ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "สตูล"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 91010067 560087 บ้านค่ายรวมมิตร 6.90536 100.12851 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
2 91010145 560110 บ้านราวปลา 7.1344 99.8525 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
3 91010057 560095 บ้านเหนือคลอง 6.99631 100.0123 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด