ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "สมุทรสงคราม"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 75010054 580049 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 13.48393 99.90288 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
2 75010084 580079 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 13.39318 99.87491 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
3 75012002 580097 ถาวรานุกูล 13.41492 99.99889 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
4 75010086 580075 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 13.42563 99.89126 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
5 75012003 580098 ท้ายหาด 13.39403 99.965 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
6 75010006 580025 บ้านคลองบางกก 13.5037 100.04108 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
7 75010078 580078 บ้านคลองสมบูรณ์ 13.34707 99.90542 แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
8 75010020 580003 บ้านฉู่ฉี่ 13.3643 100.01895 บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
9 75010082 580066 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 13.35603 99.93271 ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม
10 75010034 580026 บ้านตะวันจาก 13.4579 100.03883 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
11 75010081 580067 บ้านต้นลำแพน 13.27329 99.8869 ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม
12 75010073 580093 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 13.41374 99.92153 บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม
13 75010010 580004 บ้านบางบ่อ 13.40102 100.03378 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
14 75010058 580062 บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์) 13.49252 99.95971 ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม
15 75010042 580061 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 13.50656 100.02347 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
16 75010035 580027 บ้านลาดใหญ่ 13.44637 100.03658 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
17 75010029 580028 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 13.48132 100.04418 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
18 75010033 580024 บ้านเขตเมือง 13.46535 100.06258 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
19 75010079 580081 บ้านแพรกหนามแดง 13.33676 99.86627 แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
20 75010002 580010 วัดคลองโคน 13.33591 99.96616 คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
21 75010021 580031 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 13.43413 99.9903 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
22 75010022 580032 วัดจันทร์เจริญสุข 13.41271 99.97036 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
23 75010070 580084 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) 13.42682 99.96575 บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
24 75010023 580033 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 13.42042 99.98143 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
25 75010085 580080 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 13.37889 99.86952 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
26 75010044 580057 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 13.50235 100.00047 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
27 75010001 580034 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 13.44647 99.97822 คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
28 75010046 580047 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 13.45226 99.93992 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
29 75010045 580058 วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) 13.47031 99.97259 บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม
30 75010005 580035 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 13.40126 99.9758 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
31 75010003 580011 วัดธรรมประสิทธิ์ 13.32097 99.94438 คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
32 75010014 580012 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 13.39141 99.94911 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
33 75010007 580029 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 13.48311 100.02396 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
34 75010015 580013 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 13.4023 99.94773 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
35 75010030 580018 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 13.44225 100.01299 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
36 75012007 580102 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 13.41542 99.96294 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
37 75010013 580014 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 13.40246 99.96215 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
38 75010049 580051 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 13.49116 99.94448 บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
39 75010019 580006 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 13.37071 100.00607 บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
40 75010088 580092 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 13.42141 99.95689 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
41 75010041 580059 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 13.48223 99.96822 จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
42 75010031 580019 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 13.41982 99.9969 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
43 75010056 580052 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 13.44744 99.91705 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
44 75010067 580091 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 13.42325 99.94009 บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
45 75010068 580094 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 13.4235 99.92739 บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
46 75010074 580068 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 13.38918 99.93797 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
47 75010057 580053 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 13.46568 99.89208 บ้านปราโมทย์ บางคนที สมุทรสงคราม
48 75010039 580046 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 13.47115 99.95592 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
49 75010063 580074 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 13.43921 99.94323 แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
50 75010025 580020 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 13.43175 100.0023 คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
51 75010037 580007 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 13.37616 99.98812 แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
52 75010066 580089 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 13.47842 99.99633 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
53 75010008 580021 วัดลาดเป้ง 13.45374 100.01922 นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
54 75010089 580095 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 13.40811 99.93472 สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
55 75010018 580008 วัดศรัทธาธรรม 13.37763 99.99356 บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
56 75010012 580016 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 13.36656 99.95554 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
57 75010032 580023 วัดสวนแก้ว 13.43025 100.00688 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
58 75010069 580083 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 13.39718 99.90355 บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
59 75010075 580069 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 13.37902 99.8949 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
60 75010076 580070 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 13.39486 99.9256 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
61 75010061 580039 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 13.46968 99.93715 โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
62 75010083 580064 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 13.30207 99.9018 ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม
63 75010050 580050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 13.5024 99.92776 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
64 75010065 580087 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 13.47121 99.98551 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
65 75010092 580073 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 13.44377 99.91627 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
66 75010053 580040 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 13.44733 99.95216 บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
67 75010093 580071 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 13.4471 99.89263 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
68 75012009 580104 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 13.44675 99.89208 วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
69 75010077 580065 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 13.38971 99.92355 ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
70 75010024 580038 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 13.42793 99.97605 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
71 75012001 580096 ศรัทธาสมุทร 13.42395 100.01623 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
72 75010043 580063 ศาลจ้าวอาม้า 13.48884 99.99566 ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
73 75010055 580055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 13.48355 99.92875 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
74 75012005 580099 สกลวิสุทธิ 13.4586 99.94162 บางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
75 75010038 580041 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 13.46145 99.94555 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
76 75010028 580030 อนุบาลสมุทรสงคราม 13.4087 100.00223 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
77 75012006 580101 อัมพวันวิทยาลัย 13.42345 99.95351 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
78 75012008 580103 เทพสุวรรณชาญวิทยา 13.47106 99.98441 ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
79 75012004 580100 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 13.50168 99.92633 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
80 75010027 580017 เมืองสมุทรสงคราม 13.4173 100.006 แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
81 75010009 580001 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 13.41689 100.03063 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด