ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "สงขลา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 90012013 550507 กระแสสินธุ์วิทยา 7.62563 100.32993 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
2 90012011 550506 คลองแดนวิทยา 7.90925 100.31142 คลองแดน ระโนด สงขลา
3 90022006 550517 คูเต่าวิทยา 7.11022 100.47714 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
4 90012016 550527 ชะแล้นิมิตวิทยา 7.31322 100.43714 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
5 90030013 550239 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 7.00428 100.67405 จะโหนง จะนะ สงขลา
6 90030014 550242 ชุมชนบ้านทางควาย 7.02857 100.6619 จะโหนง จะนะ สงขลา
7 90030026 550238 ชุมชนบ้านนาทับ 7.03858 100.69083 นาทับ จะนะ สงขลา
8 90020077 550034 ชุมชนบ้านน้ำน้อย 7.06436 100.52795 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
9 90010044 550121 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 7.38718 100.47442 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
10 90010025 550138 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 7.52583 100.4038 คลองรี สทิงพระ สงขลา
11 90010069 550081 ชุมชนวัดบ้านขาว 7.84429 100.23021 บ้านขาว ระโนด สงขลา
12 90010093 550101 ชุมชนวัดสามบ่อ 7.67812 100.38597 ระวะ ระโนด สงขลา
13 90010100 550385 ชุมชนวัดเชิงแส 7.63239 100.33337 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
14 90012008 550503 ตะเครียะวิทยาคม 7.84346 100.25149 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
15 90010060 550088 ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 7.80497 100.35959 ท่าบอน ระโนด สงขลา
16 90012005 550488 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 7.13847 100.5732 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
17 90030095 550189 นิคมสร้างตนเองเทพา 2 6.75542 101.02118 ท่าม่วง เทพา สงขลา
18 90030105 550191 นิคมสร้างตนเองเทพา 4 6.73051 101.01778 ท่าม่วง เทพา สงขลา
19 90022014 550525 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 7.09666 100.41174 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
20 90030088 550213 บ้านกรงอิตำ 6.88857 100.9082 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
21 90020090 550411 บ้านกรอบ 7.21198 100.37503 ควนโส ควนเนียง สงขลา
22 90010141 550454 บ้านขนุน 7.30437 100.50907 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
23 90010074 550116 บ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 7.8561 100.31794 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
24 90030106 550221 บ้านคลองขุด 6.82117 100.98764 ปากบาง เทพา สงขลา
25 90010124 550452 บ้านคลองท่าแตง 7.25719 100.50574 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
26 90030112 550184 บ้านคลองประดู่ 6.86707 100.97293 ปากบาง เทพา สงขลา
27 90020055 550047 บ้านควน 7.12276 100.46366 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
28 90030108 550225 บ้านควนตีหมุน 6.82068 101.02518 ปากบาง เทพา สงขลา
29 90030005 550259 บ้านควนหัวช้าง 6.96563 100.70479 คลองเปียะ จะนะ สงขลา
30 90010032 550125 บ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) 7.47439 100.44223 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
31 90010037 550141 บ้านชะแม 7.57624 100.40833 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
32 90010056 550082 บ้านดอนแบก 7.84472 100.25226 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
33 90020113 550434 บ้านดินลาน(เรียงอุทิศ) 7.04341 100.4338 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
34 90030017 550230 บ้านตลิ่งชัน 6.98121 100.7657 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
35 90030107 550224 บ้านตาแปด 6.7837 101.02471 ปากบาง เทพา สงขลา
36 90030109 550226 บ้านตูหยง 6.83779 101.00192 ปากบาง เทพา สงขลา
37 90020036 550051 บ้านทุ่งนํ้า 7.07832 100.48193 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
38 90020072 550043 บ้านทุ่งใหญ่ 7.05513 100.5408 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
39 90030027 550240 บ้านท่าคลอง 7.04104 100.7081 นาทับ จะนะ สงขลา
40 90010023 550145 บ้านท่าคุระ 7.56971 100.39064 คลองรี สทิงพระ สงขลา
41 90030098 550222 บ้านท่าม่วง 6.80899 100.98208 ท่าม่วง เทพา สงขลา
42 90010125 550472 บ้านท่าแคง(เสริมอุทิศ) 7.3564 100.429 บางเขียด สิงหนคร สงขลา
43 90020039 550055 บ้านท่าไทร 7.03374 100.45423 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
44 90030018 550232 บ้านนนท์ 6.94955 100.71964 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
45 90030039 550228 บ้านนา 6.9142 100.74098 บ้านนา จะนะ สงขลา
46 90010018 550014 บ้านน้ำกระจาย 7.11362 100.57147 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
47 90030038 550267 บ้านนํ้าเค็ม 6.89274 100.76878 บ้านนา จะนะ สงขลา
48 90020117 550424 บ้านบางกลํ่า 7.09321 100.42021 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
49 90010016 550011 บ้านบางดาน 7.14216 100.59033 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
50 90020093 550416 บ้านบางเหรียง 7.14344 100.41645 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
51 90020044 550059 บ้านบางแฟบ 7.01119 100.43966 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
52 90010129 550462 บ้านบางไหน 7.27968 100.43406 ปากรอ สิงหนคร สงขลา
53 90010064 550102 บ้านบ่อตรุ(นิยมประชาคาร) 7.65094 100.39958 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
54 90030085 550210 บ้านบ่อนํ้าส้ม 6.84461 100.91758 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
55 90020089 550409 บ้านบ่อหว้า 7.26157 100.40807 ควนโส ควนเนียง สงขลา
56 90010003 550006 บ้านบ่ออิฐ 7.11324 100.65953 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
57 90030110 550185 บ้านบ่อเตย 6.84266 100.96557 ปากบาง เทพา สงขลา
58 90030046 550236 บ้านบ่อโชน 6.95069 100.81286 สะกอม จะนะ สงขลา
59 90030047 550231 บ้านปากบาง 6.94907 100.82515 สะกอม จะนะ สงขลา
60 90030028 550243 บ้านปากบางนาทับ 7.05418 100.6913 นาทับ จะนะ สงขลา
61 90030129 550215 บ้านปากบางสะกอม 6.9477 100.83581 สะกอม เทพา สงขลา
62 90030103 550186 บ้านป่ากอ 6.8126 100.95662 เทพา เทพา สงขลา
63 90030016 550237 บ้านป่างาม 6.97446 100.73086 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
64 90030043 550258 บ้านป่าชิง 6.9427 100.69913 ป่าชิง จะนะ สงขลา
65 90030102 550183 บ้านพระพุทธ 6.86544 100.96675 เทพา เทพา สงขลา
66 90010033 550132 บ้านพังเภา 7.45732 100.44416 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
67 90010058 550086 บ้านมาบบัว 7.86993 100.34569 ท่าบอน ระโนด สงขลา
68 90010051 550110 บ้านมาบหัวทีง 7.91185 100.28894 แดนสงวน ระโนด สงขลา
69 90010132 550466 บ้านม่วงงาม(สังฆสันติคุรุราษฎร์) 7.35111 100.48802 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
70 90030124 550217 บ้านม่วงถํ้า 6.92082 100.81702 สะกอม เทพา สงขลา
71 90010135 550469 บ้านม่วงพุ่ม 7.36471 100.48295 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
72 90030029 550241 บ้านม้างอน 7.01345 100.71951 นาทับ จะนะ สงขลา
73 90020120 550429 บ้านยวนยาง 7.1061 100.43715 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
74 90010011 550005 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 7.07376 100.65229 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
75 90010085 550072 บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 7.77705 100.31926 ระโนด ระโนด สงขลา
76 90010101 550388 บ้านรัดปูน 7.61088 100.35001 เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา
77 90010061 550090 บ้านรับแพรก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 7.7843 100.34827 ท่าบอน ระโนด สงขลา
78 90010042 550124 บ้านวัดใหม่ 7.42133 100.45865 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
79 90030130 550216 บ้านสวรรค์ 6.94038 100.81296 สะกอม เทพา สงขลา
80 90030048 550229 บ้านสะกอม 6.93429 100.78537 สะกอม จะนะ สงขลา
81 90030019 550233 บ้านสุเหร่า 6.92447 100.73187 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
82 90020037 550052 บ้านหนองนายขุ้ย 7.06088 100.46793 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
83 90020122 550430 บ้านหนองม่วง 7.10921 100.44955 แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
84 90030097 550192 บ้านหนองสาหร่าย 6.77505 101.00643 ท่าม่วง เทพา สงขลา
85 90010091 550091 บ้านหน้าทอง 7.74705 100.37478 ระวะ ระโนด สงขลา
86 90020108 550410 บ้านหัวปาบ 7.25318 100.35897 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
87 90010149 550444 บ้านหัวเขา 7.19372 100.56619 หัวเขา สิงหนคร สงขลา
88 90020106 550413 บ้านหัวไทร 7.2678 100.34113 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
89 90020121 550437 บ้านหาร 7.06393 100.45313 บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
90 90020109 550408 บ้านห้วยลึก 7.24673 100.33857 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
91 90020054 550046 บ้านเกาะนก 7.13179 100.46746 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
92 90030111 550227 บ้านเกาะแลหนัง 6.84775 101.03993 ปากบาง เทพา สงขลา
93 90030012 550245 บ้านเขาจันทร์ 6.99536 100.71156 จะโหนง จะนะ สงขลา
94 90030127 550220 บ้านเขาน้อย 6.92888 100.87432 สะกอม เทพา สงขลา
95 90010147 550445 บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 7.22427 100.56771 หัวเขา สิงหนคร สงขลา
96 90030100 550181 บ้านเทพา 6.83001 100.9636 เทพา เทพา สงขลา
97 90030045 550234 บ้านเลียบ 6.93006 100.81146 สะกอม จะนะ สงขลา
98 90010054 550109 บ้านแม่ใหญ่ 7.87371 100.30591 แดนสงวน ระโนด สงขลา
99 90010099 550384 บ้านแหลมหาด 7.55897 100.27155 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
100 90030093 550223 บ้านโคกกอ 6.78808 100.99177 ท่าม่วง เทพา สงขลา
101 90030040 550235 บ้านโคกม้า 6.90944 100.75975 บ้านนา จะนะ สงขลา
102 90020095 550418 บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 7.16929 100.40773 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
103 90020051 550049 บ้านใต้ 7.11758 100.46933 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
104 90022013 550524 ปากจ่าวิทยา 7.2565 100.39663 ควนโส ควนเนียง สงขลา
105 90012001 550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 7.20888 100.59593 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
106 90012009 550504 ระโนด 7.7791 100.32656 ระโนด ระโนด สงขลา
107 90012012 550502 ระโนดวิทยา 7.76575 100.30929 ระโนด ระโนด สงขลา
108 90010049 550111 ราชประชานุเคราะห์ 11 7.91417 100.31226 คลองแดน ระโนด สงขลา
109 90012004 550486 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 7.20481 100.5956 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
110 90010022 550134 วัดกระดังงา 7.50319 100.42987 กระดังงา สทิงพระ สงขลา
111 90010021 550133 วัดกลาง 7.49781 100.432 กระดังงา สทิงพระ สงขลา
112 90010103 550386 วัดกาหรํา 7.66253 100.32951 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
113 90010140 550453 วัดขนุน 7.30061 100.4991 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
114 90020100 550400 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 7.18739 100.40218 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
115 90030125 550218 วัดคงคาสวัสดิ์ 6.89194 100.81252 สะกอม เทพา สงขลา
116 90010062 550114 วัดคลองเป็ด 7.81105 100.3332 ท่าบอน ระโนด สงขลา
117 90020040 550044 วัดคลองแห 7.04433 100.47517 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
118 90010029 550128 วัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล) 7.46337 100.41639 คูขุด สทิงพระ สงขลา
119 90010068 550083 วัดคูวา 7.86626 100.22436 บ้านขาว ระโนด สงขลา
120 90010045 550122 วัดจันทน์ 7.38681 100.4616 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
121 90010087 550074 วัดจาก 7.77869 100.30616 ระโนด ระโนด สงขลา
122 90020052 550050 วัดชลธารประสิทธิ์ 7.09324 100.47376 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
123 90010115 550465 วัดชะแล้ 7.31528 100.44467 ชะแล้ สิงหนคร สงขลา
124 90020053 550045 วัดดอน 7.10282 100.4728 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
125 90010036 550142 วัดดีหลวง 7.59352 100.41335 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
126 90010120 550459 วัดดีหลวงนอก 7.28389 100.50898 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
127 90010076 550089 วัดตะพังหม้อ 7.77189 100.35309 ปากแตระ ระโนด สงขลา
128 90010116 550447 วัดตาหลวงคง 7.24974 100.51983 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
129 90010096 550381 วัดทุ่งบัว 7.57945 100.3039 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
130 90030044 550255 วัดทุ่งพระ 6.92645 100.70667 ป่าชิง จะนะ สงขลา
131 90010052 550107 วัดทุ่งสงวน 7.86537 100.28289 แดนสงวน ระโนด สงขลา
132 90020116 550426 วัดท่าช้าง 7.08025 100.42959 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
133 90020076 550037 วัดท่านางหอม 7.12061 100.52358 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
134 90020107 550412 วัดท่าหยี 7.30354 100.37531 ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา
135 90010039 550119 วัดท่าหิน 7.39871 100.42173 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
136 90020041 550057 วัดท่าแซ 7.042 100.45052 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
137 90010004 550017 วัดท้ายยอ 7.15518 100.53233 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
138 90010123 550451 วัดทํานบตางหน 7.27159 100.49684 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
139 90010027 550130 วัดธรรมประดิษฐ์(ลือวิทยาสิทธิ์) 7.43628 100.4107 คูขุด สทิงพระ สงขลา
140 90010144 550439 วัดธรรมโฆษณ์ 7.23097 100.5302 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
141 90010034 550144 วัดนางเหล้า 7.61884 100.39329 ชุมพล สทิงพระ สงขลา
142 90020123 550427 วัดนารังนก 7.07575 100.47676 แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
143 90030086 550211 วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 6.86479 100.87605 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา
144 90020092 550415 วัดบางทีง 7.12183 100.41873 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
145 90020056 550048 วัดบางลึก 7.1325 100.49542 คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
146 90010126 550471 วัดบางเขียด 7.33687 100.43725 บางเขียด สิงหนคร สงขลา
147 90010148 550443 วัดบ่อทรัพย์ 7.19291 100.57556 หัวเขา สิงหนคร สงขลา
148 90010128 550464 วัดบ่อทรายเจริญธรรม 7.28121 100.45585 ปากรอ สิงหนคร สงขลา
149 90010146 550441 วัดบ่อปาบ 7.222 100.52689 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
150 90010119 550450 วัดบ่อสระวิทยาทาน 7.27551 100.51456 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
151 90010043 550123 วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) 7.40381 100.46364 บ่อแดง สทิงพระ สงขลา
152 90010122 550442 วัดบ้านพร้าว 7.24271 100.50932 ทำนบ สิงหนคร สงขลา
153 90010083 550077 วัดบ้านใหม่ 7.79989 100.28931 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
154 90030042 550274 วัดบ้านไร่ 6.90415 100.71274 ป่าชิง จะนะ สงขลา
155 90010067 550105 วัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์) 7.62588 100.39436 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
156 90010026 550139 วัดประดู่หอม 7.50213 100.40817 คลองรี สทิงพระ สงขลา
157 90010136 550470 วัดประตูเขียน 7.33693 100.48113 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
158 90010121 550446 วัดประตูไชย 7.26371 100.52213 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
159 90010047 550135 วัดประเจียก 7.52977 100.42226 สนามชัย สทิงพระ สงขลา
160 90010134 550468 วัดปะโอ (พรพิทยาคม) 7.32415 100.48698 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
161 90020091 550414 วัดปากจ่า 7.26038 100.39488 ควนโส ควนเนียง สงขลา
162 90010075 550092 วัดปากแตระ 7.77841 100.36574 ปากแตระ ระโนด สงขลา
163 90010137 550458 วัดป่าขวาง 7.31569 100.47583 รำแดง สิงหนคร สงขลา
164 90010130 550460 วัดป่าขาด 7.25526 100.48155 ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
165 90010073 550113 วัดผักกูด 7.82153 100.3086 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
166 90010041 550131 วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) 7.44244 100.45085 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา
167 90010046 550140 วัดพังกก(ประขาพิทักษ์) 7.56497 100.41985 สนามชัย สทิงพระ สงขลา
168 90010092 550100 วัดพังตรี 7.69985 100.37556 ระวะ ระโนด สงขลา
169 90010078 550093 วัดพังยาง 7.70966 100.36667 พังยาง ระโนด สงขลา
170 90010084 550078 วัดมหาการ 7.72978 100.31843 ระโนด ระโนด สงขลา
171 90010133 550467 วัดมะขามคลาน 7.36047 100.47173 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
172 90010142 550455 วัดวาส 7.32183 100.5003 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
173 90010028 550127 วัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) 7.48326 100.40941 คูขุด สทิงพระ สงขลา
174 90010059 550087 วัดศาลาหลวงบน 7.84608 100.35255 ท่าบอน ระโนด สงขลา
175 90010063 550115 วัดศาลาหลวงล่าง 7.83838 100.32351 ท่าบอน ระโนด สงขลา
176 90020074 550042 วัดศีรษะคีรี 7.10174 100.51271 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
177 90010143 550438 วัดสถิตย์ชลธาร 7.21286 100.54788 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
178 90010094 550106 วัดสน 7.66599 100.37932 วัดสน ระโนด สงขลา
179 90010048 550136 วัดสนามไชย 7.55257 100.41508 สนามชัย สทิงพระ สงขลา
180 90010131 550461 วัดสว่างอารมณ์ 7.2554 100.45858 ป่าขาด สิงหนคร สงขลา
181 90010001 550009 วัดสามกอง 7.12217 100.64159 เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา
182 90010079 550094 วัดสามี(ปุญญมุนีอุทิศ) 7.72939 100.35911 พังยาง ระโนด สงขลา
183 90010066 550104 วัดสีหยัง 7.63207 100.39325 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
184 90010139 550456 วัดหนองหอย 7.31078 100.49576 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
185 90010077 550099 วัดหน้าเมือง 7.70602 100.37347 พังยาง ระโนด สงขลา
186 90010050 550085 วัดหัวคุ้ง 7.89936 100.34039 คลองแดน ระโนด สงขลา
187 90010070 550080 วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 7.79116 100.25526 บ้านขาว ระโนด สงขลา
188 90010071 550112 วัดหัววัง 7.80239 100.32108 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา
189 90010082 550076 วัดหัวเค็ด 7.78254 100.32723 ระโนด ระโนด สงขลา
190 90010138 550457 วัดห้วยพุด 7.2903 100.48237 รำแดง สิงหนคร สงขลา
191 90010040 550120 วัดห้วยลาด 7.38045 100.43237 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
192 90010012 550002 วัดอ่างทอง 7.07964 100.63505 ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา
193 90010055 550079 วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 7.81057 100.26335 ตะเครียะ ระโนด สงขลา
194 90010065 550103 วัดเจดีย์งาม 7.64541 100.38986 บ่อตรุ ระโนด สงขลา
195 90010088 550096 วัดเถรแก้ว 7.73355 100.36943 ระวะ ระโนด สงขลา
196 90030101 550182 วัดเทพาไพโรจน์ 6.86739 100.95333 เทพา เทพา สงขลา
197 90010117 550448 วัดเปรมศรัทธา 7.24837 100.54018 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
198 90010118 550449 วัดเลียบ 7.28367 100.52096 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
199 90010090 550098 วัดแจ้ง 7.71454 100.38482 ระวะ ระโนด สงขลา
200 90020060 550038 วัดแม่เตย 7.07139 100.5625 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
201 90010097 550382 วัดแหลมบ่อท่อ 7.53923 100.29921 เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา
202 90010006 550019 วัดแหลมพ้อ 7.15922 100.55664 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
203 90010030 550129 วัดแหลมวัง(จันทรมุขประชา) 7.45392 100.41387 คูขุด สทิงพระ สงขลา
204 90020086 550061 วัดโคกสมานคุณ 7.00828 100.46291 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
205 90010024 550137 วัดโคกโพธิ์ 7.55886 100.39771 คลองรี สทิงพระ สงขลา
206 90010095 550380 วัดโตนดด้วน 7.58382 100.31508 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา
207 90020087 550402 วัดโพธิธรรมาราม 7.22318 100.34731 ควนโส ควนเนียง สงขลา
208 90010038 550118 วัดโพธิ์กลาง 7.41846 100.41997 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา
209 90010104 550387 วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 7.69184 100.33065 โรง กระแสสินธุ์ สงขลา
210 90010145 550440 วัดโลกา 7.22939 100.52539 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา
211 90010089 550097 วัดใหญ่ 7.71228 100.37231 ระวะ ระโนด สงขลา
212 90010014 550020 วิเชียรชม 7.20598 100.58783 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
213 90012007 550489 สงขลาพัฒนาปัญญา 7.14561 100.565 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
214 90012015 550526 สงขลาวิทยาคม 7.24136 100.53682 ชิงโค สิงหนคร สงขลา
215 90012003 550491 สทิงพระชนูปถัมภ์ 7.39135 100.47236 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
216 90012002 550490 สทิงพระวิทยา 7.47806 100.44344 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
217 90012010 550505 สามบ่อวิทยา 7.67671 100.38604 วัดสน ระโนด สงขลา
218 90022003 550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 7.00225 100.45836 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
219 90010017 550013 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 7.14218 100.57634 พะวง เมืองสงขลา สงขลา
220 90010015 550012 อนุบาลสงขลา 7.20178 100.59224 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
221 90032001 550498 เทพา 6.83194 100.96079 เทพา เทพา สงขลา
222 90010031 550126 ในเมือง 7.47757 100.43726 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
223 90010080 550095 ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 7.7461 100.35506 พังยาง ระโนด สงขลา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด