ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "สงขลา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 90010106 550398 บ้านต้นปริง 6.90357 100.57464 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
2 90030152 550343 บ้านบาโหย 6.41791 100.91751 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา
3 90030033 550278 บ้านหว้าหลัง 6.89511 100.6071 นาหว้า จะนะ สงขลา
4 90010105 550396 วัดแม่เปียะ 6.94091 100.52156 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด