน ระโนด สงขลา
24 90022013 550524 ปากจ่าวิทยา 7.2565 100.39663 ควนโส ควนเนียง สงขลา
25 90010049 550111 ราชประชานุเคราะห์ 11 7.91417 100.31226 คลองแดน ระโนด สงขลา
26 90010103 550386 วัดกาหรํา 7.66253 100.32951 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
27 90010062 550114 วัดคลองเป็ด 7.81105 100.3332 ท่าบอน ระโนด สงขลา
28 90010068 550083 วัดคูวา 7.86626 100.22436 บ้านขาว ระโนด สงขลา
29 90020025 550146 วัดคูหาใน 7.15587 100.28764 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา
30 90010087 550074 วัดจาก 7.77869 100.30616 ระโนด ระโนด สงขลา
31 90010052 550107 วัดทุ่งสงวน 7.86537 100.28289 แดนสงวน ระโนด สงขลา
32 90020116 550426 วัดท่าช้าง 7.08025 100.42959 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
33 90020076 550037 วัดท่านางหอม 7.12061 100.52358 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
34 90020107 550412 วัดท่าหยี 7.30354 100.37531 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
35 90010075 550092 วัดปากแตระ 7.77841 100.36574 ปากแตระ ระโนด สงขลา
36 90010073 550113 วัดผักกูด 7.82153 100.3086 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
37 90010059 550087 วัดศาลาหลวงบน 7.84608 100.35255 ท่าบอน ระโนด สงขลา
38 90010063 550115 วัดศาลาหลวงล่าง 7.83838 100.32351 ท่าบอน ระโนด สงขลา
39 90010131 550461 วัดสว่างอารมณ์ 7.2554 100.45858 ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
40 90010050 550085 วัดหัวคุ้ง 7.89936 100.34039 คลองแดน ระโนด สงขลา
41 90010055 550079 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 7.81057 100.26335 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
42 90010090 550098 วัดแจ้ง 7.71454 100.38482 ระวะ ระโนด สงขลา
43 90010104 550387 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 7.69184 100.33065 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
44 90022011 550521 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 7.01537 100.496 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
45 90010031 550126 ในเมือง 7.47757 100.43726 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด